Šeimotyros magistro baigiamasis darbas

  • Apimtis ECTS kreditais: 22
  • Pavadinimas anglų kalba: Master Thesis
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Birutė Obelenienė, Prof. dr. Kęstutis Pukelis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Magistro baigiamojo darbo rengimas yra pagrindinė trečiojo semestro veikla. Studentas dirba individualiai vadovaujamas priskirto vadovo. Rengdamas šį darbą studentas pademonstruoja gebėjimą pritaikyti studijų metu sukauptas teorines žinias ir mokslinių tyrimų gebėjimus. Magistro tezes sudaro dvi tarpusavyje glaudžiai susijusios dalys – teorinė ir empirinė. Magistro tezės yra ginamos atvirame kvalifikacinės komisijos posėdyje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Writing of the Master Theses is the main study activity in the third semester of the studies. Here student works individually under supervision of assigned professor. The aim of the activity is to demonstrate knowledge that was gained during studies and research capability. Master Theses consist of two interrelated parts: theoretical study and empirical research. The master theses is defended in the public procedure.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti visi programos dalykai, apginti Kursinis Nr. 1 ir Kursinis Nr. 2

Dalyko studijų rezultatai

1. Suprojektuotas mokslinį šeimotyros baigiamajį darbą.
2. Parengtas teorinis pagrindas taikomajam šeimotyros tyrimui.
3. Pagrįsti tyrimo metodiką ir tyrimo instrumentą/tus.
4. Nuosekliai ir konceptualiai atlikti teorinį tyrimą, panaudojant adekvačius tyrimo metodus.
5. Pateikti ir interpretuoti tyrimo rezultatus.
6. Tyrimo išvadas suderinti su tyrimo uždaviniais.
7. Įforminti baigiamąjį darbą ir jį pristatyti gynimo komisijai.

Dalyko turinys

1. Tyrimo temos pasirinkimas ir tyrinėjimas. Mokslinių šaltinių panaudojimas rengiant magistro baigiamąjį darbą. Teorinio tyrimo nuoseklumas ir konceptualumas
2. Teorinio tyrimo metodų panaudojimas Empirinio tyrimo rezultatų interpretavimas ir sąsajos su teoriniu tyrimu.
3. Tyrimo metodikos pagrindimas. Tyrimo instrumentų pagrįstumas: kriterijai ir rodiklia
4. Tyrimo duomenų statistinė analizė ir apdorojimo procedūros.
Tyrimo rezultatų interpretavimas ir pateikimas.
Tyrimo išvadų ir tyrimo uždavinių sąsajos ir dermė.
Reikalavimai magistro baigiamojo darbo įforminimui. Magistro baigiamojo darbo pristatymas gynimo komisijai.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas: Konsultacijos 10 val.
Savarankiškas darbas: tyrimo projekto parengimas ir pristatymas 577 val.
Iš viso 587 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Darbo turinys – 70 %; įgytų kompetencijų demonstravimas gynimo metu atsakant į klausimus – 20 %; darbo įforminimas ir pateikimas – 10 %.

Literatūra

1. 2022 VDU Baigiamųjų darbų rengimo ir gynimo bendrosios tvarkos apraša https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/05/Baigiamuju-darbu-rengimo-ir-gynimo-bendrosios-tvarkos-aprasas-2022-10-12-SEN-N-50.pdf
1. 2016 Kardelis, K., Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
2. 2013 Bitinas B. Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Edukologija http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:4354227/datastreams/MAIN/content
3. 2003 Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Lietuvos teisės universitetas https://repository.mruni.eu/handle/007/15459?show=full
Papildoma literatūra
1. 2017 Žydžiūnaitė,V. Sabaliauskas S. Kokybiniai tyrimai Principai ir metodai Vaga https://www.academia.edu/31606247//KOKYBINIAI_TYRIMAI_PRINCIPAI_IR_METODAI_
Qualitative_Research_Principles_and_Methods_
3. 2010 Edukologijos studijų darbų rengimo metodiniai nurodymai (kurso virtualioje aplinkoje)