Žmonių išteklių valdymas

  • Dalyko kodas: VAD 3022
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Human Resource Management
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    prof. dr. Irena Bakanauskienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti teorinius ir praktinius žmonių išteklių (ŽI) valdymo organizacijose pagrindus, susipažindinti su naujausiomis (ŽI) valdymo tendencijomis ir koncepcijomis, verslo organizacijų ypatumais. Baigę dalyką studentai gebės, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, analizuoti tradicines ir naujas žmonių išteklių valdymo veiklas, gebės įvertinti ir parinkti šių veiklų atlikimo metodus, procedūras ir subjektus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to study the theoretical and practical backgrounds of human recourse management (HRM), also innovations and features of HRM in different types of business organisations. In this course students will acquire the ability to analyse HRM, will be able to evaluate and choose methods, procedures and subjects for the performance of HRM activities.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Vadybos pagrindai / Vadyba

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines žmonių išteklių valdymo sąvokas
2. Atpažinti ir apibūdinti žmonių išteklių valdymo veiklų turinį (procedūras), parinkti metodus, atsižvelgiant į šiuolaikinę verslo aplinką
3. Atpažinti ir interpretuoti pagrindines žmonių išteklių valdymo naujoves, atsižvelgiant į šiuolaikinės verslo aplinkos bei verslo organizacijų ypatumus ir iššūkius
4. Pritaikyti žmonių išteklių valdymo žinias situacijoms organizacijose analizuoti
5. Savarankiškai išanalizuoti konkrečias žmonių išteklių valdymo situacijas organizacijoje, padaryti išvadas ir pateikti sprendimus
6. Pademonstruoti gebėjimą suformuluoti ir apginti savo nuomonę diskusijose ir pan. įtikinti, pagrindžiant pristatomas idėjas,
komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę, rengiant savarankišką grupės darbą ir kt.

Dalyko turinys

1. Žmonių išteklių valdymo, veiklų samprata ir ją įtakojantys veiksniai.
2. Žmonių išteklių valdymo subjektai.
3. Žmonių išteklių valdymo funkcijos raida, vystymosi tendencijos.
4. Žmonių išteklių valdymo aplinka ir iššūkiai.
5. Žmonių išteklių valdymo strateginiai aspektai.
6. Žmonių išteklių apskaita: samprata, veiklos turinys, metodai.
7. Darbų analizė: samprata, veiklos turinys, metodai.
8. Žmonių išteklių planavimas: samprata, veiklos turinys, metodai.
9. Žmonių išteklių verbavimas: samprata, veiklos turinys, metodai.
10. Žmonių išteklių atranka: samprata, veiklos turinys, metodai.
11. Žmonių išteklių adaptavimas: samprata, veiklos turinys, metodai.
12. Žmonių išteklių vertinimas: samprata, veiklos turinys, metodai.
13. Žmonių išteklių ugdymas: samprata, veiklos turinys, metodai.
14. Žmonių išteklių judėjimo valdymas: samprata, veiklos turinys, metodai.
15. Atlygis už darbą ir darbuotojų sauga: samprata, veiklos turinys, metodai.
16. Naujosios žmonių išteklių valdymo veiklos.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Seminarai

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Paskaitų užduočių atlikimas – 20 %
Grupinis savarankiškas darbas ir jo pristatymas – 20 %
Seminarų užduočių atlikimas ir atvejų analizė – 10%
Egzaminas – 30 %

Literatūra

1. Nuolat atnaujinami e-konspektai, pateikiami dalyko moodle aplinkoje
2. Nuolat atnaujinamas straipsnių apie žmonių išteklių valdymo aktualijas ir gerąją praktiką rinkinys (pateikiamas dalyko moodle aplinkoje)
3. 2008 Bakanauskienė I. Personalo valdymas: bendrasis AM vadovėlis.
4. 2019 Leatherbarrow Ch., Fletcher J. Introduction to Human Resource Management: A Guide to HR in Practice 4th. ed.
Papildoma literatūra
2. 2017 Torrington D., Hall L., Atkinson C., Taylor S. Human Resource Management, 10th ed.
3. 2016 Marchington M., Wilkinson A., Donnelly R., Kynighoo A. Human Resource Management at Work