Vadybos pagrindai

  • Dalyko kodas: VADN1004
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Essentials of Management
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. dr. Irena Bakanauskienė

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti organizacijų valdymo pagrindus. Baigę dalyką studentai įgys žinių pagrindus bei supratimą apie vadybos terminus, pagrindines valdymo veiklas (valdymo sprendimų priėmimą, planavimą, organizavimą, vadovavimą ir kontrolę) ir valdymo sritis (marketingo, finansų, personalo ir operacijų valdymą).

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of this course is to study the basics of the management in organisations. In this course students will acquire the basic knowledge and understanding of management; will learn how to identify and understand the main management terms, management activities (decision making; planning; organizing; leading; control; communication) and management areas (marketing management, finance management; human resource management; operation management).

Dalyko studijų rezultatai

1) Atpažinti ir apibrėžti pagrindines vadybos sąvokas
2) Atpažinti ir apibrėžti organizacijos aplinkos įtaką organizacijos valdymui
3) Atpažinti ir apibrėžti pagrindines valdymo veiklas
4) Atpažinti ir apibrėžti pagrindines organizacijos valdymo sritis

Dalyko turinys

1. Valdymo veiklos samprata
2. Socialinės organizacijos samprata ir tipai
3. Socialinės organizacijos aplinkos pagrindiniai elementai ir jų įtaka organizacijai
4. Valdymo funkcijų samprata ir tipologija: pagrindinės valdymo veiklos ir valdymo sritys
5. Organizacinės valdymo struktūros: samprata, pagrindiniai elementai
6. Valdymo personalo samprata, sudėtis, vadovo darbo turinys
7. Marketingo valdymas: samprata, turinys, metodai
8. Finansų valdymas: samprata, turinys, metodai
9. Personalo valdymas: samprata, turinys, metodai
10. Operacijų valdymas: samprata, turinys, metodai
11. Valdymo sprendimų priėmimas: samprata, turinys, metodai
12. Planavimas: samprata, turinys, metodai
13. Organizavimas: samprata, turinys, metodai
14.Vadovavimas: samprata, turinys, metodai
15. Kontrolė ir komunikavimas: samprata, turinys, metodai

Dalyko studijos valandomis

Studijų vykdymo forma

Val. auditorinėse studijose

Val. nuotolinėse studijose

Paskaitos

45 val.

45 val.

Iš viso kontaktinio darbo val.

45 val.

Savarankiškas darbas

62 val.

Iš viso

107 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 35%
Darbas semestro metu – 20%
Egzaminas – 45 %

Literatūra

1. Nuolat atnaujinami e-konspektao, pateikiami dalyko moodle aplinkoje
2. 2011 Organizacijų vadyba: vadovėlis (autorių kolektyvas; vadovas Zakarevičius P.)
3. 2018 Robbins S.P., Coulter M.A. Management (global ed.) 14th Ed
4. 2017 Griffin R.W. Management, 12th Ed.
Papildoma literatūra
1. 2016 Daft R. L. Management, 12th ed.
2. 2016 Griffin R.W. Fundamentals Management, 8th Ed.
3. 2006 Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr.D.R. Vadyba: vert. iš anglų k.