Kūrybinė komunikacija

  • Dalyko kodas: MEN 5014
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Creative Communication
  • Dalykas atestuotas: 2020-10-07
  • Atestacija galioja iki: 2023-10-07
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Doc. Herkus Kunčius

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Šiame kurse siekiama išmokyti magistrantus įvertinti kūrybiškumo ir kūrybinio rašymo technikų reikšmę meno kritikoje ir meno komunikacijoje ir praktiškai taikyti įvairias kūrybinio rašymo priemones bei technikas tyrimuose, tekstuose, kritikoje. Kurso metu, remiantis geriausiais Lietuvos ir užsienio meno kritikos pavyzdžiais, parodoma kaip kūrybiškai, lanksčiai ir efektyviai taikyti skirtingus žanrus, medijas, formas, interpretacines perspektyvas ir metodologijas, priklausomai nuo auditorijos, objekto, komunikacijos tikslo. Kurso metu studentams sudaroma galimybė bendrauti su Lietuvos meno kritikais, perimti konkrečią jų patirtį iš pirmųjų rankų (know-how). Kurse ypač akcentuojamas savarankiškas studentų darbas, pratybos, praktinės užduotys ir jų atlikimo vertinimas.

Dalyko anotacija užsienio kalba

This course seeks to present students the value of creativity and creative writing in art criticism and communication and to teach how to apply practically the different means and techniques of creative writing in their own research, criticism and other texts. During the course, based on the analysis of the best examples of Lithuanian and foreign art criticism and communication, students are shown how they can employ in a creative and flexible ways different genres, media, forms, interpretative perspectives and methodologies considering their audience, object of research, the aim of communication. The course aims at increasing students’ opportunities to communicate directly with the best art critics from Lithuania, to absorb their know-how. The course is exclusively directed to the students’ practical abilities, practical training and evaluation.

Dalyko studijų rezultatai

1. Kūrybiškai taikyti įvairius rašymo būdus, technikas, kalbos stilius tekstuose apie meną.
2. Kūrybiškai taikyti skirtingus literatūrinius negrožinius žanrus meno kritikoje.
3. Pagrįsti skirtingų metodologinių, interpretacinių, kūrybinių principų ir skirtingų medijų reikalingumą ir prasmę meno kritikoje ir komunikacijoje.
4. Savarankiškai sukurti originalų sccenos menų renginio komunikacijos planą.
5. Paaiškinti skirtingų meno komunikacijos medijų kūrybiško panaudojimo galimybes komunikuojant meno procesus ir renginius.
6. Kūrybiškai panaudoti savo teorines ir istorines kompetencijas efektyviai meno komunikacijai.

Dalyko turinys

1. Santykis tarp meno kritikos, teorijos, istorijos ir komunikacijos. Meno kritikos ir komunikacijos teorinės ir metodologinės perspektyvos.
2. Meno kritikos funkcijos. Istorinė kritikos funkcijų kaita. Meno kritikos ir komunikacijos žanrai ir rūšys.
3. Kūrybiškumas meno kritikoje ir komunikacijoje. Kūrybškas meno kritiko metodų ir žanrų taikymas.
4. Kūrybiškumas meno komunikacijoje ir skirtingų komunikacijos medijų taikymas.
5. Svarbiausi kūrybinio rašymo principai ir jų taikymas praktikoje I: tema, objektas, tikslas.
6. Svarbiausi kūrybinio rašymo principai ir jų taikymas praktikoje II: kūrybiška teksto struktūra ir organizacija.
7. Svarbiausi kūrybinio rašymo principai ir jų taikymas praktikoje III: žanrai ir formos.
8. Svarbiausi kūrybinio rašymo principai ir jų taikymas praktikoje IV: kūrybiškas kalbos ir kitų ženklų sistemų taikymas.
9. Kūrybinės negrožinės literatūros žanrai meno kritikoje ir komunikacijoje.
10. Kūrybinės negrožinės literatūros žanrų taikymas: asmeninis esė, interpretacija, žurnalistinis tekstas.
11. Kūrybinė komunikacija ir tradicinės meno kritikos medijos.
12. Kūrybinė komunikacija ir naujųjų medijų galimybės.
13. Alternatyvios meno kritikos formos.
14. Praktinių kūrybinių darbų analizė ir vertinimas.
15. Praktinių kūrybinių darbų analizė ir vertinimas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Komandinis darbas el. priemonėmis 13 val.
Konsultacijos 2 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Kiti tarpiniai atsiskaitymai (individualaus ir grupinio darbo atsiskaitymai seminarų metu) – 30%
Egzaminas – 50 %

Literatūra

1. 2009 Elkins J., Newman M. (eds.) The State of Art Criticism Routledge
2. 2000 Gaut B., Lopes D. M. (eds.) The Routledge Companion to Aesthetics Routledge
3. 1997 Lodge D. Modern Criticism and Theory Longman
4. 1992 Leitch V. B. Cultural Criticism, Literary Theory, poststructuralism
5. 1991 Kaplan C. (ed.) Criticism: Major Statements St. Martin Press
Papildoma literatūra
6. 2005 Butt G., After Criticism: New Responses to Art and Performance Blackwell Publishing
7. 1997 Fortier M. Theory / Theatre: An Introduction Routledge