Lytiškumo ugdymo teorija

  • Dalyko kodas: EDS 5024
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Theory of Sexuality Education
  • Dalykas atestuotas: 2019 05 14
  • Atestacija galioja iki: 2022 06 01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    prof. dr. Birutė Obelenienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kursas skirtas: išanalizuoti žmogaus lytiškumo sampratą filosofiniu, psichologiniu , biologiniu aspektais; susipažinti su žmogaus lytiškumo raiška ir jai įtaką veiksniais darančiais veiksniais; padėti studentams suprasti lytinio ugdymo principus, lytiškumo ugdymo proceso prigimtį ir sandarą, identifikuoti lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo skirtumus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to analyze human sexuality and factors which influence its expression on political, institutional, family and individual levels while deepening and expanding perception of ethical bases of expression of sexuality; to highlight the importance of sexuality and virtue education on expression of human sexuality, as well as external and internal acts influencing the process of sexuality education on family and school levels.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Psichologijos pagrindai, edukologijos pagrindai, Išklausytas „Santuokinės etikos“ dalykas

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti žmogaus lytiškumo raišką ontologiniu, psichologiu ir biologiniu aspektais.
2. Kritiškai vertinti asmens lytiškumo raišką ir lytinio tapatumo procesui darančius įtaką veiksnius;
3. Pateikti santuokos ir šeimos neatsiejamumo, bei santuokos vaidmens šeimos tvarumui, asmens ir visuomenės gerovei, bei valstybės saugumui mokslinius argumentus.
4. Apibūdinti lytiškumo ugdymo proceso sandarą, principus ir komponentus bei nustatyti jų vaidmenį.
Nustatyti lytiškumo ugdymo ir lytinio švietimo procesų esminius skirtumus ir jų nepaisymo pavojus asmens brandai.

Dalyko turinys

Lytiškumas psichologiniu-socialiniu aspektu. Lyčių psichiniai skirtumai ir panašumai. Lytinis tapatumas. Lytinio tapatumo elementai ir raida. Lytinio tapatumo teorijos. Veiksniai įtakojantys lytinį tapatumą ir stereotipai. Lyčių santykių modelių teorijos. Feministinis moters tapatumo perkonstravimas
Lytiškumas biologiniu aspektu. Vaisingumą lemianti neurohormoininė sistema ir jos veikla. Lyčių vaisingumo panašumai ir skirtumai. Bendras sutuoktinių vaisingumas. Vaisingumo požymiai ir jų pažinimas. Atsakingos tėvystės –motinystės principai.
Santuokos vaidmuo šeimos gerovei. Santuoka kaip šeimos institucionalizavimo pagrindas. Santuokos vaidmuo asmens (vaiko moters ir vyro) gyvenimo kokybei ir visuomenės gerovei. Santuokos ir šeimos neatsiejamumo moksliniai argumentai.
Lytinis ir lytiškumo ugdymas: procesų sandara. Lytiškumo, lytinio ugdymo ir lytinio švietimo sampratos. Lytinio ugdymo uždaviniai ir ugdomosios vertybės. Lytinio ugdymo priemonės ir metodai. Informacijos pateikimo apie lytiškumą principai. S. Šalkauskio lytiškumo ugdymo postulatas.
Lytinio ugdymo veiksniai ir veikėjai. Lytinio ir lytiškumo ugdymas – jaunimo rengimo šeimai pagrindas. Lytinio ir lytiškumo ugdymo veiksniai ir veikėjai, jiems keliami reikalavimai
Lytinio švietimo prigimtis. Reprodukcinės sveikatos samprata. Kontracepcijos socialinė rinkodara. Sveikatos ugdymo, žalos mažinimo strategijų ir lytinio švietimo santykis mokykloje.
Lytiškumo ugdymo principai ir jų taikymas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Rašto darbas – 20%
Egzaminas – 50

Literatūra

1. 2008 Narbekovas A., Obelenienė B., Pukelis K. Lytiškumo ugdymo etika VDU
2. 2011 Obelenienė B. , Narbekovas A., Rudzinskas V.ir kt. Vaisingumo pažinimas ir natūralus šeimos planavimas VDU
3. 2012 Narbekovas A., Obelenienė B. ir kt. Medicina etika ir teisė apie žmogų iki gimimo. VDU
4. 1991 Maceina A. Kultūros filosofija//Raštai I t Mintis
5. 2006 Maceina A Moterystės filosofija. Mintis
Papildoma literatūra
Šalkauslkis S. (1998). Pedagogikos paskaitos. Bendroji pedagogika//Raštai T VI. Vilnius: Mintis 1998
Katalikiškos lytiškumo ugdymo gairės. Kaunas. VDU. 2010
Wojtyla K. Meilė ir atsakomybė.Vilnius: Alka. 1994