Scenos meno institucijų vadyba

  • Dalyko kodas: MEN 5013
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Management of Stage Art Institutions
  • Dalykas atestuotas: 2020-09-15
  • Atestacija galioja iki: 2023-09-15
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Ina Pukelytė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas yra skirtas scenos meno vadybos procesų analizei bei praktiniam pritaikymui scenos meno institucijų valdyme. Pristatoma teisinė ir ekonominė aplinka, finansinio ir strateginio planavimo modeliai, kuriamas organizacijos prototipas. Siekiama išmokyti studentus vertinti, analizuoti scenos meno vadybos procesus bei pritaikyti žinias praktinių užduočių metu. Dalyką sudaro paskaitos, seminarai, diskusijos.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to analyse theatre management processes and to apply the acquire knowledgge in practice while managing stage art institutions. The course presents legal and economic environment, models of strategic planning and financing. Studens learn to create a prototype of stage art organization. The courses teaches the students to analyze, evaluate the processed of stage art management and to adapt different models in practice. Classes combine lectures, seminars and discussions.

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti pagrindinius scenos meno organizacijų tipus pagal teisinius ir ekonominius parametrus
2. Analizuoti scenos meno organizacijų valdymo struktūrą, jos sudėtines dalis
3. Paaiškinti scenos meno vadybos tikslus ir principus istoriniu požiūriu
4. Analizuoti scenos meno organizacijų valdymo struktūrą, jos sudėtines dalis
5.Susieti scenos meno vadybą su meno procesų valdymu tarpdalykiniame kontekste.

Dalyko turinys

1. Scenos meno institucijų teisinė ir makroekonominė aplinka.
2. Valstybinių ir nevalstybinių scenos meno institucijų specifika. Steigimas, juridinis statusas, Teatro įstatymas
3. Scenos meno organizacijų valdymas: žmogiškieji ištekliai
4. Scenos meno organizacijų valdymas: strategija ir planavimas.
5. Scenos meno institucijos biudžeto sudarymo ir valdymo metodai
6. Istorinė teatro vystymosi sistemų apžvalga
7. Lyderystė
8. Komanda
9. Scenos meno institucijų rėmėjai: įsipareigojimai ir jų vykdymas
10. Lėšų pritraukimas: fondų rūšys, paraiškų rašymas, vertinimo kriterijai
11. Inovacinės vadybos strategijos
12. Teatro festivalių vadyba: kintantys kontekstai ir naujos struktūros
13. Atvejo studijos: teatro projektų pavydžiai ir jų analizė
14. Atvejo studijos: scenos meno organizacijos verslo plano kūrimas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas el. priemonėmis 13 val.
Konsultacijos 2 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20 %
Egzaminas – 20%
Savarankiškas darbas (temų pristatymas) – 30 %
Darbas seminarų metų (dalyvavimas diskusijose, dokumentų analizė) – 30%

Literatūra

1. 2012 D. Klaic Resetting the Stage
2. 2017 K.Prykowska-Michalak. Development of Organizational Theatre Systems in Europe. Sustainability and Changeability
3. 2015 Mažeikis G., Jūraitė K. Komunikuoti kultūrą: institucijos, strategijos, auditorijos https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2016/03/2015_Monografija_Komunikuoti-kultura.pdf
4. 2010 A. Liuga, I.Pukelytė, D. Paknytė. Teatrų tyrimas. http://theatre.lt/?lng=LT&content=news&id=64
Papildoma literatūra
1. 2013 P. Cardona ir C. Ray. Misijomis paremta vadyba
2. 2008 Valstybinių kultūros organizacijų vadyba (psl. 91-106) in: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai