Kūrybiniai metodai marketinge

  • Dalyko kodas: MAV 3011
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Creative methods in marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lekt. Augustinas Balaišis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kūrybinių metodų naudojimas marketinge sutelkia dėmesį į kūrybiškumo ir analitinio mąstymo sąsają marketingo valdyme. Diegiant įvairius marketingo metodus ir kūrybiškos reklamos strateginius sprendimus, šio modulio pagalba siekiama paruošti būsimus marketingo specialistus, kurie pasirinktų atsakingus, strateginius, pagrįstus ir novatoriškus būdus iškilusiems iššūkiams spręsti. Siekiama ugdyti kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, taikyti juos prototipinėse verslo situacijose, atsižvelgiant į kultūriškumą, lokalumą, individualumą ir kitus aspektus. Aptariama šiuolaikinės reklamos samprata, jos funkcijos bei formos rinkoje, bei šiuolaikiniame marketinge. Ieškoma funkcijos ir koncepcijos dėsningumų kurie padėtų pasirinkti ir adaptuoti tinkamiausią reklamos tipą atsižvelgiat į numatytus kriterijus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The use of creative approaches in marketing focuses on the link between creativity and analytical thinking in marketing management. Through the implementation of various marketing methods and creative advertising strategies, this module aims to prepare future marketers to adopt responsible, strategic, informed and innovative approaches to meet the challenges they face. The aim is to develop creative and critical thinking skills and to apply them in prototypical business situations, taking into account cultural, local, individual and other aspects. It discusses the concept of contemporary advertising, its functions and forms in the market and in contemporary marketing. It looks for patterns of function and conception which would help to select and adapt the most appropriate type of advertising in the light of the criteria provided.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai arba Marketingas

Dalyko studijų rezultatai

1. Paaiškinti kūrybinių metodų panaudojimo būdus marketinge..
2. Atpažinti kūrybiškos reklamos savybes, jas taikyti.
3. Komunikuoti vartojant anglišką bei lietuvišką reklamos ir kūrybiškumo terminologiją. Gebėti parengti reklamos įgyvendinimo užduotį ir planą, suformuluoti kriterijus, terminus.
4. Išmanyti reklamos agentūrų darbo specifiką.
5. Gebėti atpažinti ir apibūdinti ir rengti reklamos žinutę, tikslą ir funkcijas šiuolaikiniame marketinge
6. Gebėti komunikuoti vien tekstu be papildomos vizualinės komunikacijos.
7. Demonstruoti problemos sprendimo įgūdžius kuriant reklaminį tekstą atliekant atvejo analizę.
8. Išmanyti LR ir tarptautinius reklamos etikos ypatumus.
9. Gebėti parengti reklamos įgyvendinimo užduotį ir planą, suformuluoti kriterijus, terminus.
10. Išmanyti reklamos tipus ir įgyvendinimo priemones, bei parinkti komunikacijos kanalus.
11. Gebėti konkrečios situacijos pavyzdžiu parengti kūrybišką prisistatymą tikslinei rinkai, naudojant tam atitinkančius įrankius ir metodus.

Dalyko turinys

1. Svarbiausia XXI a. kompetencija. Įvadas į modulį.
2. Kūryba. Kūrybiškumo priemonės.
3. Kopijavimas. Transformavimas. Derinimas.
4. Reklamos istorija. Nauja – užmiršta sena.
5. Marketingas vs. Reklama.
6. Užduoties formavimas ir parengimas, kriterijai.
7. Tikslinė auditorija. Emocijos ir vertybės.
8. Reklamos kanalai ir agentūros.
9. Kūrybiška reklama II. Kūrybiškos reklamos planavimas ir rengimas.
10. Reklaminio teksto rašymas I. Tekstu grįstos reklamos kūrimas.
11. Reklaminio teksto rašymas II. Prekės ženklo balso tonas.
12. Etika ir socialinė atsakomybė. Atvejų analizė.
13. Kūrybinis problemų sprendimas. Dizainu paremtas mąstymas. Komandinio darbo metodikos.
14. Kūrybiška reklama I. Samprata, tikslai ir paskirtys.
15. Savireklama. Pristatymas ir prisistatymas. Video.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

1. Grupinis darbas 15%;
2. Seminaro užduočių atlikimas 35%;
3. Kolokviumas 20%;
4. Egzaminas 30%.

Literatūra

1. 2017 Tom Altstiel, Jean Grow. Advertising creative: strategy, copy, design
2. 2009 Tim Brown, Barry Katz. Change by design: how design thinking transforms organizations and inspires innovation
3. 2012 Pete Barry The Advertising concept book, 2nd edition
4. 2016 Charles Leadbeater The problem solvers. https://bit.ly/3cfa4lk
5. 1990 Geoffrey Leytham. Managing creativity
6. 2010 Audronė Glosienė. Kūrybiškumas ir socialinis kapitalas žinių visuomenėje
7. 2014 Laimona Šliburytė Reklama ir kūrybiškumas
Papildoma literatūra
1. 2013 Jonah Lehrer Vaizduotė: iš kur kyla kūrybiškumas
2. 2003 Daiva Grakauskaitė-Karkockienė. Kūrybos psichologija
3. 2016 Bob M. Fennis and Wolfgang Stroebe. The psychology of advertising
4. 2014 Suzanne Stein. Innovation Digital Futures. https://bit.ly/367lMef
5. 2019 Marinela Rusu. Review of Artistic Education. Walter de Gruyter GmbH. https://bit.ly/3c4kMLC