Kursinis projektas Nr.1 (Šeimotyra)

  • Dalyko kodas: EDS 5027
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Research Paper No 1
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 14
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Birutė Obelenienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Tai studento savarankiška mokslinių tyrimų veikla, vadovaujant dėstytojui. Šios studijų veiklos paskirtys yra pasirengti teorinėms studijoms. Rengiamas teorinio tyrimo projektas turi turėti aiškią temą ir būti originaliu studento tiriamuoju darbu. Kursinį projektą I turi sudaryti trys dalys: įvadas, teorinė dalis ir išvados. Darbe analizuojami literatūros šaltiniai, kurių turi būti ne mažiau kaip penkiolika.

Dalyko anotacija užsienio kalba

It is self managed research activity supervised by a teacher. The aim of the activity is to plan and implement theoretical research. The research project has to have clearly defined topic. It has to be the original work of the student. The work itself has to content from three parts – introduction, enunciation and conclusions. The text has to include the links (according to the requirements) to the references. In the end of the research project, the appropriate list of references is given, in which not less than fifteen references.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Reikalinga teorinio tyrimo patirtis bakalauro studijose o jos neturintiems rekomenduojama rinktis kursą „Kursinių projektų rengimo metodologija“

Dalyko studijų rezultatai

1. Šeimotyros lauke apibrėžti teorinio tiriamojo darbo temą, problemą, objektą, tikslą bei uždavinius.
2. Atlikti teorinę šeimos tyrimų problemos analizę ir kelti teoriškai pagrįstą hipotezę empiriniam tyrimui.
3. Taikyti teorinio tyrimo metodus: analizę, sintezę ir teorinį modeliavimą, apibendrinimą ir operacionalizaciją.
4. Parengti teorinį pagrindą empirinio švietimo šeimotyros tyrimo instrumentams.
5. Apiforminti parengtą kursinį projektą pagal pateiktus reikalavimus.
6. Parengti literatūros sąrašą pagal pateiktus reikalavimus.

Dalyko turinys

Kursinio projekto pagrindinių parametrų formulavimo kriterijai.
Tyrimo klausimas ir hipotezė teologijos moksliniame darbe. Darbo tikslai ir uždaviniai. Darbo struktūrinės dalys.
Teorinio tyrimo metodai ir jų parinkimo kriterijai. Teorinės analizės metodai. Sintezė, apibendrinimas ir teorinis modeliavimas.
Teorinio tyrimo rezultatai ir jų sąsajos su empiriniu tyrimu. Teorinio tyrimo išvadų formulavimo kriterijai.
Reikalavimai kursinio projekto apiforminimui.
Reikalavimai literatūros sąrašo sudarymui.

Dalyko studijos valandomis

Konsultacijos 10 val.
Savarankiškas darbas: tyrimo projekto parengimas ir pristatymas 130 val.
pasirengimas projekto gynimui ir gynimas 20 val.
Iš viso 160 val.

Literatūra

1. 1998 Bitinas B. Ugdymo tyrimų metodologija Vilnius: Jošara
2. 2007 Kardelis K. Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai.Šiauliai: Liucijus
3. 2010 Edukologijos studijų darbų rengimo metodiniai nurodymai (kurso virtualioje aplinkoje)
4. 2011 Sajienė L. Kursiniai projektai edukologijos magistrantūros studijose. Metodinė priemonė. Kaunas: VDU