loader image

Anglų kalba C1: gamtos mokslams

  • Dalyko kodas: ANK 0609
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: English C1: for Sciences
  • Dalykas atestuotas: 2019-03-08
  • Atestacija galioja iki: 2022-03-08
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Eglė Linkevičiūtė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas gamtos mokslų studentams, siekiantiems įgyti anglų kalbos kompetenciją įgudusiųjų lygmenyje su gamtos mokslu susijusiose situacijose – ruošiant mokslo darbą, rengiant pristatymą konferencijai, dalyvaujant mokslinėse diskusijose ir konferencijose, ir kt. Kurso metu plėtojami gebėjimai rašyti mokslo darbą. Dalyko tikslas – pagerinti gamtos mokslų studentų komunikacinę kalbos kompetenciją, reikalingą bendravimui profesinėje srityje (pvz. dirbant laboratorijoje, apibūdinant eksperimentus, užmezgant naudingus kontaktus). Taikoma mišri studijų forma: paskaitos, seminarai, darbas grupėse, diskusijos, situacijų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is designed for Science programme students who intend to develop spoken and written English proficiency in various situations related to science: writing up a research, preparing a presentation at a conference, participating in scientific discussions and conferences, etc. This course aims at improving students’ language competence necessary for communication in profession-related fields (e.g. working in the lab, describing experiments, making useful contacts). Different forms of studies include: lectures, seminars, self-study tasks and work in the SANAKO lab and in the virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises), independent work applying theory in practice.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B2 lygmens anglų kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

1. Vartoti C1 lygmenį atitinkančias gramatines ir lingvistines struktūras, gamtos mokslų kalbos aktyvųjį žodyną.
2. Skaityti ir suprasti, analizuoti tekstus gamtos mokslų tematika, pasirengti viešajam dialogui (mokslinei diskusijai).
3. Diskutuoti profesine tematika taikant komunikacines strategijas, reaguoti į argumentus, pateikti logiškai susijusius klausimus ir argumentuotus atsakymus, užtikrinant produktyvią diskusiją.
4. Cituoti, perfrazuoti tekstą, rengti ilgo teksto santraukas.
5. Interpretuoti įvairaus pobūdžio susistemintų duomenų pateiktis - grafikus, lenteles, schemas, apibrėžti profesinės srities terminus, apibūdinti procesus, pateikti analogijas.
6. Analizuoti ir argumentuoti pasirinktos tematikos atlikto tyrimo rezultatus bei daryti išvadas.
7. Parengti pranešimus studijuojamos srities tematika, dalyvauti improvizuotos kalbos pristatymuose.

Dalyko turinys

1. Karjeros planavimas gamtos mokslų srityje. Studijų mainų programos, praktika, įsidarbinimo perspektyvos.
2. Mokslinio tyrimo temos pasirinkimas, mokslinės literatūros apžvalga.
3. Mokslinis metodas. Eksperimentai. Darbas laboratorijoje.
4. Gamtos mokslų tiriamojo darbo rašymas.
5. Būsenų ir procesų apibūdinimas, skaičiai ir skaitinės vertės „Tyrimų metodikos“ skiltyje.
6. Vaizdinių duomenų apibūdinimas, duomenų analizė ir apibendrinimas „Rezultatų ir aptarimo“ skiltyje. Tyrimų trūkumai ir rekomendacijos.
7. Įvado ir santraukos rašymas. Literatūros šaltinių citavimas.
8. Mokslinio pranešimo rengimas ir pristatymas. Žodinių ir stendinių pranešimų įpatumai.
9. Kontaktų užmezgimas. Bendravimas su mokslinėmis bendruomenėmis.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 60 val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 val.
Savarankiškas darbas 85 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - kontroliniai darbai, 10% - komandinio darbo pristatymas, 10% - namų darbai (žodžiu ir raštu), 10% - aktyvus dalyvavimas klasės diskusijose ir MOODLE virtualioje aplinkoje).

Literatūra

1. 2011 Armer, T. Cambridge English for Scientists.Students’ Book Cambridge University Press
2. 2009 Kelly, K. Science.Macmillan Vocabulary Practice Series Macmillian
3. 2013 Paterson, K., Wedge, R. Oxford grammar for EAP : English grammar and practice for academic purposes Oxford University Press
4. Mokomoji medžiaga MOODLE aplinkoje
Papildoma literatūra
1. http://www.learner.org/
2. https://ed.ted.com/lessons
3. https://www.nature.com/
4. https://www.grammar-quizzes.com/