Šeimotyros magistro baigiamasis darbas

  • Apimtis ECTS kreditais: 22
  • Pavadinimas anglų kalba: Master Thesis
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 14
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Birutė Obelenienė, Prof. dr. Kęstutis Pukelis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Magistro baigiamojo darbo rengimas yra pagrindinė trečiojo semestro veikla. Studentas dirba individualiai vadovaujamas priskirto vadovo. Rengdamas šį darbą studentas pademonstruoja gebėjimą pritaikyti studijų metu sukauptas teorines žinias ir mokslinių tyrimų gebėjimus. Magistro tezes sudaro dvi tarpusavyje glaudžiai susijusios dalys – teorinė ir empirinė. Magistro tezės yra ginamos atvirame kvalifikacinės komisijos posėdyje.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Writing of the Master Theses is the main study activity in the third semester of the studies. Here student works individually under supervision of assigned professor. The aim of the activity is to demonstrate knowledge that was gained during studies and research capability. Master Theses consist of two interrelated parts: theoretical study and empirical research. The master theses is defended in the public procedure.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Išklausyti visi programos dalykai, apginti Kursinis Nr. 1 ir Kursinis Nr. 2

Dalyko studijų rezultatai

1. Projektuoti mokslinį šeimotyros baigiamajį darbą.
2. Parengti teorinį pagrindą taikomajam šeimotyros tyrimui.
3. Pasirinkti metodologiją ir parengti šeimotyros  metodiką bei ją pritaikyti.
4. Raštu ir žodžiu pristatyti baigiamąjį šeimotyros magistrinių studijų darbas.

Dalyko studijos valandomis

Kontaktinis darbas: Konsultacijos 10 val.
Savarankiškas darbas: tyrimo projekto parengimas ir pristatymas 577 val.
Iš viso 587 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Darbo turinys – 70 %; įgytų kompetencijų demonstravimas gynimo metu atsakant į klausimus – 20 %; darbo įforminimas ir pateikimas – 10 %.

Literatūra

1. 1999 Charles C.M. Pedagoginio tyrimo įvadas. Vilnius, Alma litera
2. 2007 Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai.Šiauliai: Liucijus
3. 2010 Edukologijos studijų darbų rengimo metodiniai nurodymai (kurso virtualioje aplinkoje)
4. 2000 Čekanavičius V., Murauskas G., Statistika ir jos taikymai (I d.)Vilnius: leidykla TEV
5. 2002 Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai. II dalis Vilnius: leidykla TEV