Marketingo analitika

  • Dalyko kodas: MAV 3014
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Marketing analytics
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Dr. Viktorija Grigaliūnaitė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti pagrindines marketingo duomenų valdymo teorijas ir koncepcijas ir įgyti praktinių marketingo duomenų valdymo įgūdžių. Baigę dalyką studentai įgys žinių bei supratimą apie marketingo analitikos ypatumus, vartotojų įžvalgų kūrimą, duomenų analizės metodus, marketingo metrikas, interneto, socialinių tinklų bei didžiųjų duomenų analitiką ir marketingo analitika grįstos ataskaitos rengimą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The purpose of the course is to study the basic theories and concepts of marketing data management and to acquire marketing data management practice. In this course students will acquire knowledge and understanding about the peculiarities of marketing analytics, building customer insights, data analysis techniques, marketing metrics, internet, social networks and big data analytics, and preparation of a report based on marketing analytics.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Marketingo principai, marketingo komunikacijos, socialiniai ir marketingo tyrimai

Dalyko studijų rezultatai

1. Apibūdinti marketingo analitikos ir vartotojų įžvalgų kūrimo koncepcijas ir mokslo teorijas
2. Susieti marketingo problemą su reikiamais duomenimis ir jų analizės metodais
3. Išspręsti marketingo problemą taikant tinkamą tyrimo metodiką ir aukštą rezultatų interpretavimo lygį bei gebėti pateikti rekomendacijas problemos sprendimui remiantis gautais rezultatais
4. Savarankiškai išanalizuoti konkrečios organizacijos marketingo problemą ir pateikti rekomendacijos problemos sprendimui
5. Įvertinti organizacijų taikomus marketingo analitika grįstus problemų sprendimus

Dalyko turinys

1.Įvadas į marketingo analitiką.
2.Vartotojų įžvalgų kūrimas
3.Marketingo metrika
4.Duomenų analizė: aprašomoji ir inferencinė statistika
5.Duomenų analizė: servqual tyrimo duomenų analizė, faktorinė analizė ir segmentavimas
6.Duomenų analizė: regresinė analizė, struktūrinis lygčių modeliavimas ir kiti metodai
8.Neuromarketingo įranga ir ja gautų duomenų analizė
9.Conjoint analizė
10.Didžiųjų duomenų analitika
11.Analitika internete
12.Socialinių tinklų analitika
13.Ataskaitos rengimas
14.Savirefleksija ir diskusija

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %
Savarankiškas darbas – 40 %
Egzaminas – 30 %

Literatūra

1. 2016 Paul W. Farris, Neil Bendle, Phillip Pfeifer, David Reibstein. Marketing Metrics: The Manager's Guide to Measuring Marketing Performance, 3rd Edition. Pearson.
2. 2017 J. Davis. Measuring Marketing: The 100+ Essential Metrics Every Marketer Needs, Third Edition. De Gruyter. https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.vdu.lt:2443/lib/vmulib-ebooks/detail.action?docID=5157556
3. 2018 M. Grigsby. Marketing Analytics. A practical guide to improving consumer insights using data techniques. Kogan Page.
4. 2015 J. Rackley. Marketing Analytics Roadmap: Methods, Metrics, and Tools 1st ed. Edition. Apress.
Papildoma literatūra
1. 2020 Kevin Hartman. Digital Marketing Analytics: In Theory And In Practice. https://books.google.lt/books/about/Digital_Marketing_Analytics.html?id=pTrazQEACAAJ&redir_esc=y
2. 2017 Robert Kozielski. Mastering Market Analytics: Business Metrics – Practice and Application https://books.google.lt/books/about/Mastering_Market_Analytics.html?id=Zuk_DwAAQBAJ&redir_esc=