Šeimotyros mokslinių darbų rengimo metodologija

  • Dalyko kodas: EDS 5013
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: The Methodology of Scientific Work in Family Research
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Birutė Obelenienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis padėti studentams apsibrėžti savo mokslinio darbo parametrus ir suprojektuoti teorinį tyrimą. Kursas vedamas interaktyvaus seminaro forma. Kurso metu studentai apsibrėžia pagrindinius mokslinio tiriamojo darbo parametrus ir parengia teorinio darbo sąrangą. Studentai moksi apsibrėžti mokslinio darbo temą ir problemą, išsikelti klausimus ir hipotezes, tikslus ir uždavinius, pasirinkti ir naudoti teorinio darbo metodus bei pristatyti mokslinio darbo rezultatus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main purpose of the course is to help students to define the research area and conduct theoretical study. The course is implemented as an interactive work-shop, where students in close collaboration and supervision of a teacher develop their research projects. The course covers the topics such as defining the research area and problem, research question, research goal and objectives, types of course work in study programme; theoretical research, its structure, methods and results, writing a research report, presentation and communication research findings verbally.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bendrieji darbo su literatūros šaltiniais ir rašto darbų rengimo įgūdžiai

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti mokslinio tyrimo parametrus bei juos tarpusavyje suderinti
2. Parinkti teorinio tyrimo metodus
3.Pritaikyti analizės metodą teorinio tyrimo uždavinio sprendimui
4.Išskirti, apibrėžti ir operacionalizuoti sąvokas
5. Parengti teorinį MD modelį
6. Pateikti teorinio tyrimo rezultatus žodžiu ir raštu

Dalyko turinys

Mokslinio tiriamojo darbo specifika.
Mokslinio tiriamojo darbo parametrai.
Tyrimo temos paieška ir apsibrėžimas.
Mokslinio tiriamojo problema.
Mokslinio tiriamojo darbo objektas.
Klausimas ir hipotezė moksliniame tiriamajame darbe.
Mokslinio tiriamojo darbo tikslai ir uždaviniai
Teorinis tyrimas šeimotyros magistrantūros studijose
Teorinio tyrimo metodai it jų pasirinkimo principai
Analizė ir meta-analizė teoriniame tyrime;
Analizės tipai teoriniame tyrime: struktūrinė, aspektinė, lyginamoji, sisteminė
Teorinis darbas su sąvokomis ir sampratomis;
Nuo individualaus suvokimo iki darbinio apibrėžimo;
Operacionalizacija teoriniame tyrime.
Sintezė, apibendrinimas ir teorinis modeliavimas
Skirtingų objektų tipų modeliavimo ypatumai
Teorinio tyrimo struktūra
Reikalavimai teoriniam tyrimui;
Geras mokslinis pranešimas
Tyrimo etika.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Pratybos 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Savarankiškas darbas „Tyrimo projektas“ – 15%
Pusegzaminis – 25%. Pratybos – 10 %.
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2016 Kardelis, K., Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
2. 2013 Bitinas B. Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Edukologija http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:4354227/datastreams/MAIN/content
3. 2003 Tidikis R. Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Lietuvos teisės universitetas https://repository.mruni.eu/handle/007/15459?show=full
Papildoma literatūra
1. 2017 Žydžiūnaitė,V. Sabaliauskas S. Kokybiniai tyrimai Principai ir metodai Vaga https://www.academia.edu/31606247//KOKYBINIAI_TYRIMAI_PRINCIPAI_IR_METODAI_Qualitative_Research_Principles_and_Methods_
5. 2008 Maslauskaitė A. Mokslo tiriamojo darbo metodologiniai pagrindai LKA https://biblioteka.lka.lt/data/PDF-leidiniai/2006-2010/2008-Maslauskaite-metodologiniai_pagrindai.pdf