Regioninė antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 5015
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Area Studies in Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. Vytis Čiubrinskas (atskiro regiono kursui rengiamas atskiras aprašas)

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko tikslas - kontekstualizuoti antropologinius tyrimus susitelkiant į atskirų pasaulio regionų studijas bei gvildenant atskiruose regionuose aktualias sociokultūrines problemas. Tuo pačiu gilinamos ir plėtojamos tarpkultūrinio supratimo žinios ir kompetencijos. Konkretus pasaulio regionas pasirenkamas dėstytojo (pvz. Vakarų Afrika, Europa, Šiaurės tautos, Lotynų Amerika ir t.t.). Kursas suskirstytas į dvi dalis, kurių pirmoji siekia supažindinti kaip kontekstualizuoti tyrimą duotame regione santykyje su jo istorija, geografija, demografija ir politine situacija, t.y. kaip pastarieji dalykai įtakoja šio regiono šiandieną. Antroje dalyje nagrinėjama kaip specifinės temos ir aktualios diskusijos tampa svarbios tirti ir jos tuo pačiu sureikšmina ištisas sritis, pvz. ekologiją, religiją, politiką, ekonomiką ar teisę. Tuo būdu studentai susipažins su reikiamybe patalpinti savo tyrimus tam tikrame platesniame regioniniame kontekste bei išmoks remtis ir naudotis regioniniais bruožais savo pačių tyrimuose kurie savo ruožtu ves link regioniškai (kontekstualiai) pagrįsto etnografinio lauko tyrimo ir analizės.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of the course is to contextualize general anthropological themes and debates with research on a specific area. At the same time the skills and knowledge of intercultural understanding and intercultural competencies are developed. The concrete region is chosen by a teacher (for example, Western Africa, Europe, Nordic nations, Latin America and other). It is divided into two parts: a) an ethnographic survey of a specific region, its history, geography, demography, and political situation; b) connecting the regional ethnographic record to broader questions on e. g. ecology, religion, politics, economy, or legal issues. Students will thus realize the necessity of contextualizing local research within a wider framework of theoretical questions and debates in anthropology.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinės antropologijos įvadas

Dalyko studijų rezultatai

Baigusieji dalyką gebės:
taikyti pagrindines antropologijos prieigas bei tyrimų perspektyvas specifinių regionų tyrimuose;
analizuoti tam tikro regiono kultūrų etnografijas taikant palyginamą perspektyvą;
identifikuoti ir vertinti iš sociokultūrinių regioninių skirtumų, o taip pat dėl tarpkultūrinio supratimo bei jautrumo regioninėms kultūroms stokos išplaukiančias problemas;
politiškai bei praktiškai siūlyti spręsti iš sociokultūrinių regioninių skirtumų išplaukiančias problemas.

Dalyko turinys

Kurso tematika apima temas priklausomai nuo konkretaus analizuojamo regiono. Bendriausioje kurso tematikoje kreipiamas dėmesys į socialinės kaitos, socialinio mobilumo, galios, identiteto, etniškumo, religijos, teisės bei į kitus socialinius ir kultūrinius regiono gyventojų gyvensenos aspektus. Daug dėmesio kreipiama regiono kultūrinėms reprezentacijoms bei lokalinių etnografijų medžiagos analizei.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Grupinis darbas 15 val.
Individualus darbas 100 val.
Viso: 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vidursemestrinis atsiskaitymas -30%, namų darbas -20% galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas -50 % galutinio pažymio.

Literatūra

Kurso literatūra pritaikoma atskiram regionui