Civilizacijos istorija (ENG)

  • Dalyko kodas: ISTN0201
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: History of Civilization (online course)
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Tadas Rutkauskas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šis kursas, skirtas plačiam studentu ratui, analizuoja įvairius civilizacinius procesus pasaulio istorijoje nuo seniausių laikų iki dabarties bei įvertina jų svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. Po civilizacijos terminologijos ir jos problematikos aptarimo, nagrinėjami svarbiausi žmonijos istorijos aspektai – žmogaus santykis su gamta, technologijų vystymasis, komunikacinių sistemų atsiradimas ir raida, mokslo bei religijos sąveika ir jų svarba pasaulio pažinimui bei kultūros (dailės, architektūros ir literatūros) atsiradimas. Didelis dėmesys taip pat yra skiriamas valdžios sistemų vystymuisi bei visuomenės santykių kaitai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course, aimed for a very broad audience, discusses different civilizational processes in the world history from the oldest times until now, assessing their importance to the world of today. After the defining the term “civilization” and explaining its problematics, different aspects of human history are discussed – relationship between people and nature, development of different technologies, emergence and development of different means of communication, and interaction of science and religion. The appearance of art, architecture and literature is also discussed. Great attention is paid to the development of different political systems and social changes.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti civilizacijos procesus ir jų svarbą tarpkultūriniame kontekste
2. Įvertinti žmogaus ir gamtos santykių svarbą istorinėje plotmėje kintančių sąlygų akivaizdoje
3. Apibūdinti pagrindinius skirtingais laikmečiais vykusius komunikacijų plėtotės aspektus
4. Įvertinti technologinių pokyčių svarbą istorijoje, įvertinant žmogaus idėjos ir technologinio sprendimo jungtį, įgalinančią atsirasti mokslui ir geriau pažinti supantį pasaulį.
5. Suvokti ryšius tarp įvairių religijų daugiakultūrėje erdvėje.
6. Apibūdinti pagrindines politines ir socialines sistemas ir jų raidą žmonijos istorijoje išryškinant politinius, socialinius, kultūrinius ir ekonominius veiksnius.
7. Apibūdinti svarbiausius kultūros (dailės, architektūros ir literatūros) atsiradimo etapus ir prielaidas

Dalyko turinys

Kas yra civilizacija?
Žmogus ir gamta
Žmogus ir komunikacija
Žmogus ir technologijos
Žmogus ir pasaulio pažinimas
Žmogus ir religija
Žmogus ir valdžia
Žmogus ir visuomenė
Žmogus ir kultūra

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 45 val.
Savarankiškas darbas 62 val.
Iš viso 107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

kolokviumas I – 25%, kolokviumas II – 25%, egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2000 Blainey G., A Short History of the World
2. 2005 Davies N., Europa
3. 2014 Harari Y., Sapiens: A Brief History of Humankind
4. 2020 Braudel F., Civilizacijų gramatika
Papildoma literatūra
1. 1999 Carr E. H., Kas yra istorija?