Tarptautinis verslas

  • Dalyko kodas: VAM 5004
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: International Business
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Viktorija Grigaliūnaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis - studijos, įgalinančios studentus pažinti tarptautinį verslą kaip tarpdisciplininį akademinių tyrimų objektą bei suteikiančios galimybę analizuoti ir kritiškai vertinti šiuolaikinę tarptautinio verslo aplinką bei suprasti firmų internacionalizacijos procesus. Studentams pristatomos ir analizuojamos teorijos ir koncepcijos, siekiant jas pritaikyti šiuolaikiniam tarptautiniam verslui kylantiems iššūkiams vertinti bei pritaikyti kylančioms problemoms spręsti. Siekiant šių tikslų, studijų turinys apima skirtingus teorinius bei empirinius požiūrius į tarptautinio verslo problemas, o taip pat skirtingus analizės lygmenis. Studijose pritaikomi šiuolaikiniai dėstymo metodai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course is intended to show students what international business is concerned with as a field of academic inquiry, and to provide the opportunity to explore the international business environment and understand the internationalization of the firm. It seeks to equip students with the context needed to assimilate advanced theories and concepts in international business, while addressing contents in sufficient depth to engage in academic and practical conversations within the field. Therefore the course will span a number of different theoretical and empirical approaches as well as focus on different levels of analysis while applying advanced teaching methods.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo pagrindai, Mikroekonomika, Makroekonomika

Dalyko studijų rezultatai

1. Suprasti ir taikyti tarptautinio verslo koncepcijas ir mokslo teorijas.
2. Išanalizuoti ir nustatyti kaip aplinkos veiksniai lemia tarptautinio verslo sprendimus.
3. Išanalizuoti ir įvertinti kaip skirtinga ir nuolat besikeičianti šalių aplinka veikia konkrečias šiuolaikinio tarptautinio verslo praktikas.
4. Išanalizuoti ir pritaikyti tinkamiausią tarptautinio verslo plėtros bei valdymo strategiją.
5. Pademonstruoti gebėjimą komunikuoti su kitais, pasidalinti darbus, bendrauti grupėje ir toleruoti grupės narių nuomonę, prisiimti atsakomybę ir kt.

Dalyko turinys

1. Kurso įvadas. Tarptautinio verslo imperatyvas.
2. Globaliniai tarptautinio verslo aspektai.
3. Kultūriniai tarptautinio verslo aplinkos aspektai.
4. Ekonominiai tarptautinio verslo aplinkos aspektai.
5. Socialiniai ir politiniai tarptautinio verslo aplinkos aspektai.
6. Etiniai tarptautinio verslo aplinkos aspektai.
7. Tarptautinė pinigų ir finansinė aplinka.
8. Tarptautinė mainų ir investavimo aplinka.
9. Tarptautinio marketingo ypatumai.
10. Atėjimas į užsienio rinkas.
11. Tarptautinio marketingo kompleksas
12. Tarptautinio verslo strategija.
13. Tarptautinio verslo vadyba.
14. Tarptautinio verslo operacijų valdymo iššūkiai ir ateities vystymosi tendencijos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas 15 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, savarankiškas darbas – 30 %, egzaminas - 40 %.

Literatūra

1. 2019 Kenneth L. Wild
John J. Wild. International Business: The Challenges of Globalization, 9th edition. Pearson
2. 2016 John J. Wild, Kenneth L. Wild,
International Business: The Challenges of Globalization, Global Edition. Pearson
3. 2020 S. Tamer Cavusgil, Gary Knight, John R. Riesenberger. International Business: The New Realities, 5th Edition. Pearson
4. 2018 Davide Castellani, Rajneesh Narula, Quyen T. K. Nguyen, Irina Surdu, James T. Walker,
Contemporary Issues in International Business: Institutions, Strategy and Performance https://books.google.lt/books?id=cRBMDwAAQBAJ&printsec=frontcover
5. 2015 Sonia Gupta,
International Business https://books.google.lt/books?id=m8FqCgAAQBAJ&printsec=frontcover
6. 2011 Sharan Vyuptakesh6
International Business: Concept, Environment and Strategy, 3-rd ed. https://books.google.lt/books?id=oIVwp79j-3AC&printsec=frontcover
Papildoma literatūra
1. 2010 Devinney, T.M., Pedersen, T., Tihanyi, L., Past, Present and Future of International Business and Management. Emerald eBook Academic Collection (EBSCOhost)
2. 2011 Reuvid, J., Sherlock, J. International Trade: An essential guide to the principles and practice of export. Kogan Page eBook Academic Collection (EBSCOhost)
3. 2011 Sherman, B.J. Globalization Policies and Issues. Nova Science Publishers eBook Academic Collection (EBSCOhost)