Religija, kultūra ir valstybė

  • Dalyko kodas: SAT 5028
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Religion, Culture and the State
  • Dalykas atestuotas: 2016-06-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-06-01
  • Dėstytojas(-ai):

    Doc. Jolanta Kuznecovienė,

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso metu aptariamos antropologinių religijos tyrimų teorinės, metodologinės ir taikomųjų tyrimų problemos. Užsiėmimų metu aptariami religijos sampratos debatai, remiantis lyginamąja analize diskutuojama apie religijos ir religingumo kaitos, sekuliarizmų ir sekuliarizacijų įvairovę (Skandinavija, Viduržemio jūros regionas, Centrinė/Rytų Europa, Pietryčių Azija). Kurso metu nagrinėjamos religinio pliuralizmo teorinės sampratos ir jo sąsajos su istoriniu – kultūriniu kontekstu ( JAV, Šiaurės ir Centrinės Europos šalių atvejai). Daug dėmesio skiriama etninės ir kultūrinės tapatybių sankirtos problemoms, kultūrinės krikščionybės Europoje analizei. Studijuojant dalyką atliekamos praktinės užduotys pasitelkiant dalyvaujamo ir nedalyvaujamo stebėjimo, interviu, vizualinės medžiagos analizės metodus.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is designed to introduce students with current debates in the anthropology of religion as well as research methodology and particular cases of application of different approaches and analytical perspectives. The comparative analysis of cases of Scandinavia, Mediterranean, Central/Eastern Europe and South East Asia are taken for discussions on changes of religions and religiosity, diversity of secularisms and forms of secularisation. The issue of how religious pluralism is shaped through the diversity of historical- cultural contexts in particular societies and states is also a topic. It will be studied via analyses of the research carried out in the US, Western and Central Europe. The focus also will be made on the problem of intersection of ethnic and religious identity and on cultural Christianity in Europe. The coursework includes field assignments of the participant and non-participant observation, interview, analyses of visual data.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Įvadas į Sociokultūrinę antropologiją

Dalyko studijų rezultatai

Baigę dalyką studentai gebės taikyti socialinės antropologijos teorinius požiūrius aiškinant bei analizuojant religijos įvairovę bei kaitą; analizuoti ir pateikti pasiūlymus socialinių problemų, kylančių susiduriant skirtingiems religiniams tikėjimams ir praktikoms sprendimams;
analizuoti religijos ir valstybės santykius taikant teorinius modelius ir kontekstualizuojant juos sociokultūriniais skirtumais; analizuoti religinio identiteto darybos procesų ir religinio identiteto politikos implikuotas socialines problemas, kontekstualizuojant jas globaliomis ir lokaliomis transformacijomis; identifikuoti, analizuoti ir reprezentuoti religinių mažumų interesus viešai auditorijai tarpkultūrinio nesupratimo situacijose; parengti, atlikti ir interpretuoti antropologinio tyrimo projekto šiuolaikinių religijos tyrimų tematika duomenis.

Dalyko turinys

Religijos sampratos debatai klasikinėje ir modernioje antropologijoje ( B.Malinowski, C.Levi-Strauss, A.. Radcliffe- Brown, M.Douglas, V.Turner, C.Geertz, Ch.Taylor. T.Asad, M Ruel). Metodologiniai religijos tyrimų ir religijos antropologijos disciplinos ribų debatai.
Pasaulio religijų įvairovė. Naujų religijų atsiradimas ir jų akultūracijos problemos. Religinis pliuralizmas: teorinės sampratos ir jo istorinių – kultūrinių kontekstų įvairovė ( JAV, Šiaurės ir Centrinės Europos šalių atvejai).
Religija kaip galios santykių ir politinių procesų modeliavimo veikėjas. Religinės mažumos Lietuvoje: įstatyminio reguliavimo, kultūrinės adaptacijos strategijų ir dominuojančio diskurso sąveika.
Religingumo kaita: lyginamoji analizė (Skandinavija, Viduržemio jūros regionas, Centrinė/Rytų Europa, Pietryčių Azija). Modernybės sakralizacija;
Valstybės ir religijos santykių modelių ir jų sociokultūrinių kontekstų palyginamoji analizė. (Scandinavija, Sekuliarizacijos sampratos (T.Asad, Ch.Taylor, J.-K.Baldacchino, J.K. Bowen ir kt). Sekuliarizmų įvairovė ( post-sovietinis regionas, Azija, Artimieji Rytai, Šiaurės Afrika, Užsacharės Afrika, Lotynų Amerika).
Religijos dalyvavimo viešame gyvenime debatai (Ch.Tylor,J. Habermass J.Butler, Ch. Casanova ir kt);
Religinio identiteto politikos. Religinės, etninės ir kultūrinės tapatybių sąveikos modeliai. Kultūrinis religingumas Europos krikščionybėje: Rytų Europa, Šiaurės Amerika, Skandinavija . Etninės ir religinės tapatybių kaita;
Religinis fundamentalizmas. Religinių konfliktų kilmė ir tarp-religinio dialogo konstravimo kultūrinė, socialinė ir teisinė dimensijos;

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Seminarai (S) 15 val.
Darbas grupėse 15 val.
Namų darbas 30 val.
Savarankiškas darbas 70 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Rato darbas - 30 % galutinio pažymio; koliokviumas - 20 % galutinio pažymio; egzaminas – 50% galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2007 Ch.Taylor. A Secular Age The Belknap Press of Harvard University Press
2. 2005 C.Geertz. Kultūrų interpretavimas Baltos lankos. Vilnius
3. 1999 Rappoport R. Ritual and Religion in Making of Humanity Cambridge University Press
4. 2009 Pelkmans M. (ed.). Conversion after Socialism. Disruptions, Modernisms and Technologies of Faith in the Former Soviet Union Berghahn Books
5. 1993 A. Talal. Genealogies of Religion: Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam Baltimore: Johns Hopkins University Press.
6. 2011 C.Calhoun, M.Juergensmeyer, J.Van Antwerpen (eds.). Refinking Secularism Oxford University Press
7. 2011 Ališauskienė, M.; Schröder, I. W.) Religious diversity in post-Soviet society: ethnographies of Catholic hegemony and the new pluralism in Lithuania Ashgate
8. 2009 McGinty, A. Mansson. Becoming Muslim. Western Women‘s Conversion to Islam United States of America: Palgrave
9. 2005 Strimska M. F. (ed.) Modern paganism in world Cultures. Comparative Perspectives ABC CLIO
10. 2008 Berger P., Davie G., Fokas E. Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations Ashgate