Mobingas darbuotojų santykiuose

  • Dalyko kodas: VAV 5029
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Mobbing in Employee Relations
  • Dalykas atestuotas: 2019
  • Atestacija galioja iki: 2022
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Jolita Vveinhardt

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Modulyje susipažindinama su darbuotojų tarpusavio santykių anomalijomis, per asmeninių savybių ir valdymo specifikos organizacijose prizmę. Ugdomi mobingo valdymo gebėjimai: asmeninių savybių analizės pagalba mokoma atpažinti sąlyginai potencialią auką ir potencialų puolėją, užfiksuoti mobingo veiksmus, nustatyti jų priežastis ir pasekmes bei ryšį su organizacijos klimatu; analizuoti mobingo stereotipinę eigą, detalizuojant vystymosi etapus ir dalyvių vaidmenis. Modulyje ugdomi tiek praktiniai, tiek ir moksliniai mobingo darbuotojų tarpusavio santykiuose diagnozavimo įgūdžiai, pasitelkiant dėstytojo sukurtus instrumentus. Struktūruotai pateikiami mobingo eliminavimo būdai pristatant intervencijos ir prevencijos priemones, iliustruojant atliktų kiekybinių ir kokybinių tyrimų rezultatais. Išklausę dalyką studentai įgis žinių ir gebėjimų identifikuoti mobingo reiškinį įvairiose jo stadijose, priimant veiksmingus sprendimus individualiu ir organizaciniu lygmeniu.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The module familiarizes with anomalies in the relationships between employees through the prism of personal characteristics and the specifics of management in organizations. Mobbing management skills are developed: with the help of analysis of personal characteristics it is taught to identify a potential victim and a potential attacker, capture the actions of mobbing, identify their causes and consequences, and a connection to the organizational climate; to analyze the stereotyped course of mobbing, specifying the stages of its development and the roles of participants. Both practical and research skills in the diagnosis of mobbing in relations between employees are developed by the module, applying instruments developed by the teacher. The ways to eliminate mobbing are presented in a structured way, by presenting measures of intervention and prevention, illustrating by results of quantitative and qualitative researches carried out. After the course students will gain knowledge and skills to identify the various stages of the mobbing phenomenon, making effective decisions on individual and organisational level.

Dalyko studijų rezultatai

1) Analizuoti ir palyginti mobingo bei gretimų negatyvaus pobūdžio reiškinių koncepcijas, įvertinant jų panašumus ir skirtumus
2) Analizuoti esmines mobingo atsiradimo priežastis, proceso eigą, veiksmus pagal puolimo kryptį ir dalyvių charakteristikas įvertinant aukos bei puolėjo asmenines savybes.
3) Įvertinti mobingo darbuotojų santykiuose pasekmes individui ir organizacijai, siekiant pritaikyti vadybines priemones reiškinio eliminavimui

Dalyko turinys

1. Mobingas darbuotojų santykiuose ir gretimi negatyvaus pobūdžio reiškiniai
2. Mobingo darbuotojų santykiuose tyrimų istorinė apžvalga
3. Mobingo darbuotojų santykiuose atsiradimo priežastys: individo ir organizacijos lygmuo
4. Mobingo darbuotojų santykiuose procesas, veiksmai ir dalyviai
5. Mobingo darbuotojų santykiuose pasekmės individui ir organizacijai
6. Mobingo darbuotojų santykiuose prevencija ir intervencija: vadybinės priemonės

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Komandinis darbas (pasitelkiant IT) 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Seminarų užduočių atlikimas   – 50%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2016 Vveinhardt, J., Andriukaitienė, R. (2016). Mobingo, kaip psichosocialinio stresoriaus, prevencija įgyvendinant įmonių socialinę atsakomybę. Mokslo studija. Kaunas, 206 p. ISBN 978-609-8200-05-8 Lietuvos sporto universiteto leidykla
2. 2012 Vveinhardt, J., Žukauskas, P. (2012). Mobingas darbuotojų santykiuose: individas, organizacija, sociumas. Monografija. Kaunas, 456 p. ISBN 978-9955-12-847-2 Vytauto Didžiojo universiteto leidykla
3. 2010 Vveinhardt, J. (2010). Mobingas darbo vietoje. Mokomasis CD. ISBN 978-609-415-013-5 Šiaulių valstybinės kolegijos leidybos centras
Papildoma literatūra
1. 2014 Maureen Duffy, Len Sperry (2014). Overcoming Mobbing. A Recovery Guide for Workplace Aggression and Bullying. Oxford University Press, 256 p. ISBN 9780199929559
2. 2012 Maureen Duffy, Len Sperry (2012). Mobbing. Causes, Consequences, and Solutions. Oxford University Press, 336 p. ISBN 9780195380019