Religijotyra (nuotolinis)

  • Dalyko kodas: TEO 0202
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Religious Research (online course)
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    A.Lukaševičius, A.Jagelavičius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Studijų tikslas – remiantis šiuolaikiniais religijotyros metodais pristatyti svarbiausių pasaulio religinių tradicijų kilmę, vystymąsi, svarbiausias doktrinas ir praktikas. Kurso metu studentai supažindinami su pagrindiniais šiuolaikinės religijotyros metodais, nagrinėjamas religijotyros ir teologijos santykis, susipažįstama su religine kultūra. Apžvelgiama religinių kultūrų savastis Mesopotamijos, Egipto, Irano, graikų, romėnų bei baltų religinėse pasaulėžiūrose. Gilinamasi į didžiųjų pasaulio religijų tikėjimus ir apeigines raiškas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Purpose of this course is to introduce the origin and development of the main religious traditions of the world as well as their main doctrines and practices. The course introduces the main modern methods of studies of religions, analyses definition of religion and its relationship to theology. It explains the concept of religious culture and analyses its historical expressions in the following civilisations: Mesopotamia, Egypt, Iran, Greek, Roman and Baltic countries. The course analyses main doctrines and ritual expressions found in the great world religions.

Dalyko studijų rezultatai

Padės pažinti pasaulio religijas.
Sugebės atskleisti senųjų pasaulio religijų pavyzdžių ištakas.
Gebės analizuoti unikalių pasaulio religijų pavyzdžių sąsajas ir skirtumus.
Mokės pristatyti Induizmo religinės kultūros pavyzdžių paralelių persipynimą.
Leis atskirti budizmo savitumus Indijoje, Kinijoje, Tibete ir Japonijoje.
Padės pažinti monoteistinių religijų ištakas
Mokės suprasti vieno Dievo koncepciją judaizme.
Leis suprasti Švenčiausios Trejybės koncepciją krikščionybėje.
Atskirs vieno Dievo (Jahvės, Švč. Trejybės ir Alacho) doktrinos esmę.
Gebės atskleisti pasaulio religijų pavyzdžių mokslinio pažinimo specifiką.
Žinodami teoriją, gebės praktiškai atskirti ir naudotis pasaulio religijų pasaulėžiūriniais pavyzdžiais.

Dalyko turinys

Religijotyros tyrimo objektas. Religijotyros tyrinėjimo apžvalga. Analizuojama religijos supratimo problema: kilmė ir kitimas.
Senųjų religijų apžvalga: afrikiečių kelionė per gyvenimą.
Australijos žemyno tradicinė religinė pasaulėžiūra.
Induizmas ir jo raida; induizmas Indijoje.
Budizmas ir jo raida Indijoje, Kinijoje, Tibete ir Japonijoje: sąsajos ir skirtumai.
Egipto ir senovės Artimųjų Rytų imperijų religijos. Graikų ir romėnų religijos.
Monoteizmas: judaizmas ir jo raida pasaulyje.
Monoteizmas: krikščionybė. Vieno Dievo trijuose Asmenyse samprata.
Monoteizmas: islamas. Dievas yra vienas.
Ekumenizmas.
Tikėjimų ir religijos savastys sektose ir naujuosiuose religiniuose judėjimuose bei pasaulėžiūrose.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 15 val.
Praktika, konsultacijos, namų darbas 30 val.
Savarankiškas darbas 70 val.
Žinių patikrinimas (kolokviumas, egzaminas) 5 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Referatas – 20%
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2014 Lewis, Clive Staples. Tiesiog krikščionybė Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai
2. 2012 Karen Amstrong. Islamas. Trumpa istorija. Vilnius: Tyto alba
3. 2012 Jo šventenybė Dalai Lama. Kelias į nušvitinimą. Vilnius: Aukso pieva.
4. 2008 Ratzinger, Joseph. Krikščionybės įvadas Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai
5. 2004 Naujojo religingumo iššūkiai Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras „Dialogas“
6. 2004 Keown Damine A. Dictionary of Buddhism. Oxford: Oxford University Press.
7. 2002 Woodhead L. (ed). Religions in the Modern World. Traditions and Transformations. London: Routledge.
8. 1996 Lange, Nicholas de. Judaizmas Vilnius: Aidai
Papildoma literatūra
1. 2007 Partridge K. Pasaulio religijos. Vilnius: Alma Litera
2. 2005. Meier K., Heinzmann M., Denffer A., Ceming K. Pasaulio religijos Kaunas: Jotema.
3. 1997 Beresnevičius, Gintaras. Religijų istorijos metmenys Vilnius: Aidai
4. 1997 Pasaulio religijos. Populiarus žinynas Vilnius: Alma litera