Socialinė psichologija

  • Dalyko kodas: PSIN2001
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Social Psychology
  • Dalykas atestuotas: 2022-05-09
  • Atestacija galioja iki: 2023-05-31
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    doc. dr. V. Legkauskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse nagrinėjami trys pagrindiniai procesai, vykstantys bendraujant žmonėms ir grupėms: suvokimas, sąveika ir įtaka. Kursu siekiama suteikti žinių apie suvokimo schemų charakteristikas, nuostatų, ir vertybių sąsajas su žmogaus elgesiu, aptariami išankstinio nusistatymo, diskriminacijos ir stereotipų formavimosi mechanizmai, pristatomi agresiją, pagalbą, draugystę ir meilę paaiškinantys veiksniai bei teorijos. Įtakos procesai nagrinėjami analizuojant paklusimą autoritetui, konformizmą, įtikinėjimą ir manipuliaciją.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course involves examination of the three main processes taking place in communication between persons and groups: perception, interaction, and influence. Students are introduced to the main characteristics of perceptual schemes, operation of attitudes, values, and the relation between attitudes and behaviour; intergroup processes of prejudice, discrimination and stereotyping are analysed; factor’s influencing and theories explaining aggression, helping, friendship, and love are discussed. Examination of influence processes involve obedience, conformity, compliance, persuasion, and manipulation.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti pagrindinius socialinės psichologijos tyrimų metodus ir jų atlikimo etikos principus
2. Įvardinti socialinės savimonės formavimosi bei raiškos aspektus
3. Analizuoti pagrindinius socialinio suvokimo elementus
4. Apibūdinti ir nagrinėti asmens elgesį grupėje ir grupės poveikį asmeniui
5. Analizuoti tarpasmeninių santykių raidą
6. Paaiškinti nuostatų formavimąsi bei nuostatų ir elgesio ryšį
7. Atpažinti ir palyginti socialinės įtakos procesus bei formas

Dalyko turinys

1. Socialinės psichologijos apibūdinimas.
2. Socialinės psichologijos tyrimų specifika ir tyrimų etika.
3. Socialinė savimonė. Savęs pateikimas.
4. Socialinis pažinimas ir suvokimas.
5. Atribucijos teorijos. Atribucijos klaidos.
6. Nuostatos ir jų keitimas.
7. Socialinė įtaka: konformizmas, sutikimas, paklusnumas, manipuliacija, įtikinėjimas.
8. Socialinės grupės, jų raida. Socialinės grupės struktūra. Lyderiavimas.
9. Žmogaus veiklos grupėje ypatumai.
10. Tarpasmeniniai santykiai. Draugystė ir meilė.
11. Patrauklumą aiškinančios teorijos.
12. Pagalba kitiems ir altruistinis elgesys.
13. Agresyvus elgesys ir jo aiškinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Komandinis darbas 15 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Iš viso    120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kontrolinis darbas – 15%, kolokviumas – 20%, komandinis darbas ir kitas savarankiškas studento darbas – 15%, egzaminas – 50 %. Užduotys yra formuluojamos taip, kad būtų galima įvertinti dalyko studijų rezultatų pasiekimą.

Literatūra

1.    2008    Legkauskas, V. Socialinė psichologija.    Vaga
2.    2008    Myers, D. Socialinė psichologija.    Poligrafija ir informatika
3.    2006    Moscovici, S. & Markova, I. The making of modern social psychology.    Polity Press
Papildoma literatūra
4.    2009    Legkauskas, V. Savimonė psichologo požiūriu.    Vaga
5.    2006    Lange, P.A.M. Bridging social psychology.    Lawrence Earlbaum