Personalistinė antropologija

  • Dalyko kodas: EDS 5012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Personalistic Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 14
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Lina Šulcienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Personalistinės antropologijos kursas pristato filosofijos krypties discipliną, kuri savitu būdu analizuoja ir interpretuoja filosofinės antropologijos problematiką. Daugiausia dėmesio skiriama vadinamosios krikščioniškosios personalistinės antropologijos studijoms. Personalistinis požiūris į žmogų pristatomas kaip antropologinio redukcionizmo alternatyva. Pateikiami ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai: asmeninės būties koncepcija ir asmeninės būties dinaminės raiškos principai. Taip pat analizuojamos moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is aimed at analysis of the main aspects of personalistic anthropology. It is organized in a manner that the students would be able to define the essence of the personalistic attitude in its social and cultural context. The aim of the course is to lead students to better understanding and integrating a person as a personality in wide and respectable context of human relations. The analysis of diverse human experience helps to provide a suitable context to reveal a dignity and inner riches of each person as Infinity in the finite being. So human being is considered rather in the term of mystery, than that of problem. The category of respect lies at the center of the reflection.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro laipsnis

Dalyko studijų rezultatai

1. Pristatyti svarbiausius personalistinės antropologijos principus.
2. Komentuoti viešojo forumo erdvėje funkcionuojantį diskursą, atpažįstant jį grindžiančią antropologinę poziciją pagal perskyrą: personalistinis požiūris – antropologinis redukcionizmas.
3. Išrinkti personalistinės antropologijos įžvalgas, vertingas asmeninei saviugdai.
4. Pristatyti moralines-socialines krikščioniškojo personalizmo išdavas.
5. Remiantis personalistinės filosofijos patirtimi agumentuotai apginti pagarbią poziciją žmogiškojo asmens atžvilgiu.
6. Atlikti filosofinę personalistinės filosofijos šaltinių analizę.

Dalyko turinys

Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai: asmeninės būties koncepcija (ontinis tapatumas sau pačiam, žmogus ir jo kūnas, asmenų lygybės idėja, transcendentinė asmens dimensija); asmeninės būties dinaminė raiška (nuolatinis asmens fieri, asmuo ir vertybių sistema, asmens laisvė); socialinės bendruomenės koncepcija (asmuo – integrali visuomenės dalis ir socialinio gyvenimo subjektas, vertybių kūrimas ir perdavimas, „dalyvavimo“ samprata).
Prigimtinės ir socialinės antropologijos redukcionizmo formos: fizicimas, biologizmas, biologizmo ir psichologizmo koreliacijos, sociologizmas ir scientizmas.
Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai: asmeninės būties koncepcija; asmeninės būties dinaminė raiška; socialinės bendruomenės koncepcija.
Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai: asmeninės būties koncepcija; asmeninės būties dinaminė raiška; socialinės bendruomenės koncepcija.
Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos.
Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos: pagarba žmogaus asmens kilnumui ir jo teisėms; pliuralizmas socialiniame-politiniame gyvenime; solidarumo principas socialiniame gyvenime.
Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai: asmeninės būties koncepcija (žmogus ir jo kūnas, asmenų lygybės idėja, transcendentinė asmens dimensija); asmeninės būties dinaminė raiška (asmuo ir vertybių sistema, asmens laisvė); socialinės bendruomenės koncepcija.
Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos: pagarba žmogaus asmens kilnumui ir jo teisėms; pliuralizmas socialiniame-politiniame gyvenime; solidarumo principas socialiniame gyvenime.
Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai.
Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, Refleksija – 20%, Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 1998 Buber M. Dialogo principas I. Aš ir Tu. Katalikų pasaulis
2. 2001 Levinas E. Apie Dievą, ateinantį į mąstymą. Aidai
3. 1985 Maceina A. Dievas ir laisvė: religijos filosofijos studija Mintis
4. 1996 Munjė E. Personalizmas. Pradai
5. 1997 Wojtyła K. Asmuo ir veiksmas. Aidai
Papildoma literatūra
1. 2001 Buber M. Dialogo principas II. Dialogas. Klausimas pavieniui. Tarpžmogiškumo pradai. Katalikų pasaulis
2. 1998 Foucault M. Disciplinuoti ir bausti Baltos lankos
3. 1990 Fromas E. Turėti ar būti? Mintis
4. 1994 Levinas E. Etika ir begalybė Baltos lankos
5. 2001 Lobato A. Žmogaus orumas ir likimas Logos
6. 1994 Maceina Antanas. Asmuo ir istorija // Raštai. VI tomas. Mintis
7. 1975 Maritain J. Protu ir tikėjimu. Mariteno raštų rinktinė. Putnam: Krikščionis gyvenime
8. 1985 Maritain J. The person and the common good Notre Dame: University of Notre Dame Press
9. 1962 Marcel G. Homo viator : introduction to a metaphysic of hope New York: Harper & Row
10. 2008 Marcel G. Man against mass society South Bend Ind.: St. Augustine's Press
11. 1994 Marcel G. Быть и иметь Сагуна Новочеркасск
12. 1988 Navickas J.L. Vertybės ir dorovė. Moralinės filosofijos pagrindai. Lietuvių katalikų mokslo akademija
13. 2006 Бердяев Н. O рабстве и свободе человека. Oпыт персоналистической философии Тверь: ACT ; Москва: ACT; Москва: Хранитель