Asmeninės lyderystės strategijos

  • Dalyko kodas: VAV 5027
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Self-leadership Strategies
  • Dalykas atestuotas: 2019
  • Atestacija galioja iki: 2022
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Aurelija Ganusauskaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – supažindinti studentus su asmeninio efektyvumo teorijomis, pristatant asmeninės lyderystės bei asmeninio įvaizdžio formavimo teorinius ir praktinius pagrindus. Baigę dalyką studentai gebės planuoti savo asmeninį laiką siekiant karjeros ir asmeninių tikslų (laiko planavimo metodai, atidėliojimo priežastys, prioritetų nustatymas ir pan.), realiai ar virtualiai per kalbą, bendravimą, elgseną kurti konkurencingą savo asmeninį įvaizdį šiuolaikinėje darbo rinkoje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to introduce students with the concept of personal effectiveness by presenting them self-leadership and personal image management theories and practices. After the course, students will be able to plan their time in the context of career and personal objectives and create real and digital personal image in nowadays labor market.

Dalyko studijų rezultatai

- Suprasti ir apibrėžti kūrybingumo sąvoką; paaiškinti kūrybinio proceso ir asmeninio kūrybingumo skirtumus bei gebėti taikyti kūrybingumo skatinimo metodus ir technikas
- Mokėti apibrėžti ir atskirti asmeninio produktyvumo ir efektyvumo sąvokas; gebėti įvertinti savo asmeninį produktyvumą ir efektyvumą; suprasti asmeninės lyderystės svarbą asmeninėje veikloje ir karjeroje; gebėti formuluoti savo asmeninę veiklos strategiją, išsikelti tikslus ir apsibrėžti savo viziją bei misiją
-Suprasti ir paaiškinti, kas yra atidėliojimas; suprasti laiko planavimo, prioritetų nustatymo svarbą; mokėti taikyti savo veikloje laiko planavimo metodus
- Parengti viešąją kalbą, atsižvelgiant į įvairias situacijas ir tinkamai pateikti pranešimą iliustruojančią vaizdinę medžiagą.
- Žinoti bendravimui elektroninėje erdvėje keliamus reikalavimus, juos pritaikyti kuriant asmens įvaizdį elektroninėje erdvėje (rašant elektroninius laiškus, komentarus, siunčiant dokumentus, bendraujant socialiniuose tinkluose ir pan.).
- Gebėti sukurti ir valdyti savo realų ir virtualų įvaizdį
- Gebėti sukurti ir valdyti realius ir virtualius santykius su kitais asmenimis

Dalyko turinys

- Kūrybingumo teorija ir praktika: asmeninis ir organizacinis kūrybingumas, kūrybinis procesas, kūrybingumo skatinimo metodai ir technikos
- Asmeninės lyderystės teorijos (asmeninis produktyvumas ir efektyvumas, tikslai ir prioritetai, asmeninė vizija, misija, SWOT analizė)
- Laiko planavimas ir vadyba (laiko planavimo metodai ir įrankiai, laiko vagys, atidėliojimas ir prioritetai, efektyvus delegavimas)
- Žodinio pranešimo rengimas
- Komunikacija ir asmens įvaizdis elektroninėje erdvėje
- Asmeninis (realus/virtualus) marketingas
- Santykių marketingas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Komandinis darbas (pasitelkiant IT) 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Tarpinių užduočių atlikimas – 50%
Kolokviumas – 20 %
Egzaminas – 30%

Literatūra

1. 2010 Bryan Tracy „Tikslai“ Luceo
2. 2006 Stephen R. Covey „7 sėkmės lydimų žmonių įpročiai. Asmenybės pokyčių pamokos“ Mijalba
3. 2014 Artūras Laskauskas „Prezentacija kitaip arba pamirškite migdančias skaidres“ Šviesa
4. 2000 John Collins „Kaip įtaigiai kalbėti ir veikti auditoriją: tobulesnio mąstymo ir darbo būtinasis vadovas“ Knygų spektras
5. 2011 Dale Carnegie „Pakilk ir prabilk!: kaip tapti puikiu oratoriumi“ Eugrimas