Kursinis projektas Nr.2 (Šeimotyra)

  • Dalyko kodas: EDS 5028
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Research Paper No 2
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    prof. dr. Birutė Obelenienė, prof. dr. Kęstutis Pukelis

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Tai savarankiškai studento atliekamas taikomasis tyrimas, kuriam vadovauja dėstytojas. Šios studijų veiklos paskirtis yra pasirengti empirinio tyrimo planavimui ir įgyvendinimui: išsikelti tikslus, pasirinkti tyrimo metodologiją, tipą, metodus ir parengti priemones, surinkti duomenis, juos išanalizuoti bei raštu ir žodžiu pristatyti tyrimo rezultatus. Tyrimo projektas turi turėti keturias dalis: įvadą, metodologijos ir metodikos dalį, tyrimo rezultatų pristatymą ir aptarimą bei išvadas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

It is the Project of applied research performed by student under supervision of teacher. The aim of the research activity is to learn how to design and implement practical/empyrical research: to set the goals of practical/empirical research, to choose research strategy, methods and means, to gather and process data, to present the research methodology, results and conclusions. The research project must have clearly defined topic. The project has to include carried out empirical/practical research. The project has to consist of four parts: Introduction, Methodology of the research, Discussion of the research results, Conclusions.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Sėkmingai parengtas ir apgintas kursinis projektas Nr. 1 (Šeimotyra)

Dalyko studijų rezultatai

1. Projektuoti taikomąjį tyrimą iš šeimai šiandien aktualiausios problematikos
2. Pritaikyti kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodus šeimotyros darbe
3. Parengti arba adaptuoti ir patikrinti kiekybinio arba kokybinio tyrimo priemones, skirtas šeimos problematikos edukologijoje tyrimui
4. Pritaikyti kokybinių arba kiekybinių duomenų analizės procedūras šeimotyroje
5. Parengti taikomąją šeimotyros tyrimo ataskaita
6. Pritaikyti tyrimo etikos principus atliekant taikomuosius šeimos tyrimus

Dalyko turinys

Taikomojo tyrimo projektavimas. Taikomajam tyrimui keliami reikalavimai.
Empirinio tyrimo metodai. Kokybinis ir kiekybinis tyrimai. Tyrimo pasirinkimo ir pritaikymo tiriamajame darbe principai.
Kiekybinio ir kokybinio tyrimų priemonės. Joms keliami reikalavimai, konstravimo logika.
Šeimotyros kokybinių ir kiekybinių tyrimų duomenų analizės procedūros.
Reikalavimai kursinio projekto apiforminimui. Reikalavimai literatūros sąrašo sudarymui
Etiniai principai šeimotyroje.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 10 val.
Savarankiškas darbas: tyrimo projekto parengimas ir pristatymas 130 val.
pasirengimas projekto gynimui ir gynimas 20 val.
Iš viso 160 val.

Literatūra

1 1999 Charles C.M. Pedagoginio tyrimo įvadas. Vilnius, Alma litera
2. 2016 Kardelis, K., Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
3. 2010 Edukologijos studijų darbų rengimo metodiniai nurodymai (kurso virtualioje aplinkoje)
4. 2000 Čekanavičius V., Murauskas G., Statistika ir jos taikymai (I d.) Vilnius: leidykla TEV
5. 2002 Čekanavičius V., Murauskas G. Statistika ir jos taikymai. II dalis Vilnius: leidykla TEV