Veiklos vertinimo sistemos ir instrumentai

  • Dalyko kodas: EKF 5019
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Performance Measurement Systems and Instruments
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Asta Kamandulienė, Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti veiklos vertinimo sistemas, gebėti atlikti kompleksinį organizacijos veiklos vertinimą, taikyti veiklos vertinimo instrumentus ir metodus, analizuoti skirtingų veiklos procesų ir funkcijų efektyvumą, formalizuoti bei teisingai pamatuoti organizacijos strateginius tikslus, komunikuoti veiklos vertinimo rezultatus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Course objective is to study key role of performance system measurement, manage to perform complex performance measurement assessment, use a wide variety of instruments, tools and techniques, systematically assess organizational performance, analyse the effectiveness of processes and functions, to use information and data to rate the strategic goals effectively, represent reporting techniques to communicate performance results.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Finansų pagrindai, Vadybos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Paaiškinti, analizuoti ir vertinti pagrindines veiklos vertinimo koncepcijas, veiklos vertinimo tikslus, uždavinius.
2. Suprasti ir interpretuoti organizaciją veikiančių išorinių ir vidinių veiksnių poveikį, gebėti atpažinti ir palyginti organizacijų vidines ir išorines aplinkas ir jų poveikį veiklos rezultatams ir efektyvumui.
3. Atpažinti ir taikyti veiklos vertinimo instrumentus, metodus, kritiškai vertinti veiklos vertinimo sistemų taikymo ypatumus, įvertinti skirtingų verslo funkcijų rezultatus.
4. Taikyti integruotas žinias vertinant veiklos matavimą, planavimą ir kontrolę iš skirtingų vidinių ir išorinių informacijos vartotojų perspektyvų, formuoti rekomendacijas bei pasiūlymus, siekiant pagerinti veiklos efektyvumą ir užtikrinti įmonės vertės didinimą.
5. Atpažinti ir vertinti naujausias veiklos vertinimo sistemų taikymo pavyzdžius, analizuoti atliktų empirinių tyrimų rezultatus skirtingų sektorių įmonėse.
6. Parinkti ir pritaikyti kiekybinio ar kokybinio tyrimo metodą(us) atliekant kompleksinį įmonės veiklos įvertinimą ir pateikti rekomendacijas.
7. Pademonstruoti gebėjimą efektyviai komunikuoti su kitais grupės nariais, pasidalinti darbus, prisiimti atsakomybę, rengiant savarankišką darbą ir kt.
8. Savarankiškai išanalizuoti konkrečių įmonių, atvejus, teikia įžvalgas ir sprendimus.

Dalyko turinys

1. Veiklos vertinimo samprata, veiklos vertinimo sistemos, veiklos vertinimo reikšmė, įmonės vidinės ir išorinės aplinkos bei jų įtaka veiklos vertinimui.
2. Strateginis planavimas, ilgalaikių ir trumpalaikių tikslų formulavimas kaip pagrindas veiklos valdymui, teisingam pamatavimui ir vertinimui.
3. Procesų samprata, tipai, valdymas ir efektyvumo matavimas
4. Lyginamoji vidinės ir išorinės aplinkos (angl. Benchmarking) analizė ir jos svarba veiklos vertinimui.
5. Rodikliai, rodiklių matavimo metodai, rodiklių klasifikatorius, rodiklių anomalijos. Duomenys rodikliams apskaičiuoti. Sistemos, veikiančios organizacijose, duomenims apdoroti, šių sistemų paskirtis organizacijoje ir vaidmuo vertinimo sistemoje.
6. Veiklos vertinimo technikos ir lygiai (subalansuotų rodiklių sistema, keturios perspektyvos, KPI, EFQM, CAMEL ir kita).
7. Veiklos vertinimo sistemų vidiniai ir išoriniai vartotojai jų keliami tikslai, vertinimo aspektai (finansinės institucijos, akcininkai, vadovybė, investuotojai, auditoriai)
8. Veiklos planavimas, vertinimas ir kontrolė.
9. Verslo vertinimo sistemų taikymo gerosios praktikos. Verslo vertinimo sistemų taikymo atvejai Lietuvos verslo įmonių praktikoje.
10. Veiklos vertinimo (privačiame ir/arba viešajame sektoriuje veikiančių organizacijų) empirinių tyrimų analizė ir pristatymas.
11. Veiklos vertinimo praktinis technikų pritaikymas, sukuriant veiklos vertinimo sistemą bei dalyvavimas diskusijose analizuojant sistemų tinkamumą sprendimų priėmimui.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 45 val.
Seminarai (S) 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Savarankiškas grupinis namų darbas – 20%
Seminarų užduočių atlikimas ir atvejų analizė – 30%
Egzaminas - 30 %

Literatūra

1. 2017 Kenneth A. Merchant Wim A. Van der Stede; Management Control Systems Management Control Systems, Performance measurement, Evaluation and Incentives. Pearson
2. 2006 Kaplan, R., Norton, D. Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies Harvard Business Review Press
3. 2019 Franceschini, F., Galetto, M., Maisano, D. Designing Performance Measurement Systems. Theory and Practice of Key Performance Indicators Springer
1. 2015-2019 Veiklos vertinimo sistemos, metodikos, instrumentai (mokslinių straipsnių rinkinys) Prieiga virtualioje erdvėje per VDU bibliotekos duomenų bazes
Papildoma literatūra
1. 2011 Nelly, A. Business Performance Measurement: Unifying Theory and Integrating Practice, 2nd ed. Cambridge University Press
2. 2013 N. I. Fisher Analytics for Leaders: A Performance Measurement System for Business Success Cambridge University Press
3. 2014 Niven, P. Balanced Scorecard Evolution: A Dynamic Approach to Strategy Execution John Wiley & Sons