Vizualinė antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 5006
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Visual Anthropology
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Vizituojanti lektorė Asta Jurevičiūtė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas pristato vizualinės antropologijos raidą, metodologiją bei kultūros vizualinių sistemų ypatybių analizę per konkrečias vaizdines reprezentacijas. Kurse aptariamos tokios temos: vizualinių priemonių taikymas analizuojant ir pristatant skirtingiausias kultūras įvairiausiose jų formose; kino ir kino technologijų istorija bei tradicijos: realybės pristatymas, perkūrimas ir tyrimas; kinas kaip pagalbinė etnografijos priemonė; etnografinio filmo istorija ir etnografiškumo kriterijai; filmai kaip kultūriniai dokumentai.
Kurso pabaigoje studentai gebės naudoti vizualinę medžiagą savo antropologiniuose lauko tyrimuose ir geriau suvoks vizualinių sistemų sklaidą bei įtaką šiuolaikiniame pasaulyje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of the course is to provide students with the history of visual anthropology, its methods, development, directions and problems analysing concrete visual cases and suggested appropriate readings. This course introduces visual anthropology paradigms, explores the uses of video, audio, world wide web, and other media in anthropological research. The goal of the course is to become familiar with the use of visual materials in ethnographic work and to develop a better understanding of the pervasiveness and influence of visual systems in the contemporary world.
At the completion of the course students will be familiar with the major theoretical approaches, relevant methods and debates in visual anthropology; have the ability to use a variety of multi-media techniques in anthropological research; have the ability to identify problems of different cultural models cross-culturally as well as in our own societies. Students will be able to analyse the text made by audiovisual techique; to use film and a variety of multi-media techniques in anthropological research; link multi-media documents and textual documents; to understand what kind of cultural documents films are, and what level of importance they have in socio-cultural anthropology.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Socialinės antropologijos įvadas

Dalyko studijų rezultatai

Baigusieji dalyką:
1. supras vizualinės antropologijos koncepcijas, tiriamuosiuos požiūrius ir metodus;
2. gebės susieti multimedijos ir tekstinę medžiagą, gebės suprasti filmus kaip kultūros dokumentus ir kiek jie reikšmingi antropologiniu požiūriu;
3.gebės analizuoti vizualinę medžiagą iš antropologinės perspektyvos;
4. gebės vizualinės antropologijos tyrimuoseidentifikuoti skirtingų kultūrinių modelių problemas bei jų tarpkultūrinę komunikaciją;
5. gebės pristatyti koncepcijas, idėjas ir duomenis pasitelkus audiovizualinę medžiagą.

Dalyko turinys

Vizualinės antropologijos tyrimo laukas, ribos, vizualinių sistemų reikšmių analizė. Teorinė antropologinė filmų analizė: principai, temos, taikymas ir perspektyvos.
Kas yra matoma, ką galima sužinoti apie kultūrą? Vizualinės antropologijos priminimas kiek daug galime efektyviai ir išsamiai užfiksuoti per filmo, fotografijos ar kitą vaizdo priemonę.
Vizualinės antropologijos metodologija, vaizdo įrašai, vizualininių fenomenų įrašai, duomenų rinkimas. Dokumentinių filmų analizė, filmo technologija, ypatybės, etnografinio filmo kriterijai.
Šiuolaikinės antropologijos požiūris analizuojant vaidybinius filmus kaip kultūros dokumentus.
Vizualinių fenomenų įrašai ir vizualinių duomenų rinkimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %; namų darbai 20%, egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2006 Banks, Marcus and Howard Murphy, eds., Rethinking Visual Anthropology New Haven: Yale University Press
2. 2007 Banks, Marcus.Using Visual Data in Qualitative Research Sage
3. 2003 Hockings, Paul, ed., Principles of Visual Anthropology The Hague: Mouton Press
4. 2006 MacDougall, D., The Corporeal Image: Film, Ethnography and the Scenes Princeton: Princeton University Press
5. 1994 Taylor, L. (ed.), Visualizing Theory. Essays from the Visual Anthropology Review London: Routledge
Papildoma literatūra
6. 1991 Nichols, Bill, Representing Reality Bloomington: Indiana University Press
7. 1991 Naremore, J. and P. Brantlinger, Modernity and Mass Culture Bloomington: Indiana University Press
8. 1982 Heider, Karl G.,: Ethnographic Film Austin: University of Texas Press
9. 1971 Mead, Margaret and Rhoda Metraux, eds.,. The Study of Culture at a Distance Chicago: University of Chicago Press