Informacinės visuomenės technologijos (ENG) (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: INFN0201
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Information Society Technologies
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    prof. Tomas Krilavičius, Informatikos fakultetas, Taikomosios informatikos katedra

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko tikslas – suteikti studentams bendrą supratimą apie informacijos visuomenę (žinių visuomenę) ir šiuolaikines komunikacijų technologijas. Studijuojant dalyką, nagrinėjamos informacinės visuomenės bei žinių visuomenės sampratos, informacinės ir ryšių technologijos, informacijos kodavimo, rinkimo, apdorojimo, saugojimo, paieškos ir sklaidos procesai, pasauliniai komunikacijų tinklai, žmogaus-kompiuterio sąveika, veiklos ir paslaugos elektroninėje erdvėje, informacinės sistemos, informacijos patikimumas ir saugumas, informacinės visuomenės teisiniai, socialiniai ir etiniai aspektai, informacinės visuomenės strategijos. Baigę šį dalyką studentai turi gebėti paaiškinti ir pagrįsti informacinės visuomenės esmines sąvokas ir procesus. Dalykas studijuojamas paskaitų metu, atliekant namų užduotis, dirbant savarankiškai ir grupėse.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course aims to develop basic understanding in information society (knowledge society) and modern communication technologies. The content includes: concepts of information society (knowledge society); information and telecommunication technologies; information encoding, collection, processing, storage, retrieval and dissemination; global networks; human-computer interaction; activities and services in electronic space; information systems and registries; information reliability and security; legal, social, and ethical aspects and strategies of information society. On completion this subject students should perceive basic concepts and processes of information society. Teaching methods are lectures, individual and group work.

Dalyko studijų rezultatai

Baigę dalyką studentai gebės:
apibrėžti informacinės visuomenės sampratą;
apibūdinti informacinių ir telekomunikacinių technologijų raidą;
atskirti informacijos kodavimą, surinkimą, apdorojimą, saugojimą, paiešką ir sklaidą;
apibūdinti interneto, žmogaus ir kompiuterio sąveikos aspektus;
išaiškinti įvairius informacinius procesus ir sistemas;
analizuoti pagrindinius informacijos patikimumo ir saugumo klausimus;
įvertinti teisinius, socialinius ir etinius informacinės visuomenės aspektus, informacinės visuomenės strategijas,
atskirti ir įvertinti informacinės visuomenės ir ekonomikos strategijas.

Dalyko turinys

1. Duomenys, informacija, žinios.
2. Informacinės visuomenės ir žinių visuomenės sampratos.
3. Informacinių ir telekomunikacijų technologijų raida.
4. Informacijos charakteristikos.
5. Informacijos surinkimas, apdorojimas, kodavimas, saugojimas, paieška ir sklaida. Globalūs informaciniai tinklai.
6. Žmogaus ir kompiuterio sąveika.
7. Informacijos paslaugos. Valstybinės informacinės sistemos.
8. Informacijos patikimumas ir saugumas.
9. Teisiniai, socialiniai ir etiniai informacinės visuomenės aspektai.
10. Informacijos valdymo strategijos.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos – 30 val.
Darbas komandoje elektroninėje erdvėje – 15 val.
Savarankiškas studento darbas (tame tarpe namų darbas, pasirengimas kolokviumui ir egzaminui) – 55 val.
Viso - 100 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%
Namų darbas – 20%
Egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2006 Webster, F. Theories of Information Society London ; New York (N.Y.) : Routledge ; Taylor & Francis Group
2. 2000 Ken Ducatel, Juliet Webster, and Werner Herrmann (Eds.) The information society in Europe : work and life in an age of globalization /. Lanham Md. etc. : Rowman & Littlefield
3. 2005 David MacKay. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms Cambridge University Press. Free on-line version
http://www.inference.phy.cam.ac.uk/mackay/itprnn/book.html
Papildoma literatūra
4.2012 Jonathan Gray, Lucy Chambers, Liliana Bounegru. Data Journalism Handbook O'Reilly Media Free on-line version
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/
5. 2012 Edd Dumbill. Planning for Big Data
A CIO's Handbook to the Changing Data Landscape O'Reilly Media Free on-line version (epub, mobi, daisy and pdf)
http://www.oreilly.com/data/free/planning-for-big-data.csp