Reklama ir viešieji ryšiai

  • Dalyko kodas: MAV 2007
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Advertising and public relations
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Aušra Pažėraitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams žinias apie teorinius ir praktinius reklamos ir viešųjų ryšių pagrindus, taip pat susipažindinti su naujausiomis reklamos ir viešųjų ryšių vystymosi tendencijomis ir koncepcijomis. Studentai gebės analizuoti reklamos ir viešųjų ryšių veiklas, sukurti reklamos ir viešųjų ryšių planus, numatyti įgyvendinimo etapus ir atlikti įgyvendinimo įvertinimą. Studentai įgyja žinias apie svarbiausius vidinius bei išorinius reklamos ir viešųjų ryšių planų kūrimo, įgyvendinimo proceso bei krizių valdymo veiksnius. Taip pat gebės įvertinti ir parinkti šių veiklų atlikimo metodus bei subjektus, atsižvelgiant ir į teisinį reguliavimą, etiką bei socialinę atsakomybę.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of this course is to provide students with knowledge of the theoretical and practical basics of advertising and public relations, the latest trends and concepts in the development of advertising and public relations. Students will be able to analyze advertising and public relations activities, develop advertising and public relations plans, implementation stages and carry out evaluation. Students gain knowledge of key internal and external factors that impact the process of developing, implementing, and managing plans of advertising and public relations, as well as in periods of crisis. Students will be able to evaluate and select methods and subjects for performing these activities taking into account legal regulation, ethics and social responsibility.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai arba Marketingas

Dalyko studijų rezultatai

1) Taikyti reklamos ir viešųjų ryšių teorines nuostatas, analizuojant ir vertinant reklamos ir viešųjų ryšių veiklas.
2) Savarankiškai analizuoti pasirinktos organizacijos reklamos ir viešųjų ryšių veiklas ir parengti pasiūlymus reklamos ir viešųjų ryšių veiklų tobulinimui atsižvelgiant į aktualius aplinkos veiksnius.
3) Pademonstruoti gebėjimą žodžiu ir raštu komunikuoti naudojant terminus, pristatant užduočių rezultatus bei siūlomus sprendinius, rašant atsiskaitymo darbus.
4) Savarankiškai dirbant identifikuoti problemas, atlikti analizę ir parengti pasirinktos organizacijos reklamos ir viešųjų ryšių veiklų tobulinimo projektą.

Dalyko turinys

1. Reklamos raida.
2. Reklamos principai, strategijos ir technikos.
3. Reklamos kampanijos planavimas ir įgyvendinimas.
4. Reklamos kampanijos sėkmės vertinimas.
5. Reklama ir teisė, etika bei socialinė atsakomybė.
6. Viešiųjų ryšių raida.
7. Viešųjų ryšių principai, strategijos ir technikos.
8. Viešųjų ryšių planavimas ir įgyvendinimas.
9. Krizių ir rizikos valdymas viešaisiais ryšiais.
10. Viešųjų ryšių kampanijos sėkmės vertinimas.
11. Viešieji ryšiai ir teisė, etika bei socialinė atsakomybė.
12. Reklamos ir viešųjų ryšių raidos tendencijos.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Savarankiškas darbas – 30 %, kolokviumas – 30 %, egzaminas – 40 %.

Literatūra

1. 2017 Reeves, R. Reality In Advertising https://books.google.lt/books?id=P1AoDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=advertising+books&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiVmozEjsnnAhUMHcAKHf8vBEAQ6AEIUDAF#v=onepage&q=advertising%20books&f=false
2. 2016 Jefkins, F. Public Relations: Made Simple https://books.google.lt/books?id=brZlDAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=public+relations&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjXzvTEkMnnAhUIMewKHS4UCBEQ6AEITDAE#v=onepage&q=public%20relations&f=false
3. 2014 Wells, William D. Measuring Advertising Effectiveness https://books.google.lt/books?id=OmcAAwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=advertising+books&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiVmozEjsnnAhUMHcAKHf8vBEAQ6AEIKDAA#v=onepage&q=advertising%20books&f=false
4. 2014 Parente, D., Strausbaugh-Hutchinson, K. Advertising Campaign Strategy: A Guide to Marketing Communication Plans https://books.google.lt/books?isbn=1133434800
Papildoma literatūra
1. 2015 Jugenheimer, D. W., Kelley, L. D., Monro F. K. Advertising Management https://books.google.lt/books?id=0VnfBQAAQBAJ&pg=PA27&dq=Advertising+agency+management&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi27fqGqqbuAhWhtIsKHahoCmw4FBDoATACegQIAhAC#v=onepage&q=Advertising%20agency%20management&f=false
2. 2012 Green, J. Advertising https://books.google.lt/books?id=f6sOrQXtuAoC&printsec=frontcover&dq=advertising+books&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiVmozEjsnnAhUMHcAKHf8vBEAQ6AEIRzAE#v=onepage&q=advertising%20books&f=false