Vaikystės psichologija (Šeimotyra)

  • Dalyko kodas: EDS 5015
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Psychology of Childhood
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 14
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. dr. Eglė Markūnienė; Doc. dr. Albina Kepalaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pagrindinis kurso tikslas supažindinti studentus su prenataline ir postnataline vaiko raida, jos ypatumais, jautriausiais laikotarpiais, tėvų tarpusavio ir santykio su vaisiumi, naujagimiu, kūdikiu ir mažu vaiku įtaka žmogaus tolesnei fizinei, emocinei, psichologinei raidai. Paliečiamos pagrindinės vaiko komunikacijos su suaugusiais teorijos, žaidimo, kaip svarbiausio vaiką ugdančios priemonės ypatumus, būdus, probleminio elgesio, tėvų ir vaikų santykių bei ryšio formavimosi sunkumų priežastis ir tai paaiškinančias teorijas. Mokėti atpažinti paauglių problemas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main purpose of the course is to introduce students with prenatal and postnatal development of child, with early childhood and its relations with parents life. The course covers topics such as: emotional communications with adults, game as the main activity in the early childhood; the problems of child teaching according to different theories. The main result of the course is to define the main factors influencing the development of parenthood, to analyze the prenatal and postnatal perception of the child, to identify the bonding theories, to evaluate the problematic of adolescence.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Bakalauro studijos, psichologijos pagrindai

Dalyko studijų rezultatai

1. apibrėžti įvairius veiksnius, turinčius įtakos motinystės ir tėvystės įgūdžių susiformavimui
2. analizuoti ir kritiškai vertinti vaiko ankstyvąją (iki gimimo ir po gimimo) vystymosi raidą, ją įtakojančius veiksnius
3. įvertinti šeimos ir kiekvieno ugdytojo (tėvo ir motinos) vaidmenį kūdikio laukimo ir raidos procese
4. taikyti teorines žinias vaikystėje pasitaikančių probleminių situacijų sprendimui
5. Nustatyti vaiko brandumo mokyklai ypatumus
6. Atskleisti ankstyvosios vaikystės ir paauglystės raidos ypatumų sąsajas
7. Įvertinti šeimos funkcionavimo ypatumus, daugiakultūrinį kontekstą

Dalyko turinys

Motinystės, tėvystės ir vaikystės samprata. Veiksniai, sąlygojantys motinystės ir tėvystės įgūdžių su(si)formavimą. Tėvų tarpusavio meilės įtaka žmogaus gyvenimo raidai. Tėvų pasirengimas kūdikio gimimui. „Kūdikis galvoje“ koncepcija. Ankstyvoji vaiko (iki gimimo ir po gimimo) raida, ją įtakojantys išoriniai ir vidiniai veiksniai.
Šeimos sandara ir jos įtaka kūdikio raidai. Žmogaus gimimas ir įtaka tolimesnei žmogaus raidai. Naujagimio psichologija. Prieraišumas, jo svarba žmogaus gyvenime, prieraišumo pagrindiniai susiformavimo principai. Motinos ir tėvo vaidmuo saugaus prieraišumo formavimuisi. Maitinimas krūtimi, kaip saugaus prieraišumo formavimosi veiksnys.
Emocinis bendravimas su vaisiumi, su suaugusiais kūdikystėje, veiksmai su daiktais – ankstyvoje vaikystėje, žaidimas – pirmoje vaikystėje, reikšmė vaiko adaptacijai, raidai, pažinimui, savikontrolei.
Psichoanalizė, regresijos metodai, vizualizacija, malda, meditacija, kontempliacija.
Ankstyvo rašytinės kalbos mokymo vaikystėje problemos. Mažo vaiko mokymo problema įvairiose teorijose (J.Piaget, M.Montessori, L.Vygotsky, J.Bruner, E.Erikson, R.Steiner, B.Skinner, A.Bandura ir kt.).
Psichologinio vaiko brandumo mokyklai tyrimas. Vaikų ugdymo programų įvairovė. Vaiko asmenybės raida įvairiose teorijose.
Paauglystės raidos ypatumai. Ryšys su tėvų asmenybės, visuomenės problemomis, ankstyvosiomis patirtimis.
Šeimos gyvenimo ciklai, problemos ir sunkumai kylantys kiekviename šeimos raidos etape, pagalbos ypatumai. Daugiakultūrinės šeimos funkcionavimo ypatumai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%, Namų darbas Nr. 1 ir Nr. 2 – 20%, Darbas grupėse -10%, Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2012 Žukauskienė R. Raidos psichologija. Vilnius:Margi raštai
2 2013 Legkauskas V. Vaiko ir paauglio psichologija: šiandienos iššūkiai Vilnius: Vaga
3 2014 The essentials of family therapy / Michael P. Nichols. Boston (Mass.) [etc.] : Pearson
4. 2012 Oaklander V. Paslėpti lobiai. Vaiko vidinio pasaulio žemėlapis Kaunas: Žmogaus psichologijos studija
5. 2018 The Elements of Counseling Children and Adolescents / Catherine P. Cook-Cottone, Linda S. Kane, Laura M. Anderson. New York (N.Y.) : Springer
Papildoma literatūra
1. 2012 Vaiko teisės ir pareigos kasdieniniame gyvenime / Rimantė Šalaševičiūtė ; [Viešoji įstaiga] "Drąsinkime ateitį", Socialinės komunikacijos institutas Vilnius : Spaudmeta
2. 2010 Zbarauskaitė A. Prieraišumas: Iššūkiai ir galimybės globojant vaiką ir paauglį. Vilnius : Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba