Prekybos marketingas

  • Dalyko kodas: MAV 2006
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Retail marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Asta Kyguolienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti prekybos marketingo ypatumus. Studentai susipažins su prekybos įmonių veiklos specifika, prekybos formatais, omnikanale prekyba, prekybos tendencijomis. Baigę dalyką studentai gebės suprasti bei taikyti prekybos strategijos formavimo principus, parinkti fizinę vietą prekybos objektui, supras bei mokės taikyti asortimento valdymo metodikas, susipažins su kategorijų valdymo ypatumais, įgis žinių apie kainodaros formavimą, parduotuvės įrengimą bei prekydėstą, gebės taikyti elektroninės parduotuvės kūrimo principus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Course purpose – to study retail marketing peculiarities. Students will get familiar with the specifics of retail organizations, retail formats, omnichannel retailing, retail trends. After completing the course students will be able to understand and apply the principles of retail strategy formation, will be able to select physical location for retail object, will understand and will be able to apply methodologies for merchandise management, will get acquainted with category management peculiarities, will get knowledge about pricing, store layout and merchandising, will be able to apply principles of e-shop development.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai

Dalyko studijų rezultatai

1. Taikyti prekybos strategijos formavimo principus
2. Parinkti fizinę vietą prekybos objektui
3. Priimti asortimento, kainodaros valdymo, parduotuvės išplanavimo, prekių pateikimo ir vizualinio apipavidalinimo sprendimus
4. Taikyti elektroninės parduotuvės kūrimo principus
5. Vertinti vartotojų pirkimo elgsenos ypatumus
6. Vertinti prekybos formatų ypatumus, šiuolaikines prekybos tendencijas

Dalyko turinys

1. Prekybos samprata, vaidmuo rinkoje, raidos teorijos
2. Prekybos parduotuvėje formatai
3. Prekybos ne parduotuvėje formatai
4. Franšizė prekyboje
5. Elektroninė prekyba
6. Omnikanalės prekyba
7. Vartotojų pirkimo elgsena
8. Prekybos strategijos formavimo principai
9. Prekybos objekto vieta
10. Asortimento sudarymas ir valdymas
11. Kategorijų valdymas
12. Kainodaros politika
13. Parduotuvės įrengimas ir prekydėsta

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 45 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %
Kontrolinis darbas – 20 %
Savarankiškas darbas – 30%
Egzaminas - 30 %

Literatūra

1. 2015 Goworek, H., McGoldrick, P. Retail marketing management: principles and practice
2. 2014 Dunne, P. M., Lusch, R. F., Carver, J. R. Retailing
3. 2014 Levy M., Weitz, B.A., Grewal, Dh. Retailing Management
4. 2013 Berman, B.R., Evans, J.R. Retail Management: a Strategic Approach
Papildoma literatūra
1. 2020 Pantano, E., Retail Futures: the Good, the Bad and the Ugly of the Digital Transformation. https://ebookcentral.proquest.com/lib/vmulib-ebooks/reader.action?docID=6357743
2. 2018 Handbook of Research on Retailing edited by Katrijn Gielens, Els Gijsbrechts. https://web.s.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/bmxlYmtfXzE4Nzc2ODlfX0FO0?sid=7b2fc2e7-5411-45d1-af84-b6847ecc17b9@redis&vid=0&format=EB&rid=1
3. 2015 Fernie, J., Fernie, S., Moore, Ch. Principles of Retailing
4. 2014 Varley., R. Retail Product Management. Buying and Merchandising
5. 2009 Rabolt, N., J., Miler, J. K. Retail and Merchandise Management. 2nd edition.