Finansai marketinge

  • Dalyko kodas: MAV 2009
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Finance in Marketing
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    dokt. Gintarė Leckė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame studijų dalyke nagrinėjami teoriniai bei praktiniai marketingo-finansų analizės proceso aspektai. Baigę studijų dalyką studentai gebės analizuodami verslo finansinę informaciją, priimti strateginius marketingo sprendimus, sudaryti marketingo biudžetą, analizuoti finansavimo poreikį bei įvertinti marketingo projektų efektyvumą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is aimed to study theoretical and practical aspects of the marketing-financial analysis cycle. After graduating, students will be able to analyze business financial information, make strategic marketing decisions, create a marketing budget, analyze the need for funding and evaluate the effectiveness of marketing projects.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Finansų pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines finansų sąvokas ir susieti jas su marketingu. Suprasti finansų marketinge naudą.
2. Analizuoti ir vertinti įmonių finansinę informaciją, suprasti kaip generuojamos ir įmonės pajamos ir kokiais būdais jas galima didinti.
3. Remiantis finansine informacija, vertinti skirtingus marketingo projektus, prognozuoti pardavimo pajamas ir kaštus, sudaryti marketingo biudžetą bei nustatyti reikalingą finansavimo poreikį.
4. Įvertinti marketingo projektų efektyvumą, parengti marketingo metrikų vaizdinę ataskaitą
5. Parengti grupinį namų darbą, remiantis nustatytais reikalavimais
6. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Įvadas į finansus ir sąsaja su marketingu. Finansų svarba marketingo procese.
2. Finansų–marketingo analizės ciklas. Pagrindiniai etapai ir jų turinys.
3. Pajamos ir kaštai. Verslo modeliai. Pajamų generavimo būdai ir pagrindiniai įmonės kaštai.
4. Finansų apskaitos pagrindai. Pagrindinės įmonės finansinės ataskaitos ir jų esmė. Pelno analizė.
5. Lūžio taško analizė ir kaštai, tenkantis vienam vartotojui. Kritinio pelningumo taškas.
6. Projektų vertinimas: dabartinė ir būsimoji vertė. Pinigų srautai. Diskonto norma.
7. Planavimas ir prognozavimas. Kiekybiniai pardavimo pajamų, kaštų prognozavimo metodai.
8. Biudžetų sudarymas ir kontrolė. Marketingo biudžetas: atvejo analizė.
9. Įmonės ir atskirų projektų finansavimo šaltiniai. Alternatyvieji finansavimo šaltiniai.
10. Marketingo metrikos, jų vertinimas ir nauda marketingo procese. ROI, ROAS, CLV, CP ir kt.
11. Marketingo derinio modeliavimas (MMM). Našumo rodikliai (KPI)
12. Marketingo metrikų vaizdinės ataskaitos kūrimas.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

30 val.

30 val.

Seminarai

30 val.

30 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160  val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %
Seminarų užduotys – 20 %
Savarankiškas grupinis namų darbas – 20 %
Egzaminas – 40 %

Literatūra

1. 2013 K. Ward. Financial Aspects of Marketing
2. 2004 K. Ward. Marketing Finance. Turning marketing strategies
into shareholder value https://books.mec.biz/download-book/2484
3. 2016 P. W. Farris, N. Bendle, P. Pfeifer, D.Reibstein. Marketing Metrics: The Manager's Guide to Measuring Marketing Performance
4. 2010 M. Keršys. Business Financing Models and Instruments
Papildoma literatūra
1. 2015 L. Gasparėnienė, J. Kartašova. Finansinių investicijų ir investicinių projektų vertinimas
2. 2014 W. L. Winston. Marketing Analytics: Data-Driven Techniques with Microsoft Excel https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=1629159
3. 2013 A. K. Roger, A. P. Robert. Strategic marketing problems: cases and comments