Prokreacijos etika

  • Dalyko kodas: EDSN5005
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Ethics of Procreation
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Andrius Narbekovas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų dalyko metu supažindinama su prenatalinės raidos etapais, žmogaus gyvybės pradžios teorijomis, genetinių technologijų, dirbtinio apvaisinimo, kontracepcijos bei embriono tyrimų etikos principais. Analizuojamas egzogeninių (gyvenimo ir mąstymo būdo, aplinkos veiksnių) ir endogeninių (genetinių) veiksnių poveikis prenatalinei embriono raidai. Supažindinama su psichogeniniais žmogaus teratogenais bei jų poveikiu embriono raidai ir genomui, elgesio modelių etika. Studijų programos metu studentams suteikiamas kompleksinės žinios apie naujausius mokslinius tyrimus, nagrinėjančius gyvybės pradžios ir vaisingumo tyrimų etiką.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The general aim the program is to provide general information about prenatal development, theories of human life beginning, ethics of new biotechnologies, counseling of the infertile families, including in vitro fertilization, contraception and ethical principals of embryo investigations. Analysis of egzogenous (life style, environment influences) and endogenous factors influences on prenatal development is provided. Psichogenous teratogens and its influences for the development of unborn child genome behavior ethics models are analyzed. Students receive knowledge about ethics of human beginning and fertility.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausytas Santuokinės etikos ir Personalistinės antropologijos kursas

Dalyko studijų rezultatai

1. Pateikti prenatalinės žmogaus gyvybės vystymosi ir žmogaus asmens teorijų skirtumus.
2. Išskirti pagrindinius vyro ir moters vaisingumą sąlygojančius veiksnius.
3. Pateikti prokreacijos ir reprodukcijos sampratų bei technologijų skirtumus.
4. Pateikti gimstamumo kontrolės naudojamų technikų etinį ir medicininį vertinimus.

Dalyko turinys

Vaisiaus raida iki gimimo.
Žmogaus asmens esmės klausimas.
Senovės graikų antropologinė, krikščioniškoji bei Naujųjų laikų žmogaus embriono samprata.
Embriogenezės etapų kokybiniai šuoliai.
Vyro ir moters lytinės sistemos anatomija ir fiziologija.
Vaisingumą sąlygojantys veiksniai.
Nevaisingumo priežastys.
Dirbtinis apvaisinimas etiniu ir medicininiu aspektu. Preimplantacinė diagnostika ir jos etinis vertinimas.
Moralūs dirbtinio apvaisinimo metodai. Naprotechnologija
Prenatalinė diagnostika ir jos etinis vertinimas
Klonavimo tipai.
Klonavimo medicininiai ir moraliniai aspektai.
Kamieninių ląstelių tipai ir jų gavimo būdų etinis vertinimas.
Gimstamumų kontrolės etinis vertinimas. Kontracepcija ir jaunimo sveikata. Nėštumo nutraukimas, abortų rūšys, priežastys ir etinis vertinimas. Potrauminis stresinis sindromas po aborto.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Pratybos 15 val.
Savarankiškas darbas 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Darbas auditorijoje seminarų metu 15 proc. galutinio balo
Kolokviumas 20 proc. galutinio balo
Referato parengimas 15 proc. galutinio balo
Egzaminas 50 proc. galutinio balo

Literatūra

1. 2011 B.Obelenienė, A.Narbekovas, ir kt. Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas. Kaunas, VDU,
2. 2013 Edita Gruodytė, Laura Šalčiūtė-Pratkienė
Informuoto paciento sutikimo doktrinos samprata ir svarba sveikatos priežiūroje VDU leidykla
3 2012 A.Narbekovas ir kt. Medicina, etika ir teisė apie žmogų iki gimimo VDU leidykla
Papildoma literatūra
2010 Harper P.S., Practical Genetic Counseling. Arnold