Psichologija (LT/ENG) (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: PSIN0201
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Psychology (online course)
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    doc.dr.V.Legkauskas, doc. dr. V.Čepukienė, SMF, Bendrosios psichologijos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse studentai supažindinami su psichologiniais žmogaus elgesio formavimosi ir kitimo principais. Pagrindiniai psichologijos faktai ir dėsniai pateikiami taip, kad studentai galėtų suprasti psichologinių veiksnių įtaką žmogaus elgesiui įvairiose praktinėse situacijose. Studentai mokomi interpretuoti psichologinį patyrimą įvairiais požiūriais, tam pasitelkiant klasikines psichologijos mokyklas – psichoanalizę, humanizmą, biheviorizmą ir kognityvinę psichologiją.

Dalyko anotacija užsienio kalba

In this course students are introduced to key psychological principles behind formation and change of human behavior. The main facts and laws of psychology are presented in a way to enable students to understand impact of psychological factors on human behavior in various practical situations. Students are taught to interpret psychological experience from various perspectives. For this purpose classical schools of psychology – psychoanalysis, humanism, behaviorism, and cognitive psychology – are introduced.

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir įvardinti pagrindines psichologijos sąvokas
2. Apibūdinti pagrindinius psichikos procesus, formuojančius žmogaus elgesį
3. Apibūdinti pagrindines psichologijos teorijas, aptariamas kurse
4. Nagrinėti žmogaus elgesį jo socialinių santykių kontekste.
5. Susieti įgytas psichologijos žinias su savo patyrimu bei socialinėje aplinkoje vykstančiais procesais
6. Refleksyviai mąstyti apie savo elgesio priežastis
7. Struktūruoti savo ir kitų elgesio stebėjimą ieškant elgesio priežasčių

Dalyko turinys

Biologiniai psichikos pagrindai.
Jutimai ir suvokimas.
Išmokimas.
Atmintis.
Mąstymas ir kalba.
Intelektas.
Motyvacija ir emocijos.
Išmokimas.
Žmogaus psichologinė raida.
Asmenybė.
Išmokimas.
Motyvacija ir emocijos.
Žmogaus raida.
Asmenybė.
Stresas ir psichikos sutrikimai.
Psichologinės pagalbos metodai.
Jutimai ir suvokimas.
Išmokimas.
Atmintis.
Motyvacija ir emocijos.
Žmogaus raida.
Asmenybė.
Psichikos sveikata ir sutrikimai.
Psichologijos tyrimų metodai.
Psichologinės pagalbos metodai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 6 val. (Akivaizdiniai užsiėmimai) 21 val. (Nuotoliniai užsiėmimai)
Konsultacijos 15 val. (Nuotoliniai užsiėmimai)
Komandinis darbas 15 val. (Nuotoliniai užsiėmimai)
Testai 3 val. (Akivaizdiniai užsiėmimai)
Savarankiškos studijos 60 val. (Nuotoliniai užsiėmimai)
Viso 9 val. (Akivaizdiniai užsiėmimai) 111 val. (Nuotoliniai užsiėmimai)
Viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

15% kontrolinis darbas, 20% kolokviumas, 15% komandinis darbas, 50% egzaminas.

Literatūra

1. 2001 Legkauskas, V. Psichologijos įvadas. VDU
2. 2009 Lekavičienė, R. Psichologija šiandien. Technologija
3. 2008 Myers, D. G. Psichologija. Poligrafija ir informatika
Papildoma literatūra
1. 2004 Eysenck, M.W. Psychology: an international perspective Psychology Press
5. 2012 Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. Psychology: Core Concepts (7th ed.) PEARSON
6. 2011 Feldman, R.S. Understanding Psychology. (10th ed.) McGraw Hill