Socializmo ir postsocializmo antropologija

  • Dalyko kodas: SAT 6004
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Anthropology of Socialism and Postsocialism
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    dr. Kristina Šliavaitė, Prof. Habil. Dr. Ingo W. Schroder

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas skirtas apžvelgti antropologinius tyrimus Vidurio ir Rytų Europos visuomenėse soviemečiu ir posovietmečio transformacijų metu. Socializmas ir postsocializmas turi tam tikrus bendrus bruožus skirtinguose regionuose, tačiau yra veikiami ir lokalinių kontekstų. Rytų Europos ir buvusios Sovietų Sąjungos teritorija yra kurso regioninis fokusas, tačiau atliekami palyginimai su Kinija ir kitais kontekstais. Kurso metu aptariamos tokios temos kaip socialistinė valstybė ir jos bruožai; socialistinė valstybė, visuomenė, kultūra: ideologija ir kasdienės praktikos; transformacijų scenarijai: nuo planinės ekonomikos į neoliberalią laisvąją rinką; kintanti klasinė struktūra: naujieji elitai ir naujieji neapibrėžtumai/netikrumai; kintančios tapatybės: tautinė, etninė, religinė; socialinė atmintis; pilietinė ir nepilietinė visuomenė.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course introduces to anthropological research of societies under socialism and after its demise. The countries of Eastern Europe and the former Soviet Union will form a regional focus, but case studies from Asia are introduced for comparison. Topics include: the socialist state, society, and culture: ideology and everyday practice; scenarios of transformation: from planned economy to the neoliberal free market; changing class structures: new elites and new uncertainties; changing identifications: national, ethnic, and religious; social memory; civil and uncivil society.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Sociokultūrinės antropologijos teorijos

Dalyko studijų rezultatai

1. Kurso studentai geba identifikuoti ir kritiškai analizuoti socialinių sankirtų atvejus, įtakotus po socializmo politinės sistemos nuosmukio sekusių socialinių transformacijų, ekonominių, politinių, socialinių ir kultūrinių kaitos trajektorijų, pagrindinį dėmesį skiriant vietinių veikėjų kasdienėms adaptacijoms Rytų Europos ir buvusios Sovietų Sąjungos regione.
2. Studentai supažindinami su pagrindinėmis antropologijos teorinėmis ir metodologinėmis prieigomis, pagrindiniais empiriniais tyrimais atliktais tyrinėjant socializmą ir postsocializmo transformacijos procesus.
3. Studentai analizuoja/interpretuoja empirinę medžiagą taikydami socializmo ir postsocializmo antropologinių tyrimų įžvalgas ir teorines prieigas.
4. Demonstruoti viešo kalbėjimo įgūdžius: gebėti pristatyti sampratas, idėjas ir duomenis, tinkamai panaudojant audio-vizualinius resursus; gebėti kalbėti skirtingoms auditorijoms suprantamai ir argumentuotai.

Dalyko turinys

Socialistinė valstybė, visuomenė ir kultūra: ideologija ir kasdienės praktikos. Transformacijos scenarijai: nuo planinės ekonomikos prie neoliberalios laisvosios rinkos. Kintanti klasinė struktūra: naujieji elitai ir naujieji neapibrėžtumai. Kintantys tapatumai: tautinis, etninis ir religinis. Socialinė atmintis. Pilietinė ir nepilietinė visuomenė. Socializmas ir postsocializmas Rytų Europos ir buvusios Sovietų Sąjungos regione: esminės etnografinės monografijos.
Socializmo teorijos: diskusijos ir apibrėžimai. Postsocializmo konceptas. Postsocializmas ir postkolonializmas. Lauko tyrimai regione. Esminės temos postsocialistinės Rytų Europos tyrimuose. ES integracijos antropologija.
Rengiamas namų (rašto) darbas ir pristatomas seminaro metu.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas 30 %, namų darbas – 20 %, baigiamasis egzaminas – 50 % galutinio pažymio

Literatūra

1. 2002 C.M.Hann (ed.) Postsocialism: Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London and New York: Routledge
2. 1999 Burawoy, Michael and Katherine Verdery (eds.) „Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World.“ Lanham: Rowman and Littlefield
3. 2013 Neringa Klumbyte, Gulnaz Sharfutdinova (eds.) “Soviet society in late era of late socialism, 1964-1985 Lanham, Boulder, New York, Toronto, Oxford: Lexington books
4. 2015 Gediminas Lankauskas “The Land of Weddings and Rain: Nation and Modernity in Post-socialist Lithuania” Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press
5. 2015 Ida Harboe Knudsen, Martin Demant Frederiksen (eds)“Ethnographies of Grey Zones in Eastern Europe: Relations, Borders and Invisibilities” Anthem Press
6. 2003 Hohnen, Pernille „A Market out of Place? Remaking Economic, Social, and Symbolic Boundaries in Post-Communist Lithuania.“
Oxford: Oxford University Press.
7. 1996 Verdery, Katherine „What Was Socialism, and What Comes Next?“ Princeton: Princeton University Press.
8. 2006 Yurchak, Alexei „Everything Was Forever, Until it Was No More: the Last Soviet Generation.“
Princeton: Princeton University Press.
9. 2012 Ida Harboe Knudsen “New Lithuania in Old Hands: Effects and Outcomes of Europeanization in Rural Lithuania” London: Anthem Press
10. 2008 Ingo W.Schröder, Asta Vonderau (eds.) “Changing economies and changing identities in postsocialist Eastern Europe” Berlin: Lit Verlag