Senoji islandų kalba

  • Dalyko kodas: SIK 0311
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 3
  • Pavadinimas anglų kalba: Old Norse
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Docentas dr. Ugnius Mikučionis, Kalbos, literatūros ir estetinių studijų katedra, Humanitarinių mokslų fakultetas, Bergeno universitetas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šio kurso tikslas suteikti studentams senosios islandų kalbos kompetenciją, kuri įgalins juos skaityti nesudėtingus tekstus su žodyno pagalba ir sudarys sąlygas įgyti pagrindinių senosios islandų k. gramatikos žinių (svarbiausių morfologijos ir sintaksės taisyklių). Studijos vyksta nuotoliniu būdu: konsultavimas, vadovavimas, aiškinimas, savarankiško darbo užduotys, darbas prisijungus prie interneto, interaktyvūs testai ir pratimai. Studentai išmoksta skaityti nesudėtingus tekstus, užrašytus standartizuota senosios islandų kalbos rašyba, perskaityti juo garsiai taikant rekonstruoto tarimo taisykles, atlikti morfologinę ir sintaksinę tekstų analizę.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to provide students with the competence of Old Norse enabling them to read simple texts with the help of a dictionary. Learners also have an opportunity to acquire the basic knowledge of the Old Norse grammar. The form of studies – distance learning, including consultations, instructions, explanations, self-study tasks, on-line activities, interactive tests and exercises. The students learn to read simple texts, written in standardised Old Norse spelling, to read them aloud applying the rules of reconstructed pronunciation and to perform morphological and syntactic analysis.

Dalyko studijų rezultatai

Gebėti garsiai perskaityti senosios islandų kalbos tekstus, užrašytus standartizuota rašyba, taikant rekonstruoto tarimo taisykles.
Kaityti asmeninius ir rodomuosius įvardžius bei žymimąjį būdvardžių artikelį, atpažinti jų formas tekstuose.
Kaityti daiktavardžius, susipažinti su giminės, skaičiaus ir linksnio kategorijas. Atpažinti daiktavardžių formas tekstuose.
Kaityti būdvardžius, susipažinti su giminės, skaičiaus, linksnio ir laipsnio kategorijas, stipriosiomis bei silposiomis būdvardžių formas. Atpažinti būdvardžių formas tekstuose.
Kaityti veiksmažodžius. Susipažinti su stipriaisiais, silpnaisiais ir preterito-prezentiniais veiksmažodžiais, laiko, asmens ir skaičiaus kategorijomis. Atpažinti veiksmažodžių formas tekstuose.
Atpažinti įvairias sakinio dalis.
Skaityti nesudėtingus tekstus, užrašytus standartizuota senosios islandų kalbos rašyba.

Dalyko turinys

Lingvistinis turinys. Senoji islandų kalba, jos santykis su skandinavų prokalbe bei kitomis senosiomis bei dabartinėmis skandinavų kalbomis. Standartizuota rašyba. Rekonstruoto tarimo taisyklės. Asmeniniai įvardžiai, rodomieji įvardžiai ir žymimasis būdvardžių artikelis. Daiktavardžių formos (stiprieji daiktavardžiai, silpnieji daiktavardžiai; giminės, skaičiaus ir linksnio kategorijos; linksnių vartojimas; nežymimoji forma, žymimoji forma). Būdvardžių formos (giminės, skaičiaus, linksnio ir laipsnio kategorijos, stiprioji forma, silpnoji forma), būdvardžių ir daiktavardžių derinimas. Veiksmažodžių formos (stiprieji, silpnieji ir preterito-prezentiniai veiksmažodžiai; laiko, asmens ir skaičiaus kategorija). Kitos žodžių klasės (jungtukai, prieveiksmiai, skaitvardžiai). Žodžių tvarka sakiniuose, sakinio dalys.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 35 ak. val.
Iš viso 80 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 %, baigiamasis egzaminas - 30% , kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio.

Literatūra

1. 2016/2017 Mikučionis, Ugnius. Senoji norvegų-islandų kalba. Gramatika ir skaitiniai rankraštis, prieinamas internete adresu http://kurs.lt/norse
2. 2015 Haugen, Odd Einar. Norrøn grammatikk i hovuddrag Oslo: Novus forlag (negalutinė knygos rankraščio versija prieinama internete adresu http://folk.uib.no/hnooh/grammatikk/NorrGramm-v5.pdf)
3. 2013 Haugen, Odd Einar (red.). Handbok i norrøn filologi. Andre utgåve. Bergen: Fagbokforlaget
4. 2012 Baier, Katharina; Schäfke, Werner. Altnordisch. Eine Einführung Tübingen: Narr Francke Attento Verlag
5. 2010 Nedoma, Robert. Kleine Grammatik der Altisländischen. (3., erweiterte und aktualisierte Auflage). Heidelberg: Universitätsverlag Winter
6. 2008 Barnes, Michael. A New Introduction to Old Norse. Part I. Grammar. (Third edition). London: University College London, Viking Society for Northern Research (internete adresu http://www.vsnrweb-publications.org.uk/NION-1.pdf)
7. 2007 (1989) Spurkland, Terje. Innføring i norrønt språk. Oslo: Universitetsforlaget