Teatras (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: MENN0204
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Theatre (online course)
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lektorė Vitalija Truskauskaitė VDU MF, Teatrologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba


Studentai supažindinami su teatro meno pagrindais: teatro raidos procesais, spektaklių kūrimo strategijomis, menų sintezės fenomeno sklaida teatre. Kurse pristatomos klasikinio ir šiuolaikinio teatro teorijos, teatro terminija, supažindinama su dramaturgijos raida, režisieriaus, aktoriaus, dailininko, kompozitoriaus, choreografo kūrybos teatre specifika, ugdomi teatro kritiko įgūdžiai. Sėkmingai baigę kursą studentai atpažins spektaklio kūrybos strategijas ir gebės analizuoti ir vertinti kūrybos procesus šiuolaikiniame teatre.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The students acquire the basics in theatre arts. The course is aimed to provide the fundamental knowledge for the analytical understanding of classical and modern theatre theory and to introduce to playwright, director, actor, composer, choreography, stage design subject. The phenomenon of arts synthesis in performances there is presented. This course will help students to interpret the performances, to recognize various techniques of the acting and directing stiles, the genres, main theatre theory concepts and the meanings of production in terms of classical and modern theatre. After a successful completion of the course students should be able to recognize the theoretical aspects of performance and also to perform an analysis of production.

Dalyko studijų rezultatai

1. Įsisavinti ir panaudoti teatrinę terminiją.
2. Apibrėžti pagrindines teatro estetines bei socialines ypatybes, jas kūrybiškai interpretuoti, palyginti ir kritiškai įvertinti.
3. Identifikuoti teatro raidos stilius, paaiškinti kūrybinės veiklos teatre modelius ir strategijas.

Dalyko turinys

Teatrologijos mokslo objektas.
Teatro kilmės teorijos.
Ritualas, apeiga, mitas teatre.
Vaidinantis žmogus: teatro meno kaip žaidimo, simbolio ir šventės teorija.
Literatūrinis spektaklio pagrindas.
Stilius teatre.
Sakralinis ir profaniškasis teatrai.
Režisieriaus profesija
Aktoriaus profesija.
Teatras ir dailė: scenografija.
Muzika teatre.
Judesys teatre.
Teatro vadyba.
Teatro kritika.
Lietuvos teatro raidos apžvalga.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 15 val.
Konsultacijos interaktyviuoju būdu 30 val.
Savarankiškas darbas 75 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Rašto darbas – 20 %, kolokviumas – 30 %, egzaminas – 50 %.

Literatūra

1. (2002) Marcinkevičiūtė R Eimuntas Nekrošius: erdvė už žodžių. Scena Vilniaus
2. (2014) Staniškytė, Jurgita, Vasinauskaitė, Rasa, Klivis, Edgaras, Petrikas, Martynas. Postsovietinis Lietuvos teatras : istorija, tapatybė, atmintis dailės akademijos leidykla
3. (2013). Bitinaitė-Širvinskienė R. Ten, kur viskas daug labiau. Lietuvos teatro dailės žodynas Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
4. (2008) Staniškytė J. Kaitos ženklai: šiuolaikinis Lietuvos teatras tarp modernizmo ir postmodernizmo. Scena
Papildoma literatūra
1. (2015) Citvarienė, Daiva, Čižaitė-Rudokienė, Silvija, Dikšaitė, Rimgailė, Dovydaitytė, Linara, Juraitė, Kristina, Klimavičiūtė-Minkštimienė, Greta, Klivis, Edgaras, Mažeikis, Gintautas, Migonytė, Viltė, Pinigienė, Agnė, Pukelytė, Ina, Staniškytė, Jurgita, Stoškutė, Neringa, Tutlytė, Jūratė. Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos Vytauto Didžiojo universitetas, Versus aureus
2. (1994). Sruoga B. Apie sceną ir tiesą. Scena