Kultūrinių ir kūrybinių industrijų kritika

  • Dalyko kodas: KRI 5016
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Critics of Cultural and Creative Industries
  • Dalykas atestuotas: 2020
  • Atestacija galioja iki: 2023
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Gintautas Mažeikis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas dialektiškai nagrinėja autorius ir temas, daugiausiai remiantis binarinių opozicijų ir „kritikos kritikos“ metodu. Kursas aiškina: Benjamino mechaninę meno kūrinių reprodukciją versus aurą; Adorno Kultūrinių industrijų kritiką ir jos taikymą propagandos analizei – vs tikrovės gamybą; spektaklio visuomenę ir spektaklio visuomenės politinę ekonomiką – vs. simbolizaciją, kaip esminę žmogaus veiklą; laisvalaikio gamybą ir juslumo paskirstymą (Ranciere); Baudrillardo simuliakrų ir simuliacijų teoriją vs daiktų tvarką; kūrybinių industrijų ir kūrybinės klasės gimimą; kūrybinę klasę, kuri daugina fantazmus, fantomus, šmėklas; Derrida šmėklų teoriją; Fisherio ir Reynoldo hauntologiją ir KKI; simbolinio kapitalo cirkuliaciją ir komunikaciją; Žižeko kvazi-de-ideologizuotos visuomenės ir savi-spektaklizacijos kritiką; Šliogerio idololatriją; rizomatinius diskursus ir postideologinę žmogaus būklę.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim is to analyze the Critics of Cultural and Creative Industries (CCI) in a dialectical way: origin, history, experience; and to learn to make analysis or do praxis of critics of CCI. The course studies the authors and history of the ideas: Benjamin‘s mechanical reproduction of art work versus aura; Adorno’s critics of CI and propaganda, interrelations of politics, industries nad capital – vs production of reality; Concept of the society of the spectacle and political economy of spectaclization vs the symbolical man; producing of leisure time and distribution of sensible (Ranciere); J. Baudrillard’s simulacrum and simulation vs order of things; economical substantiation of Creative industries; Origin of Creative class and growth of their political interests; the class which produces phantasms, phantoms and specters; Theory of specters of J. Derrida; Mark Fisher’, Simon Reynolds’ concepts of hauntology and CCI; analysis of accumulation and circulation of symbolical capital and making of CI Lighthouses; Žižek and critics of quasi-de-ideological society and self-spectaclization; idololatry of Šliogeris; Post-ideological condition of human beings and rhizomatic discourses (Deleuze and Guattari).

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Filosofijos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

Gebėjimas pateikti originalią ir išsamią KKI kritiką.

Dalyko turinys

W. Benjamino mechaninė meno kūrinių reprodukcijos teorija ir auros koncepcija versus meno auros ir subjektyviosios valios koncepcija;
T. Adorno Kultūrinių industrijų kritika ir jos taikymas propagandos, politikos ir KI sąlyčių analizei versus industrinė tikrovės gamyba, tikrovės paskirstymas, vartojimas ir reprodukavimas.
Spektaklio visuomenę ir tarptautinių situacionistų kritiką, G. Debord‘o spektaklio visuomenės politinę ekonomiką versus simbolinio žmogaus koncepcija (E. Cassirer ir spektakliška simbolizacijos plėtra.
Laisvalaikio gamybos ir juslumo paskirstymo kritika J. Ranciere filosofijoje.
J. Baudrillardo simuliakrų ir simuliacijų teorija; kūrybinių industrijų ir kūrybinės klasės gimimas; kūrybinės klasės interesai ir jos veikos dauginant simbolinę sferą: fantazmus, fantomus, šmėklas, simuliakrus.
J. Derrida šmėklų teorija ir mito, metonimijos ir šmėklų svarba perkeliant sapno ir teksto logiką į gyvenimą.
Marko Fisherio hauntologija ir kultūrines industrijos. Super Idas ir šmėklizacija: propagandos kritika
Simbolinio kapitalo (P. Bourdeau) cirkuliacija ir komunikacija kaip simbolinio kapitalo distribucija ir akumuliavimas;
Sl. Žižeko kvazi-de-ideologizuotos visuomenės ir savi-spektaklizacijos kritika
A.Šliogerio idololatrijos kvazi-protestantiška koncepcija ir naujasis Nihilizmas;
Rizomatiniai diskursai ir postideologinė žmogaus būklr sekant G. Deleuze ir F. Guattari.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val.
Seminarai – 15 val.
Komandinis darbas pasitelkus el. komunikavimo priemones – 15 val.
Individualus darbas raštu: 40 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe – pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 60 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Seminarai, individualus darbas (raštu) – 20%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2005 Walter Benjamin, „Meno kūrinys techninio jo reprodukuojamumo epochoje“, Walter Benjamin, Nušvitimai, [Iš vokiečių kalbos vertė Laurynas Katkus], p. 214—244. Vilnius, Vaga,
2. 2006 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, “Kultūros industrija. Apšvieta kaip masių apgaulė“, Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Apšvietos dialektika, [Iš vokiečių kalbos vertė Gediminas Mikelaitis], p. 159—217. Vilnius, Margi raštai,
3. 2006 Guy Debord. Spektaklio visuomenė. Iš prancūzų kalbos vertė Dainius. Gintalas. Kaunas: Kitos knygos.
4. 2014 Mark Fisher. Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures. Winchester: Zero Books
5. 2005. Slavojus Žižekas. Viskas ką norėjote sužinoti apie Žižeką, bet nedrįsote paklausti Lacano“. Vertė Audronė Žukauskaitė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla
6. 2015 Richard Florida. Kūrybinės klasės iškilimas. Vertė Jovilė Barevičiūtė. Vilnius: Technika
Papildoma literatūra
1. 1999 Stuart Hall, „Encoding/ Decoding“, The Cultural Studies Reader, Simon During (ed.), pp. 507—517. Routledge
2. 1998 Michel Foucault, Diskurso tvarka, [Iš prancūzų kalbos vertė Marius Daškus] Vilnius, Baltos lankos,
3. 2010, Jacques Rancière. The Politics o f Aesthetics The Distribution o f the Sensible. Continuum, London, New York