Šeimos tyrimų metodologija ir metodika

  • Dalyko kodas: EDS 5007
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: The Methodology of Family Research
  • Dalykas atestuotas: 2022 06 01
  • Atestacija galioja iki: 2025 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. habil. dr. Kęstutis Pukelis, Švietimo akademija, Edukologijos tyrimų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Pagrindinė dalyko paskirtis suteikti studentams teorinių žinių ir praktinių mokėjimų, būtinų šeimotyros empirinio tyrimo projektavimui. Tikimasi, kad po kurso studentai gebės pasirinkti tyrimo metodologiją ir strategiją, suprojektuoti tyrimą, pasirengti duomenų rinkimo metodus ir parengti tyrimo instrumentus, suplanuoti kokybinių ir kiekybinių duomenų analizės procedūras bei jas atlikti, pateikti išvadas ir rekomendacijas, gerinant ugdymo praktiką šeimose.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The main goal of the course is to provide students with theoretical knowledge and practical skills necessary for empirical design and implementation of family research. It is anticipated that students should be able to choose research methodology and strategy, prepare a research design, to choose the research method, to develop research instrument for qualitative and quantitative empirical research, to plan procedures for data analyses and process data, to present outcomes and recommendations to improve education practice in family.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Sėkmingoms šio dalyko studijoms, magistrantai turi būti išklausę bent vieną bakalaurinio lygmens tyrimų metodologijos kursą ir turėti pirminį supratimą apie tyrimus.
Studentai turi būti išklausę „Šeimotyros mokslinio darbų rašymo metodologijos“ kursą, apsibrėžę savo mokslinio tiriamojo darbo parametrus ir atlikę teorinį tyrimą (I kursinį projektą)

Dalyko studijų rezultatai

1. Pasirinkti tyrimo metodologiją ir tipą
2. Parengti išplėstinį tyrimo projektą/dizainą
3. Parinkti ir pritaikyti tyrimo metodus
4. Parengti kokybinio ar kiekybinio tyrimo instrumentą
5. Parengti duomenų analizės planą
6. Pritaikyti kokybinių ir kiekybinių duomenų analizės procedūras

Dalyko turinys

Pažinimo teorijos – metodologinis tyrimo pagrindas.
Apsisprendimo dėl kokybinės arba kiekybinės metodologijos praktika.
Vieningos tyrimo tipologijos problema socialiniuose moksle.
Apsisprendimo dėl tyrimo tipo praktika.
Kiekybinių tyrimų (kiekybinio aprašomojo, koreliacinio, priežastinio lyginamojo, eksperimentinio) projektavimo principai.
Kokybinių tyrimų projektavimo principai (kokybinio aprašomojo, atvejo studijos, etnografinio tyrimo, grindžiančiosios teorijos tyrimo, veiklos tyrimo)
Derintų metodų tyrimų projektavimo principai.
Tyrimo projektavimo praktika. Tyrimo objektas ir tyrimo konstruktas. Dimensijos, kriterijai, rodikliai.
Duomenų rinkimo metodų pasirinkimo principai.
Kokybiniai duomenų rinkimo metodai: interviu, stebėjimas, turinio analizė, asmeniniai konstruktai. Kiekybiniai duomenų rinkimo metodai: matavimas, testavimas, anketavimas, prieinamų kiekybinių duomenų analizė.
Fundamentalusis ir taikomasis tyrimai. Kiekybinio tyrimo priemonė: bendri reikalavimai, konstravimo principai, priemonių įvairovė.
Kokybinio tyrimo priemonė: unikalūs reikalavimai kiekvienai priemonei, priemonių konstravimo principai.
Instrumento tinkamumas ir patikimumas bei jų užtikrinimas šeimotyros tyrime.
Duomenų analizės planavimo principai.
Kokybinių duomenų analizė.
Statistinė duomenų analizė.
Duomenų analizės planavimo praktika. Vertinimo kriterijai ir rodikliai.
Kokybinės duomenų analizės procedūros: uždaro pobūdžio turinio analizė ir atviras kodavimas (kitos procedūros tik pagal poreikį).
Kiekybinės duomenų analizės procedūros: aprašomoji statistika, koreliaciniai skaičiavimai; priežastinių hipotezių tikrinimas (kitos procedūros tik pagal poreikį, jei studentų tyrimo projektuose reikalingos). Duomenų analizės praktika.

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

6 val.

24 val.

Seminarai

3 val.

12 val.

Konsultacijos

3 val.

12 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

60 val.

Savarankiškas darbas

100 val.

Iš viso

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 0,2 (1. Testas); Išsamaus tyrimo plano su tyrimo konstrukto parametrais pagrindimas ir parengimas – 0,3; Egzaminas - 0,5 (1. Testas – 0,2; Tyrimo priemonės pagrindimas ir parengimas – 0,3)

Literatūra

1. 2013 Bitinas B. Edukologinis tyrimas: sistema ir procesas. Edukologija http://talpykla.elaba.lt/elaba-fedora/objects/elaba:4354227/datastreams/MAIN/content
2. 1999 Charles C.M. Pedagoginio tyrimo įvadas. Alma Litera
3 2016 Kardelis, K., Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
4. 2005 Craswell, J.W. Educational research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research. Pearson Education
Papildoma literatūra
1. 2009 Anyon J., Dumas M.J., Linville, D. Nolan K., Perez M., Tuck E. and Weiss J. Theory and Educational research: Towards Critical Social Explanation.. Routlege
2. 2008 Bassey M. Case Study Research in Educational Settings. Open University Press.
3. 2009 Clough P., () Narratives and Fictions in Educational Research. Open University Press.