Vaikystės psichologija (Šeimotyra)

  • Dalyko kodas: EDS 5015
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Psychology of Childhood
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc.dr. Eglė Markūnienė, Doc. dr. Albina Kepalaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pagrindinis kurso tikslas supažindinti studentus su prenataline ir postnataline vaiko raida, jos ypatumais, jautriausiais laikotarpiais, tėvų tarpusavio ir santykio su vaisiumi, naujagimiu, kūdikiu ir mažu vaiku įtaka žmogaus tolesnei fizinei, emocinei, psichologinei raidai. Paliečiamos pagrindinės vaiko komunikacijos su suaugusiais teorijos, žaidimo, kaip svarbiausio vaiką ugdančios priemonės ypatumus, būdus, probleminio elgesio, tėvų ir vaikų santykių bei ryšio formavimosi sunkumų priežastis ir tai paaiškinančias teorijas. Mokėti atpažinti paauglių problemas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main aim of the course is to introduce students to prenatal and postnatal development of the child, its peculiarities, sensitive periods, the influence of the parents' relationship with the fetus, newborn, infant and young child on the further physical, emotional and psychological development of the human being. It touches on the main theories of communication between children and adults, the characteristics and techniques of play as the most important means of child development, the causes of and theories explaining problematic behaviour, difficulties in the formation of parent-child relationships and bonds. Be able to recognise adolescent problems.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro studijos, psichologijos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibrėžti įvairius veiksnius, turinčius įtakos motinystės ir tėvystės įgūdžių susiformavimui
2. Kritiškai vertinti vaiko ankstyvąją (iki gimimo ir po gimimo) vystymosi raidą, ją įtakojančius veiksnius
3. įvertinti šeimos ir kiekvieno ugdytojo (tėvo ir motinos) vaidmenį kūdikio laukimo ir raidos procese
4. taikyti teorines žinias vaikystėje pasitaikančių probleminių situacijų sprendimui
5. Taikyti vaiko raidos teorijų dėsningumus atvejų analizėje.
6. Atskleisti ankstyvosios vaikystės ir paauglystės raidos ypatumų sąsajas
7. Įvertinti šeimos funkcionavimo ypatumus, daugiakultūrinį kontekstą

Dalyko turinys

Motinystės, tėvystės ir vaikystės samprata. Veiksniai, sąlygojantys motinystės ir tėvystės įgūdžių su(si)formavimą. Tėvų tarpusavio meilės įtaka žmogaus gyvenimo raidai. Tėvų pasirengimas kūdikio gimimui. „Kūdikis galvoje“ koncepcija. Ankstyvoji vaiko (iki gimimo ir po gimimo) raida, ją įtakojantys išoriniai ir vidiniai veiksniai.
Šeimos sandara ir jos įtaka kūdikio raidai. Žmogaus gimimas ir įtaka tolimesnei žmogaus raidai. Naujagimio psichologija. Prieraišumas, jo svarba žmogaus gyvenime, prieraišumo pagrindiniai susiformavimo principai. Motinos ir tėvo vaidmuo saugaus prieraišumo formavimuisi. Maitinimas krūtimi, kaip saugaus prieraišumo formavimosi veiksnys.
Emocinis bendravimas su vaisiumi, su suaugusiais kūdikystėje, veiksmai su daiktais – ankstyvoje vaikystėje, žaidimas – pirmoje vaikystėje, reikšmė vaiko adaptacijai, raidai, pažinimui, savikontrolei.
Psichoanalizė, regresijos metodai, vizualizacija, malda, meditacija, kontempliacija.
Raidos samprata, istoriniai bruožai. Asmenybės, moralės, intelekto, kalbėjimo raidos teorijos. Prieraišumo etapai ir reikšmė ugdymo procesų kontekste.
Psichologinės ir raidos krizės ankstyvojoje vaikystėje ir paauglystėje, jų įveikos būdai. Netinkamo elgesio tikslų korekcija.
Šeimos gyvenimo ciklai, problemos ir sunkumai kylantys kiekviename šeimos raidos etape, pagalbos ypatumai. Daugiakultūrinės šeimos funkcionavimo ypatumai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, Namų darbas Nr. 1 -10% ir Nr. 2 – 10%, Darbas grupėse -10%, Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2012 Žukauskienė R. Raidos psichologija. Vilnius: Margi raštai
2. 2013 Legkauskas V. Vaiko ir paauglio psichologija: šiandienos iššūkiai. Vilnius: Vaga
3. 2014 The essentials of family therapy / Michael P. Nichols. Boston (Mass.) [etc.] : Pearson
4. 2012 Oaklander V. Paslėpti lobiai. Vaiko vidinio pasaulio žemėlap Is. Kaunas: Žmogaus psichologijos studija
5. 2018 The Elements of Counseling Children and Adolescents / Catherine P. Cook-Cottone, Linda S. Kane, Laura M. Anderson. New York (N.Y.) : Springer
Papildoma literatūra
1. 2012 Vaiko teisės ir pareigos kasdieniniame gyvenime / Rimantė Šalaševičiūtė ; [Viešoji įstaiga] "Drąsinkime ateitį", Socialinės komunikacijos institutas. Vilnius : Spaudmeta
2. 2010 Zbarauskaitė A. Prieraišumas: Iššūkiai ir galimybės globojant vaiką ir paauglį. Vilnius : Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. https://ppi.lt/uploads/A_Zbarauskaite_Prieraisumas.pdf
3. 2011 Vaičiulienė A, Navickas V. Žmogaus raidos psichologija. Versus arua