Asmeninių finansų sprendimai

  • Dalyko kodas: EKF 5021
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Personal finance solutions
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-20
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Dr. Asta Gaigalienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko tikslas – pagilinti studentų finansinį raštingumą, suteikiant jiems asmeninių finansų valdymo žinių bei įgūdžių, ir paruošti juos protingam ir racionaliam asmeninių finansų valdymui. Studijų dalyko metu studentai bus supažindinti su asmeninių finansų planavimo bei valdymo dinamiškoje aplinkoje principais priimant racionalius finansinius sprendimus, bus mokomi orientuotis tradicinių ir modernių finansinių paslaugų rinkoje, atsižvelgiant į jų naudą bei riziką tiek trumpame laikotarpyje, tiek ir ilgalaikėje perspektyvoje. Paskaitų metu studentai bus skatinami kritiškai mąstyti, spręsti realias problemas bei priimti tinkamiausius tam tikroje situacijoje sprendimus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This study subject aims at increasing financial literacy of students by providing them with the knowledge and skills necessary for personal finance management and preparing them for rational financial decisions making. During this study subject the students will get acquainted with principals of planning and managing personal and family finance in dynamical environment; will be taught to orientate themselves in the financial services market; making financial decisions, after evaluating their risks and benefits in the short as well as long term. Students will be encouraged to think critically and solve actual financial problems. Students will be provided the possibility to analyze the most recent information on personal finance management.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Finansų pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti su asmeninių finansų valdymu susijusius spendimus ir procesus.
2. Suformuluoti asmeninius finansinius tikslus ir suplanuoti, kaip bus jų siekiama.
3. Paaiškinti ir palyginti pagrindines aktyvių ir pasyvių pajamų rūšis, identifikuojant ir pasirenkant, kurios geriausiai atitinka asmens situaciją ir tikslus.
4. Atlikti asmeninės finansinės būklės analizę ir parengti asmeninių finansų planą.
5. Pritaikyti pinigų vertės nustatymo metodus įvairiems finansinio planavimo sprendimams vykdyti, orientuojantis finansinių paslaugų rinkoje.
6. Identifikuoti finansines rizikas, su kuriomis susiduria asmuo bei jo šeima, ir išskirti galimas jų valdymo alternatyvas.
7. Dirbti grupėje su kitais studentais, rengiant bendras asmeninių finansų analizės ir planavimo užduotis.

Dalyko turinys

1.Finansinių tikslų formulavimas.
2.Pajamų srauto formavimas.
3.Kasdienių išlaidų ir atsiskaitymų valdymas.
4.Asmeninės finansinės būklės vertinimas.
5.Taupymo ir investavimo sprendimai.
6.Skolinimosi sprendimai ir skolų valdymas.
7.Asmeninė finansinė rizika ir jos valdymas.
8.Turto valdymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%;
seminarų užduotys – 20%;
egzaminas (grupinis projektas ir jo pristatymas) – 50%

Literatūra

1. 2019 Kapoor, J. R. Et al. Personal Finance. 11th edition
2. 2011 Černius, G. Namų ūkio finansų valdymas.
3. 2008 Jurevičienė, D. Asmeninių finansų pagrindai.
Papildoma literatūra
1. Aktuali redakcija Moodle pateikiamas dėstytojos parengtas straipsnių rinkinys kiekvienai temai. Moodle aplinka
2. 2009 Varanauskienė, J. Pinigų medis.
3. 2003 Schafer, B. Kelias į finansinę laisvę.