Personalistinė antropologija

  • Dalyko kodas: EDS 5012
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Personalistic Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Lina Šulcienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Personalistinės antropologijos kursas pristato filosofijos krypties discipliną, kuri savitu būdu analizuoja ir interpretuoja filosofinės antropologijos problematiką. Daugiausia dėmesio skiriama vadinamosios krikščioniškosios personalistinės antropologijos studijoms. Personalistinis požiūris į žmogų pristatomas kaip antropologinio redukcionizmo alternatyva. Pateikiami ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai: asmeninės būties koncepcija ir asmeninės būties dinaminės raiškos principai. Taip pat analizuojamos moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course in personalist anthropology introduces a discipline within philosophy that analyses and interprets the problems of philosophical anthropology in its own way. It focuses on the study of so-called Christian personalistic anthropology. The personalistic approach to man is presented as an alternative to anthropological reductionism. The ontological foundations of Christian personalism are presented: the concept of personal being and the principles of the dynamic expression of personal being. The moral-social implications of Christian personalism are also analysed.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro laipsnis

Dalyko studijų rezultatai

1.1. Gebėti apibrėžti svarbiausius personalistinės antropologijos principus.
1.2. Gebėti interpretuoti viešojo forumo erdvėje funkcionuojantį diskursą, atpažįstant jį grindžiančią antropologinę poziciją pagal perskyrą: personalistinis požiūris – antropologinis redukcionizmas.
1.3. Gebėti susieti personalistinės antropologijos problemas su aktualiais (ir egzistenciniais) nūdienos (ir asmeniniais) klausimais, išrinkti personalistinės antropologijos įžvalgas, vertingas asmeninei saviugdai.
2.1. Gebėti apibūdinti moralines-socialines krikščioniškojo personalizmo išdavas.
2.2. Gebėti argumentuotai apginti pagarbų požiūrį į žmogiškąjį asmenį remiantis personalistinės filosofijos patirtimi.
2.3. Atlikti filosofinę personalistinės filosofijos šaltinių analizę.

Dalyko turinys

2. Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai:
2.1. Asmeninės būties koncepcija (ontinis tapatumas sau pačiam, žmogus ir jo kūnas, asmenų lygybės idėja, transcendentinė asmens dimensija);
2.2. Asmeninės būties dinaminė raiška (nuolatinis asmens fieri, asmuo ir vertybių sistema, asmens laisvė);
2.3. Personalistinė sociumo koncepcija (asmuo – integrali visuomenės dalis ir socialinio gyvenimo subjektas, vertybių kūrimas ir perdavimas, „dalyvavimo“ samprata).
1.6.2. Prigimtinės ir socialinės antropologijos redukcionizmo formos: fizicimas, biologizmas, biologizmo ir psichologizmo koreliacijos, sociologizmas ir scientizmas.
2. Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai:
2.1. Asmeninės būties koncepcija;
2.2. Asmeninės būties dinaminė raiška;
2.3. Personalistinė bendruomenės koncepcija.
2. Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai:
2.1. Asmeninės būties koncepcija;
2.2. Asmeninės būties dinaminė raiška;
2.3. Personalistinė bendruomenės koncepcija.
3. Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos.
3. Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos:
3.1. Pagarba žmogaus asmens kilnumui ir jo teisėms;
3.2. Pliuralizmas socialiniame-politiniame gyvenime;
3.3. Solidarumo principas socialiniame gyvenime.
2. Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai:
2.1. Asmeninės būties koncepcija (žmogus ir jo kūnas, asmenų lygybės idėja, transcendentinė asmens dimensija);
2.2. Asmeninės būties dinaminė raiška (asmuo ir vertybių sistema, asmens laisvė);
2.3. Personalistinė bendruomenės koncepcija.
3. Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos:
3.1. Pagarba žmogaus asmens kilnumui ir jo teisėms;
3.2. Pliuralizmas socialiniame-politiniame gyvenime;
3.3. Solidarumo principas socialiniame gyvenime.
2. Ontologiniai krikščioniškojo personalizmo pagrindai.
3. Moralinės-socialinės krikščioniškojo personalizmo išdavos.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

15 val.

15 val.

Konsultacijos

15 val.

-

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, Refleksija – 30%, Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 1998 Buber M. Dialogo principas I. Aš ir Tu. https://docplayer.lt/116210042-Alk-dialogo-principas-i.html
https://www.scribd.com/document/412095536/Martin-buber-Dialogo-principas-ii-1998-LT
2. 2001 Levinas E. Apie Dievą, ateinantį į mąstymą.
3. 1994 Maceina A. Dievas ir laisvė: religijos filosofijos studija // Raštai. VII tomas https://smp2014do.ugdome.lt/uploads/456.pdf
4. 1996 Munjė E. Personalizmas.
5. 1997 Wojtyła K. Asmuo ir veiksmas.
Papildoma literatūra
1. 2001 Buber M. Dialogo principas II. Dialogas. Klausimas pavieniui. Tarpžmogiškumo pradai. https://www.scribd.com/document/412095536/Martin-buber-Dialogo-principas-ii-1998-LT
2. 1998 Foucault M. Disciplinuoti ir bausti
3. 2005 Fromas E. Turėti ar būti? https://www.scribd.com/document/353300624/Erich-Fromm-Tureti-ar-buti-pdf
4. 1994 Levinas E. Etika ir begalybė
5. 2001 Lobato A. Žmogaus orumas ir likimas
6. 1994 Maceina Antanas. Asmuo ir istorija // Raštai. VI tomas. http://maceina.lt/html/asmuoiristorija.html