Marketingo komunikacijos (MAV2010)

  • Dalyko kodas: MAV 2010
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing Communications
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Arvydas Petras Bakanauskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – suteikti studentams žinias ir gebėjimus sukurti marketingo komunikacijų planą, parinkti pagrindinius būdus komunikavimui su esamais ir potencialiais vartotojais: reklamą, pardavimų skatinimą, asmeninį pardavimą, ryšius su visuomene, tiesioginį marketingą, interaktyvų/interneto marketingą. Studentai įgyja žinias apie svarbiausius vidinius bei išorinius veiksnius darančius įtaką marketingo komunikacijų plano kūrimo procesui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of this course is to developing students’ knowledge, their abilities to create marketing communications plan, to select basic tools for communication with customers and prospective clients in the following spheres: advertising, sales promotion, personal selling, public relations, direct marketing, interactive/internet marketing. Students study the main internal and external factors that impact the creation process of marketing communications plan.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai arba Marketingas

Dalyko studijų rezultatai

1. Taikyti šiuolaikines marketingo komunikacijų teorines nuostatas organizacijos marketingo komunikacijų analizei ir vertinimui.
2. Pritaikyti šiuolaikines marketingo komunikacijų elementų funkcijų ir paskirties, verslo aplinkos žinias organizacijų marketingo komunikacijų sprendimams analizuoti
3. Savarankiškai išanalizuoti konkrečios organizacijos situaciją ir sudaryti jos marketingo komunikacijų planą
4. Išanalizuoti skirtingus organizacijos verslo aplinką ir marketingo komunikacijos sritį transformuojančius veiksnius vertinant organizacijos marketingo komunikacijų sprendimus
5. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.
6. Parengti grupinį rašytinį namų darbą apie savarankiškai išanalizuotą konkrečios organizacijos situaciją, remiantis nustatytais reikalavimais
7. Pademonstruoti gebėjimą suformuluoti ir apginti savo nuomonę, įtikinti, pagrindžiant pristatomas / aprašomas idėjas, prisiimti atsakomybę už priimtus sprendimus.

Dalyko turinys

1. Integruotųjų marketingo komunikacijų samprata.
2. Marketingo komunikacijos procesas. 3. Marketingo komunikacijų kompleksas.
4. Marketingo komunikacijų plano sudarymas
5. Reklamos funkcijos.
6. Reklamos kampanijos planavimas.
7. Reklamos tikslai.
8.Reklamos priemonių charakteristikos: spausdinta, transliacinė, vieša, pardavimo vietose, speciali.
9. Asmeninio pardavimo funkcijos.
10. Asmeninio pardavimo proceso etapai
11. Pardavimo skatinimas
12. Ryšiai su visuomene
13. Tiesioginis marketingas.
14. Interaktyvus /interneto marketingas.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %
Grupinis savarankiškas darbas – 30 %
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2012 Bakanauskas, A. Integruotosios marketingo komunikacijos
2. 2016 Integrated Marketing Communication: Creating Spaces for Engagement edited by Jeanne M. Persuit, Christina L. McDowell Marinchak https://books.google.lt/books?isbn=1498540031
3. 2014 Integrated Marketing Communication: Creative Strategy from Idea to Implementation By Robyn Blakeman https://books.google.lt/books?isbn=1442221232
4. 2018 Marketing Communication, Direct Marketing, Public Relation and Advertising By Veny Ari Sejati https://books.google.lt/books?isbn=3668720045
5 2017 Marketing Communications: An advertising, promotion and branding perspective edited by Geraldine Bell, Babek Taheri https://books.google.lt/books?isbn=1910158968
Papildoma literatūra
1. 2014 Advertising Campaign Strategy: A Guide to Marketing Communication Plans By Donald Parente, Kirsten Strausbaugh-Hutchinson https://books.google.lt/books?isbn=1133434800
2. 2012 Successful Marketing Communications By Cathy Ace https://books.google.lt/books?isbn=1136361251