Taikomoji antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 6001
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Applied Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. Kristina Šliavaitė, Dr. Daiva Bartušienė (vizituojantis dėstytojas parengia atskirą dalyko programą)

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu pagrindinis dėmesys skiriamas antropologinių žinių, įgūdžių pritaikomumui sprendžiant praktinius uždavinius; aptariami sėkmingi ir nesėkmingi taikomosios antropologijos projektai/atvejai. Studentai supažindinami su taikomosios antropologijos disciplinos raida, pagrindinėmis metodologinėmis ir etinėmis problemomis. Analizuojami įvairūs taikomosios antropologijos projektai/atvejai iš įvairių pasaulio šalių ir įvairių sričių (medicinos, žemės ūkio, aplinkosaugos ir t.t.). Seminarų diskusijų metu ir rašto darbuose studentai skatinami kritiškai vertinti tam tikrus projektus, siūlyti savo (kaip antropologų) socialinių, ekonominių problemų sprendimo būdus, suvokti antropologo vaidmenis įvairiuose plėtros projektuose ir sprendžiant svarbias socialines problemas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course focuses on the practical application of anthropological knowledge, skills in addressing urgent social problems. The course presents an overview of the history of applied anthropology and its main theoretical, methodological and ethical aspects. The importance of anthropological knowledge and training, importance of intercultural understanding in addressing practical problems is emphasized. The case studies from different areas and different fields are discussed. The students are expected to reflect critically upon contemporary social, medical, and educational projects in various settings and use anthropological methods and theories in addressing practical issues.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Šiuolaikinės socialinės antropologijos teorijos, Socialinės antropologijos tyrimo metodai

Dalyko studijų rezultatai

Studentai yra mokomi:
1. pritaikyti antropologijos žinias ir principus (emic perspektyvą, holizmą) suprantant konkrečius socialinės sąveikos ir taprkultūrinio bendravimo atvejus.
2. tarpkultūrinio supratimo kompetencijų ir jų taikymo stebint, analizuojant ir siūlant sprendimus švelninačius socialinius ir kultūrinius susidūrimus.
3. praktiškai taikyti antropologines žinias ir taprkultūrinio supratimo kompetencijas pristatant kultūrines ir socialines mažumų grupes skirtinguose kontekstuose.
4. kritiškai žvelgti į šiuolaikinius socialinius, medicinos, švietimo projektus skirtinguose kontekstuose ir naudoti antropologinius metodus ir teorijas sprendžiant praktines problemas.

Dalyko turinys

Antropologija ir taikomoji antropologija. Taikomosios antropologijos raida. Antropologija ir plėtros projektai. Antropologo vaidmenys plėtros projektuose. Etikos klausimai taikomojoje antropologijoje. Kultūrinis reliatyvizmas ir taikomoji antropologija. Tarpkultūrinis supratimas.
Sociokultūrinė kaita: stimulai ir kliūtys. Planuota ir neplanuota kaita. Taikomosios antropologijos projektai: medicinos sfera, žemės ūkis, verslas, švietimas. Atvejų analizė ir diskusija. Žmogauas teisės ir antropologija. Antropologija moderniose organizacijose. Sėkmingi ir nesėkmingi vakarų pasaulio pagalbos projektai Rytų Europoje ir kt.
Kultūrinis reliatyvizmas ir taikomoji antropologija. Tarpkultūrinis supratimas. Ginamoji antropologija. Žmogaus teisės ir antropologija.
Studentai rengia namų darbus, kur analizuojama tam tikra socio-kultūrinė problema ir yra siūlomi tam tikri sprendimo būdai demonstruojant išmanymą taikomosios antropologijos prieigos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 proc., namų darbas – 20 proc., egzaminas – 50 proc. galutinio pažymio

Literatūra

1. 1996 Katy Gardner and David Lewis “Anthropology, Development and Post-modern challenge; Pluto Press
2. 1980 Spradley, James P. „Participant Observation.“ Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
3. 2010 Engaged anthropology: Diversity and dillemas Current Anthropology. Vol. 51, Supplement 2, October 2010
4. 1989 Aaron Podolefsky, Peter J.Brown (eds.) Applying anthropology. An introductory reader. Mayfield Publishing Company.
5. 2011 Bartušienė, Daiva, „Prieglobsčio etnografija: pabėgėlių sveikatos priežiūros patirtys Lietuvoje“. VDU leidykla