Socialinės antropologijos tyrimo metodai

  • Dalyko kodas: SAT 5002
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Research Methods In Social Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. Kristina Šliavaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas supažindina studentus su lauko tyrimų principais ir reikalavimais antropologijoje. Kurso metu studentai supažindinami su skirtingomis metodologinėmis mokyklomis ir metodais socialiniuose moksluose. Teksto analizės mokyklos / tradicijos. Tyrimo dizainas / projektas antropologijoje. Etnografija ir kultūra. Etikos klausimai. Lauko tyrimo metodai. Empirikos sisteminimas ir analizė. Kodavimas. Postmoderni antropologija ir jos iššūkiai/kritika klasikinei antropologijai. Studentai mokomi praktiškai taikyti skirtingus tyrimo metodus bei supažindinami su empirikos analizės būdais.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course overviews the main principles and requirements of fieldwork in social anthropology. Overview of different methodological approaches and methods in social sciences. The formulation of research problem and practical aspects of fieldwork planning and implementation; writing a research proposal. Ethical issues in anthropological fieldwork. Ethnography and culture. The systematization and analysis of empirical material. The course aims to teach different methods (observation, participant observation, interview, focus group interview, text analysis, etc.) and data analysis practically.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Sociokultūrinės antropologijos teorijos

Dalyko studijų rezultatai

1. Studentai supažindinami ir išmoksta praktiškai taikyti skirtingus metodus (dalyvaujantį stebėjimą, stebėjimą, interviu, teksto analizę, vizualinę dokumentaciją, kt.)
2. Studentai išmoksta kaip formuluoti tyrimo problemą, planuoti lauko tyrimą, parinkti tinkamus metodus. Kurso metu studentai rašo tyrimo pasiūlymą/paraišką.
3. Studentai mokosi kaip apibendrinti ir analizuoti tyrimo duomenis ir kaip juos interpretuoti.

Dalyko turinys

Metodologija ir metodai. Kokybinė ir kiekybinė perspektyvos. Teksto analizės mokyklos / tradicijos.
Lauko tyrimas antropologijoje: skirtumai ir panašumai su kitais socialiniais mokslais. Etnografija. Etnografinis tyrimo ciklas. Tyrėjo refleksyvumas. Daugiavietė etnografija (Marcus).
Tyrimo projektas/metmenys. Tyrimo etika. Kaip suformuluoti tyrimo problemą. Kas yra mokslinė problema. Kas yra mokslo tyrimo projektas. Antropologinius tyrimus remiantys fondai ir jų reikalavimai.
Metodai: dalyvaujantis stebėjimas ir stebėjimas. Pagrindiniai užrašų principai, stebėjimo metodų privalumai ir trūkumai. Interviavimas. Atrankos tipai. Nestruktūruoti, pusiau struktūruoti, struktūruoti, tikslinių grupių interviu. Gyvenimo istorijos interviu. Kaip atlikti gerą interviu. Interviu su traumines patirtis turėjusiais informantais.
Vizualikos analizė.
Duomenų analizė. Kodavimo tipai.
Kompiuterinės programos ir kokybinė duomenų analizė.
Teksto rašymas. Reprezentavimo, galios ir metodologijos santykis (Cifford, kt.)
Praktiniai užsiėmimai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas (vidursemestrinis atsiskaitymas) - 30%, namų darbas - 20%, baigiamasis egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 1986 Agar, Michael H. „Speaking of Ethnography.“ SAGE
2. 2002 Bernard, Russel H. „Research Methods in Anthropology: Qualitative and Quantitative Approaches.“ Alta Mira Press.
3. 2008 Victor C. De Munck, Kultūros tyrimai: patirtis ir apibendrinimai. VDU leidykla
4. 2009 Saldana, Jonny, The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE Publications
5. 1980 Spradley, James P. „Participant Observation.“ Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
6. 1979 Spradley, James P. „The ethnographic interview“ Harcourt Brace Jovanovich College Publishers.
7. 2004 Sarah Pink, Laszlo Kurti, Anna Isabel Afonso (eds.) Working Images. Visual Research and Representation in Ethnography. London and New York: Routledge.
8. 1997 Jonathan Potter. Representing Reality: Discourse, Rhetoric and Social Construction. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.