Vizualinė komunikacija marketinge

  • Dalyko kodas: MAV 4009
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Visual Communication in Marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lekt. Augustinas Balaišis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas „Vizualinė komunikacija marketinge“ skirtas supažindinti su bendravimo psichologija, komunikacijos teorija, tarpkultūrine komunikacija, vizualine taikomąja kompozicija, vaizdo montažu marketinge; taip pat su naujausiomis ir dažniausiai naudojamomis vizualinio marketingo sampratomis, išraiškos formomis versle ir komercijoje. Kurso metu studentai atlieka idėjų generavimo, grafinio dizaino, montavimo, retušavimo, maketavimo, paruošimo spaudai ir internetinėms platformoms užduotis bei projektus. Baigę dalyką studentai gebės įvairiapusiškai suvokti vizualinės komunikacijos reikšmę ir kurti pranešimus įvairioms komunikacijos sritims marketinge.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Visual Communication in Marketing is designed to introduce the psychology of communication, communication theory, intercultural communication, visual composition, video editing in marketing, as well as the latest and most commonly used concepts and forms of visual marketing in business and commerce. During the course, students carry out assignments and projects in idea generation, graphic design, editing, retouching, layout, print preparation and online platforms. Upon completion of the course, students will be able to have a broad understanding of the meaning of visual communication and to develop messages for different communication areas in marketing.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai arba Marketingas

Dalyko studijų rezultatai

1. Gebės pritaikyti skirtingus analizės ir problemų sprendimo metodus kurdamas idėjas iškilusiuose marketingo uždaviniuose.
2. Gautus rezultatus gebės interpretuoti ir vizualizuoti pasirinkdamas skirtingų išraiškų metodikas.
3. Paaiškinti vizualinės komunikacijos panaudojimo būdus marketinge.
4. Gebės pritaikyti planavimo technikas ir išraiškos priemones, įgyvendinant kūrybinę užduotį.
5. Kurti vizualinius pranešimus išnaudojant šiuolaikines kompiuterinės technikos galimybes, derinant vaizdo ir teksto santykį.
6. Pritaikyti ir adaptuoti vizualinius pranešimus atsižvelgiant į tarpkultūrinę aplinką.
7. Taikyti internete ir viešojoje erdvėje prieinamus įrankius kaip vizualinės komunikacijos kūrimo priemones marketinge.
8. Išmanyti ir gebėti taikyti vizualinės komunikacijos priemones bei principus pristatyme ir prisistatyme.
9. Gebės atpažinti socialinei reklamai būdingas išraiškos formas.
10. Paruošti grafinį maketą spaudai.
11. Pagal atitinkamus kriterijus paruošti ir archyvuoti darbinę medžiagą.
12. Gebės kritiškai vertinti grafikos produktus.
13. Gebės pasiskirstyti darbais ir atsakomybėmis dirbdami grupėse.
14. Gebės parinkti ir taikyti kūrybiškus sprendimus atliekant individualų darbą.
15. Naudojant šiuolaikines technologijas ir metodus gebės sklandžiai pristatyti individualų darbą.

Dalyko turinys

1. Įvadas į modulį, apžvalga. Analizės metodikos.
2. Vizualinės komunikacijos žinučių interpretavimas taikant skirtingas metodikas.
3. Vizualinė komunikacija, kompozicija, žinutės formavimas. Kontekstų analizė.
4. Kūrybinio darbo įgyvendinimo planavimas ir procesų suvaldymas.
5. Idėjos generavimas ir išraiškos priemonių taikymai. Firminis stilius. Adaptavimas. Atvejų analizė.
6. Įvadas į grafinį dizainą: Rastras, spalvos, šviesa, šriftai, animavimas.
7. Reklaminio teksto kūrimas.
8. Kūrybiškumo ir kultūriškumo, tikslinės auditorijos atvejų analizė.
9. Vizualinė komunikacija ir vartotojų bei prekės ženklo santykis socialinių tinklų svetainėse, masinės medijos priemonėse.
10. Vizualinis pristatymas ir prisistatymas.
11. Socialinė reklama. Atvejų analizė.
12. Įvadas į grafinį dizainą 4. Paruošimas spaudai.
13. Kompiuterinės grafikos produktų sklaida, palaikymas ir archyvavimas.
14. Kompleksiškų kompiuterinės grafikos produktų analizė ir kritinis vertinimas.
15. Komandos formavimo principai, darbų ir atsakomybių pasiskirstymas.
16. Efektyvus individualaus darbo organizavimas.
17. Informacinių Technologijų naudojimas pristatymo įgūdžių tobulinimui.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 15 %
Tarpinis atsiskaitymas (praktinis darbas I) – 15 %
Tarpinis atsiskaitymas (praktinis darbas II) – 20 %
Egzaminas (teorijos atsiskaitymas) – 50 %

Literatūra

1. 2014 S. Fahmy, M. Bock, W. Wanta Visual Communication Theory and Research https://bit.ly/2Y8vMj1
2. 2017 John Vivian Revel for The Media of Mass Communication - 12th Edition
3. 2012 John Kane Type Primer, A, 2nd Edition
4. 2010 D. Antinienė, J. Silvija Almonaitienė, R. Lekavičienė, Z. Vasiliauskaitė. Bendravimo psichologija šiuolaikiškai
5. 2012 A. Bakanauskas Integruotosios marketingo komunikacijos https://bit.ly/2Nxz1yl
6. 2011 V. Kačinskienė Kompozicijos ir grafinio dizaino pagrindai https://bit.ly/39eHsHb
7. 2012 V. Pruskus Tarpkultūrinė komunikacija ir vadyba https://bit.ly/3qTLP0t
8. 2012 Jana Holšánová Lund University https://bit.ly/3piI7x0
9. 2014 Visual Communication Theory and Research Shahira Fahmy, Mary Angela Bock, Wayne Wanta https://bit.ly/368Hbnn
10. 2014 Methods for perfecting presentation skills. Daniela Ilieva https://bit.ly/3qMU1iP
Papildoma literatūra
1. 2006 Robert McKenzie Comparing Media from Around the World
2. 2011 L. Nevinskaitė Šiuolaikinės medijos ir masinės komunikacijos teorijos https://bit.ly/3qNf6d8
3. 2008 Team Building Adriana Galan, Silvia Gabriela Scintee https://bit.ly/2KJUxil
4. 2013 The Effects of Individual Creativity and Organizational Climate on Firm Innovativeness.
Hülya G. Çekmecelioğlu, Ayşe Günsel https://bit.ly/2Mnbj77