Profesinė kalba

  • Dalyko kodas: MAV 1004
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Professional Language
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Danguolė Kalinauskaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – išmokyti studentus vartoti taisyklingą (žodinę ir rašytinę) profesinę kalbą. Baigę kursą studentai įgis žinių apie bendrinės kalbos normas, jų taikymą profesinėje kalboje, marketingo srities terminus ir jų vartojimą; įsisavins pagrindinius marketingo studijų programos rašto darbų reikalavimus ir gebės juos taikyti; išmoks skirti viešojo ir neviešojo bendravimo situacijas, joms keliamus reikalavimus; gebės dalyvauti diskusijose, parengti viešą žodinį mokslo darbo pristatymą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to teach students to use the correct (spoken and written) professional language. In this course students will acquire the basic knowledge of the standard language norms and their application in professional language, as well as appropriate terminology and its usage. Students will gain knowledge of requirements for written works and will be able apply them. Besides, students will be able to participate in discussions, prepare an oral presentation of scientific work.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai, Mikroekonomika, Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti taisyklingos profesinės kalbos reikalavimus ir įvardyti viešosios kalbos taisyklingumą reglamentuojančius teisės aktus.
2. Nustatyti, apibūdinti ir gebėti vartoti profesinės kalbos terminus.
3. Nustatyti, suformuluoti ir apibūdinti pagrindinius mokslinio darbo ir atskirų jo dalių reikalavimus, gebėti juos taikyti rašymo procese.
4. Apibūdinti ir gebėti tinkamai taikyti techninius mokslinio teksto reikalavimus.
5. Apibūdinti ir įvertinti viešojo ir neviešojo bendravimo situacijas, galimybes pasirinkti toms situacijoms tinkamas lingvistines formas.
6. Parengti grupinį viešą žodinį savarankiško darbo pristatymą, remiantis nustatytais reikalavimais.
7. Pademonstruoti gebėjimo komunikuoti su kitais, darbo grupėse / komandose įgūdžius.
8. Pademonstruoti darbų pasidalijimo, atsakomybės prisiėmimo darbo grupėse / komandose įgūdžius.

Dalyko turinys

1. Profesinės kalbos samprata, kalbos normos, viešosios kalbos taisyklingumą reglamentuojantys teisės aktai
2. Verslo administravimo, vadybos, marketingo srities terminai, jų taisyklingumas ir vartojimas
3. Mokslinio rašto darbo formalieji reikalavimai
4. Mokslinis rašto darbas: rašto darbo dalys, mokslinis stilius, citavimo reikalavimai ir kt.
5. Kalbinė elgsena elektroninėje terpėje (elektroniniai laiškai, komentarai, socialiniai tinklai ir kt.)
6. Kalbos etiketas
7. Viešųjų kalbų tipo – mokslinio darbo pristatymo – kūrimas, struktūra, kalba
8. Pagrindiniai individualaus ar grupinio žodinio pranešimo požymiai, reikalavimai (struktūra, forma, eiga, žodinio pranešimo kalba)
9. Pranešimą iliustruojančios medžiagos pateikimo specifika
10. Žodinio pranešimo ekstralingvistiniai veiksniai (kalbėtojo kūno kalba, aplinka, klausytojai ir kt.)
11. Tinkami atsakymų į komentarus, pastabas, klausimus pateikimo būdai

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, tarpinis (individualios užduoties) atsiskaitymas – 20 %, grupinis savarankiškas darbas – 20 %, egzaminas – 30 %

Literatūra

1. 2018 Kate Baade, Christpher Holloway et. al. Business Result. Second edition. Student‘s book. Advanced. Oxford University Press Prieinama eLABoje
2. 2011 Kazlauskienė A., Rimkutė E., Bielinskienė A. Bendroji ir specialybės kalbos kultūra Prieinama eLABoje
3. 2003 Rienecker L., Jørgensen P. S. Kaip rašyti mokslinį darbą
4. 2014 Bielinskienė A., Kazlauskienė A., Rimkutė E., Tamošiūnaitė A. Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena Prieinama eLABoje
5. 2001 Koženiauskienė R. Retorika: iškalbos stilistika
6. 2013 Koženiauskienė R. Iškalbos praktika
7. El. šaltinis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Konsultacijų bankas Nuoroda: http://www.vlkk.lt/konsultacijos/
8. El. šaltinis Lietuvos Respublikos terminų bankas Nuoroda: https://www.lrs.lt/pls/tb/tb.search
9. El. šaltinis Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema Nuoroda: https://semantika.lt/
10. El. šaltinis Dabartinės lietuvių kalbos žodynas Nuoroda: http://lkiis.lki.lt/dabartinis
11. El. šaltinis Lietuvių kalbos žodynas Nuoroda: http://www.lkz.lt/
12. El. šaltiniai Tarptautinių žodžių žodynai internete Nuorodos:
https://www.zodziai.lt/; https://www.zodynas.lt/tarptautinis-zodziu-zodynas
Papildoma literatūra
1. 2002 Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys
2. 2011 Erentaitė R., Žukauskienė R. Akademinio raštingumo pagrindai prieinama iš VDU tinklo eLABoje
3. 2014 Laskauskas A. Prezentacija kitaip, arba pamirškite migdančias skaidres
4. 2010 Kaulakienė A., Petrėtienė A., Rutkienė L., Žukienė R. Kalbininkų patarimai studentams: teorija ir praktika
5. El. šaltinis Lietuvos Respublikos Seimo terminų duomenų bazė Nuoroda: https://www3.lrs.lt/pls/term/termp.term_p
6. El. šaltinis VDU Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas Nuoroda: http://tekstynas.vdu.lt/tekstynas/