Lyčių sociologija ir antropologija

  • Dalyko kodas: SOC 5004
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Sociology and Anthropology of Gender
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Prof. dr. Artūras Tereškinas, Sociologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas analizuoja šiuolaikinius lyčių antropologijos ir sociologijos tyrinėjimus. Jame gilinamasi į lyčių santykius ir socialinę kaitą, vyrų studijas ir postmodernybė; aptariami skirtingi požiūriai į lyčių tapatybių kultūrinį konstravimą, lytiškumą kuriančias kultūros institucijas. Kurse gilinamasi į lyties, rasės, etniškumo ir klasės sąsajas, interseksą, tarplytiškumą ir multi-lytiškumą. Pateikiamos skirtingų kultūrų perspektyvos į lyties ir seksualumo konstravimą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course will explore the central historical and contemporary debates in the sociology and anthropology of gender, including the search for universal principles underlying the male dominance; relationship between gender, sex and sexuality; how gender articulates with other forms of difference such as race, class and nation; gendered perspectives on power; the interaction of agency and structure in the production of femininities and masculinities; issues of cultural representation and expression; gender and body politics across a range of cultural, historical and institutional contexts; gender and the state and gendered modernities.

Dalyko studijų rezultatai

Baigusieji dalyką gebės:
1. apibūdinti istorinę ir teorinę lyčių sociologijos ir antropologijos raidą.
2. analizuoti skirtingus požiūrius į lyčių santykius ir iš jų kylančias konceptualines ir teorines įtampas.
3. įvertinti, kaip klasikinė ir šiuolaikinė etnografija formuoja mūsų gebėjimus analizuoti ir suprasti lytis.
4. analizuoti įvairius lyčių socialinio ir kultūrinio konstravimo procesus santykyje su skirtingomis institucijomis, kultūromis ir ideologijomis.
5.analizuoti lyties sąsajas su kitais socialiniais skirtumais: rase/etniškumu, klase, religiniais įsitikinimais.
6. empiriškai analizuoti lyčių tapatumus (lyčių gamybos ir reprodukcijos struktūras ir procesus).
7. identifikuoti pagrindines lyčių nelygybės ir diskriminacijos viešojoje ir privačioje sferoje problemas, išskirti diskriminuojamas grupes ir išsakyti jų interesus valstybinėms, nevyriausybinėms bei privačioms organizacijoms.

Dalyko turinys

Įvadas. Lytis, kūnas, seksualumas. Lyčių tvarka. Lyčių studijos ir lyčių sociologija ir antropologija. Feminizmas ir feministinė teorija. Vyrų studijos. Vyriškumas ir vyriškumo politika. Vyriškumo formos šiuolaikinėse visuomenėse. Vyriškumas ir socialiniai skirtumai. Šiuolaikiniai vyriškumo tyrimai. Lytis ir seksualumas. Seksualinė tapatybė vs. seksualinės praktikos. Seksualinės subkultūros. Vyrų seksualumas. Intymumas ir seksualumas. Naujos intymumo formos.
Kūnas ir lytis. Lyties persikūnijimai: vyrų ir moterų kūnai iš istorinės perspektyvos.Transeksualumas ir translytiškumas. Transvestizmas. Trans-lytis ir kūno modifikacijos. Plastinė chirurgija iš lyčių perspektyvos.Vyriškumas ir moteriškumas populiariojoje kultūroje.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Vidursemestrinis atsiskaitymas (kolokviumas) – 20%; savarankiškos studijos ir dalyvavimas seminaruose – 15%; baigiamasis egzaminas – 50%, namų darbas -15%.

Literatūra

1. 2009 Holmes, M. Gender and Everyday Life, p. 1-33. Routledge
2. 2005 Blackwood, E. “Tombois in West Sumatra: Constructing Masculinity and Erotic Desire,” in Same-Sex Cultures and Sexualities: An Anthropological Reader, ed. Jennifer Robertson, p. 411-432. Oxford: Blackwell Publishing
3. 2011 Tereškinas, A. “Vyriškumas ir vyrų studijos: kas bijo vyrų? Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje, p. 33-43. Vilnius: Baltos lankos
4. 2011 Tereškinas, A. “Darbininkai vyrai ir socialinis kentėjimas”. Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje, 45-72. Vilnius: Baltos lankos
5. 2003 Connell, R. “Masculinities, Change, and Conflict in Global Society: Thinking about the Future of Men’s Studies”. The Journal of Men’s Studies 11 (3): 249-266. Sage Publications
6. 2014 Petkevičiūtė, R. “Vyriškumo konstravimas Lietuvos pataisos namuose: nuo hipervyriškumo iki vyriško fasado valdymo”. Kultūra ir visuomenė 5 (3): 11-33. VDU
7. 2006 Attwod, F. “Sexed Up: Theorizing the Sexualization of Culture”. Sexualities, Vol 9(1): 77–94. Sage Publications
8 2006 Noël, M. J. “Progressive Polyamory: Considering Issues of Diversity.” Sexualities Vol 9(5): 602–620. Sage Publications
9. 2011 Tereškinas, A. “Seksualiniai sekso darbuotojo scenarijai”. Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje, p. 161-182. Vilnius: Baltos lankos
10. 1998 Kulick, Don. “Introduction.” Travesti: Sex, Gender and Culture among Brazilian Transgender Prostitutes, p. 1-43. The University of Chicago Press
11. 1998 Kulick, Don. “Becoming a Travesti” Travesti: Sex, Gender and Culture among Brazilian Transgender Prostitutes, p. 44-95. The University of Chicago Press
12. 2003 Pitts, V. L. “Subversive Bodies, Invented Selves: Theorizing Body Politics.” In the Flesh: The Cultural Politics of Body Modification, p. 23-48. Palgrave, MacMillan
2013 Tereškinas, A. Popkultūra: jausmų istorijos, kūniški tekstai, p. 71-90. Kaunas: Kitos knygos
Papildoma literatūra
1. 2011 Tereškinas, A. “Tarp hegemoninio ir subordinuoto seksualumo formų”. Vyrų pasaulis: vyrai ir žaizdos vyriškumas Lietuvoje. Vilnius: Baltos lankos 2011, p. 147-160. Vilnius: Baltos lankos
2. 2013 Tereškinas, A. “Pertekliaus moteris: Džordanos Butkutės gero gyvenimo objektai”. Popkultūra : jausmų istorijos, kūniški tekstai, p. 115-132. Kaunas: Kitos knygos