Darnus karjeros valdymas (anglų k.)

  • Dalyko kodas: VAV 5028
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Sustainable Career Management
  • Dalykas atestuotas: 2019
  • Atestacija galioja iki: 2022
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Dr.Nijolė Petkevičiūtė, EVF

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas - suteikti studentams teorinių žinių ir praktinių įgūdžių, būtinų asmeninės karjeros, gyvenimo ir profesinių įgūdžių planavimui, organizavimui ir vystymui darnumo kontekste. Dalykas skirtas suteikti studentams naujas žinias apie būtinybę plėtoti asmeninę karjerą, gyvenimo ir profesinių įgūdžių vystymo ir darnumo kontekste; įgyti žinių apie kintantį darbo ir profesijų pasaulį, ugdyti gebėjimus sėkmingai planuoti, organizuoti ir valdyti asmeninę karjerą, gyvenimą ir profesinius įgūdžius nuolatinių pokyčių kontekste. Pagrindinės temos: asmeninės karjeros tyrinėjimo veiklos ir metodai darnumo kontekste; individo talentų atpažinimas ir profesinių įgūdžių valdymas; asmeninės karjeros , profesinių įgūdžių vystymo modeliai globalių pokyčių ir darnumo kontekste.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to study theoretical and practical issues of personal career planning, organizing and development in the context of sustainability. In this course the students should get the advanced knowledge about the motivation to develop personal career in the context of sustainability, should gain skills in using personal features and knowledge about the shifting world of work and professions; should learn to plan personal career, life and professional skills in the context of changes. Main topics: theoretical discussion on personal career development activities and methods in the context of sustainability; focusing on identification of personal talent; development of personal career, life and professional skills; models of personal career planning, organizing and development in the context of changes and sustainability .

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

Analizuoti svarbiausias asmens vertybes ir talentus, bei jų sėkmę lemiančius veiksnius globalioje aplinkoje.
Pasirinkti tinkamą, vertybėmis grįstą asmeninės karjeros planavimo ir valdymo strategiją.
Nustatyti asmeninės karjeros ir individo interesų konfliktus ir gebėti juos valdyti.
Analizuoti ir vertinti asmeninės karjeros vystymo rezultatus ir plėtros procesą organizacijose.
Taikyti tinkamą elgesio kultūrąir laikytis etikos reikalavimų karjeros vystymo kelyje.
Kūrybiškai ir lanksčiai priimti asmeninės karjeros plėtros sprendimus pokyčių aplinkoje.

Dalyko turinys

1. Karjera ir darnumas teorijos ir praktika.
2. Pasirengimas karjerai: asmeninio gyvenimo ir karjeros planavimas.
3. Individo talentai ir jų tyrinėjimo veiklos.
4. Asmenybės ir aplinkos tyrinėjimo veiklos.
5. Asmeninės karjeros planavimo metodai, darnumo kontekste.
6. Asmeninės karjeros vystymo strategijos darnumo kontekste.
7. Galimybių panaudojimas ir karjeros plėtra darnumo kontekste.
8. Asmeninė karjera ir individo interesų konfliktai ir jų valdymas.
9. Poreikių kultūra ir asmeninė karjera darnumo kontekste.
10. Karjeros vystymo modeliai ir etapai organizacijose.
11. Įėjimas į organizaciją . Karjeros modeliai organizacijose.
12. Karjerai svarbiausi vaidmenys ir jų valdymas.
13. Karjera ir darnumas: darnumo kultūrinis aspektas.
14. Karjera ir manieros globalioje aplinkoje.
15. Savarankiškas karjeros vystymas darnumo ,pokyčių ir globalumo kontekste: problemos ir iššūkiai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Komandinis darbas (pasitelkiant IT) 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%
Savarankiškas grupinis/individualus darbas – 25%
Egzaminas -  50 %

Literatūra

2016 Adam Grant Originalai. Kaip nesitaikstantys su taisyklėmis keičia pasaulį. Vaga
1. 2013 Petkevičiūtė N. Karjeros valdymas / organizacinė perspektyva VDU leidykla
1A 2015 Handbook of Research on Sustainable Careers. Ed by Ans De Vos, Beatrice Van der Heijden Edward Elgar publishing
2. 2015 Greehaus, J., Callanan, G. Career Management SAGE Publications.
3. 2014 RosemarieWrede-Grischkat. Manieros ir karjera Pradai
4. 2006 Petkevičiūtė N. Karjeros valdymas / asmeninė perspektyva. VDU leidykla
Papildoma literatūra
1. 2011 Jochen Mai . Karjeros biblija. Kaip planuoti karjerą ištisus metus Alma littera
2. 2016 Jeffrey K.Liker, David P.Meier. „TOYOTA“ talentas Smaltijos leidykls
3. 2015 Lee Harrison Leading Indicators of Sustainable Careers