Arabų kalba 1 lygis

  • Dalyko kodas: ARK 0315
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Arabic Language 1
  • Dalykas atestuotas: 2022-03-09
  • Atestacija galioja iki: 2025-03-09
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Lektorė Maritana Larbi, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Arabų kalbos 1-ame lygyje plėtojama pradedančiųjų arabų kalbos lygio kompetenciją (klausymo, skaitymo supratimo, kalbėjimo ir rašymo). Susipažįstama su arabų kalbos abėcėle, gramatika, išmokstama skaityti iš dešinės į kairę, įgyjamos pagrindinės leksinės žinios, reikalingos bendraujant kasdieninėmis temomis. Susipažįstama su pagrindinėmis kalbos dalimis. Plečiamas studentų akiratis ir ugdoma tarpkultūrinė kompetencija, susipažįstama su arabų kalba kalbančių šalių kultūromis Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Arabic language Level 1 (elementary) course is based on the development of reception (listening and reading comprehension), production (speaking and writing) and mediation (translation) skills along with grammar and vocabulary development. The course is organized in such a way that the students develop basic awareness of the Arabic language and culture in the Arabic speaking countries. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in in virtual MOODLE environment (on-line work, synchronous and asynchronous conversations and discussion forums, interactive tests and exercises).

Dalyko studijų rezultatai

1. Skirti ir taisyklingai tarti garsus, nebūdingus lietuvių kalbai
2. Rašyti arabiškais rašmenimis
3. Vartoti A1 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
4. Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus.
5. Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis.
6. Gebėti dalyvauti paprastuose pokalbiuose: pasisveikinti, atsisveikinti, prisistatyti, vartojant paprasčiausias kasdienes mandagumo formules.
7. Pagal kontekstą teisingai vartoti islamiškuosius frazeologizmus

Dalyko turinys

Lingvistinės temos:
1. Arabiškas raidynas.
2. Fonetika.
3. Kalbos dalys: daiktavardis, būdvardis, įvardis.
4. Žymimasis artikelis al-.
5. Paprastasis vardažodinis sakinys.
6. Garsų asimiliacija sakinyje.
7. Klausiamieji įvardžiai ir dalelytės.
8. Įvardinė asmeninė priesaga.
Komunikacinės kalbos kompetencijos tobulinimo:
1. Prisistatymas ir susipažindinimas.
2. Šeimos nariai.
3. Daiktų ir žmogaus apibūdinimas.
4. Mano namai.
5. Mano profesija.
6. Islamiškieji frazeologizmai.

Dalyko studijos valandomis

 

Šis dalykas gali būti dėstomas viena iš šių formų:

Studijų vykdymo forma:

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Val. mišriose studijose

Paskaitos

60 val.

60 val.

Auditorinės: 30 val. 

Nuotolinės: 30 val.

Pratybos (Moodle aplinkoje)

15 val.

15 val.

15 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

75 val.

75 val.

75 val.

Savarankiškas darbas

85 val.

85 val.

85 val.

Iš viso:

160 val.

160 val.

160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30%, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 %.

Literatūra

1. 2008 Wightwick, J., Gaafar, M. Mastering Arabic 1 with 2 audio CDs.
Papildoma literatūra
1. 2010 Oxford Essential Dictionary: English-Arabic, Arabic-English
2. 2004 Schulz, E., A Student Grammar of Modern Standard Arabic
3. 2011 Brustad, K., Al-Batal, M., Al-Tonsi, A. Al-Kitaab fii Tacallum al-cArabiyya. Third Edition. Part One
4. 1993 Wehr, H., Arabic-English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic