Lyginamoji ekonomika (EKM5005)

  • Dalyko kodas: EKM 5005
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Comparative Economics
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    J. Kalendienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio dalyko metu siekiama studentus išmokyti teoriškai ir praktiškai identifikuoti, tipologizuoti ir palyginti ekonomines sistemas, suvokti ekonominio gyvenimo prasmę ir organizavimą pagal visuotinai priimtinus palyginimo kriterijus. Dalykas apima tris grupes temų: lyginamosios ekonomikos teorijas ir metodologinius principus; ekonominės sistemos lyginimą su kitomis socialinėmis sistemomis; šalių ekonominio vystymosi modelių palyginimą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The subject is aimed for students to learn identify and compare theoretical and practical economic systems; to understand the essence of economic life and organization. The course covers three groups of topics: theories of comparative economics and its methodological principles; comparison of economic system with other social systems; comparison of economic development models in different countries.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, makroekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. taikyti mokslinio tyrimo metodologijos, strategijos ir technikų, lyginamojo ekonominio mąstymo žinias studijuojant konkrečius makroekonomikos organizacinius darinius;
2. analizuoti bei modeliuoti ekonomines sistemas bei jų elgseną;
3. palyginti šalių ekonominio vystymosi strategijas ir taktikas;
4. palyginti teoretikų bei praktikų nuomones apie ekonomines sistemas ar jų struktūrines dalis.

Dalyko turinys

Ekonominių tyrimų metodologija ir metodai; Ekonomikos tyrimo ir palyginimo metodologija. Ekonominiai palyginimai ir jų tipologija; Ekonominių sistemų apibrėžimai, tipologija ir lyginimas; Ekonominių sistemų teorijos; Ekonominės sistemos pokyčių palyginimas; Institutai, sistemos ir ekonomikos rezultatai; Ekonominės sistemos palyginimai su kitomis socialinėmis sistemomis.
Institutai, sistemos ir ekonomikos rezultatai; Atskirų pasaulio šalių ekonominio vystymosi modelių palyginimas: Amerikos žemyno šalių ekonominio vystymosi modeliai; Atskirų pasaulio šalių ekonominio vystymosi modelių palyginimas: Azijos šalių ekonominio vystymosi modeliai; Atskirų pasaulio šalių ekonominio vystymosi modelių palyginimas: Europos šalių ekonominio vystymosi modeliai.
Ekonomikos tyrimo ir palyginimo metodologija. Ekonominiai palyginimai ir jų tipologija; Ekonominių sistemų apibrėžimai, tipologija ir lyginimas; Ekonominių sistemų teorijos; Ekonominės sistemos pokyčių palyginimas.
Lyginamosios ekonomikos objektas; Ekonominių tyrimų metodologija ir metodai; Ekonomikos tyrimo ir palyginimo metodologija. Ekonominiai palyginimai ir jų tipologija; Ekonominės sistemos pokyčių palyginimas; Institutai, sistemos ir ekonomikos rezultatai.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Namų darbas (Tiriamasis darbas) – 40%
Egzaminas - 40%

Literatūra

1. 2021 Global Development Policy Center, Boston University. Comparative Economic Systems: Capitalism and Socialism in the 21st Century
2. 2014 P.R. Gregory, R. C. Stuart. The Global Economy and Its Economic Systems
3. 2013 Babbie, E. R. (2013). The practice of social research (13th ed.).
Papildoma literatūra
1. 2018 Comparative Economic Systems, ed. P. Aligicia, P. Boettke.
2. 2018 J. Rosser, M. Rosser. Comparative Economics in Transforming World Economy. 3rd ed. MIT Press
3. 2014 Creswell, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed