Socialinė gerovė (mišrus nuotolinis)

  • Dalyko kodas: SODN0201
  • Dalyko grupė: A
  • Apimtis ECTS kreditais: 4
  • Pavadinimas anglų kalba: Social Welfare
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    doc. dr. Džiugas Dvarionas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Kurso tikslas supažindinti studentus su socialinės gerovės istorine raida, jos kūrimo motyvais, pagrindinėmis institucijomis. Studentai gauna žinių apie socialinės gerovės kaip institucijos vaidmenį, jos ideologijas ir socialines teorijas, svarbias gerovės vystymuisi. Taip pat sužino apie pagrindinių institucijų – rinkos, šeimos, valstybės ir pilietinės visuomenės socialinės gerovės kūrime.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aim of the course is to provide students with understanding of development of social welfare, motives, institutions and their remedies. It is an introductory course, which seeks to give theoretical understanding of social welfare institution. Students get knowledge about historical development, main roles of social welfare institution, it’s ideologies and social theories, important for development of social welfare.

Dalyko studijų rezultatai

Supranta socialinės gerovės apibrėžimų įvairovę, ir ją susieja su žmogiškųjų poreikių išpildymo vaidmenimis ir tarptautiniais žmogaus teisių įsipareigojimais bei visuomenės ir valstybių raidos etapais.

Supranta pagrindinius visuomenės ir asmenų motyvus kurti socialinės gerovės instituciją ir tų motyvų įgyvendinimo formas.

Supranta ideologinius požiūrius socialinės gerovės institucijos programose bei tų ideologijų įtaką asmens ir visuomenės gerovei.

Supranta pagrindinių populiacijos, ekonomikos populiacijos ir psichologijos teorijų įtaką, kuriant socialinės gerovės programas.

Supranta gerovės valstybės susiformavimo etapus bei pagrindinius bruožus ir iki 20 a. ir skurdo, kaip socialinės gerovės priešpriešos pasireiškimą gerovės valstybėse.

Dalyko turinys

Socialinės gerovės samprata.
Socialinės gerovės institucijos istorinė raida. Žmogaus socialinių poreikių supratimas ir aprašymas.
Socialinės gerovės ir žmogaus teisių įgyvendinimo ryšys.

Socialinės gerovės instituciniai vaidmenys.
Tarpusavio pagalbos samprata ir jos institucionalizavimas.
Religijos vaidmuo, kuriant socialinę gerovę.
Ekonomikos ir socialinės gerovės ryšys.
Politikos ir socialinės gerovės santykis. Pilietinė visuomenė kaip socialinės gerovės veiksnys.
Ideologijų įtaka socialinei gerovei.
Socialinio darvinizmo ir ekonominio determinizmo reikšmė socialinei gerovei.
Populiacijos klausimų ir socialinės gerovės sąveika.
Laisvos rinkos ekonominių teorijų reikšmė socialinės gerovės kūrimui.
Psichoanalizės teorijų reikšmė socialinės gerovės kūrimui.
Įgalinimo samprata ir praktika.
Gerovės valstybės samprata ir jos modeliai.
Skurdas kaip vienas iš socialinės gerovės lygio indikatorių.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Darbas grupėse 15 val.
Savarankiškas darbas 70 val.
Konsultacijos 5 val.
Iš viso 120 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30 %, savarankiškas darbas – 20%, egzaminas – 50%

Literatūra

1. 2009 Snieškienė D. Socialinės gerovės institucija. Paskaitų konspektas (Rankraštis intranete), VDU Moodle aplinkoje
2 2000 Guogis A. Socialinės politikos modeliai. Vilnius: Eugrimas,
3 2012 Aidukaitė, J. Gerovės valstybės kūrimas Lietuvoje: mitas ar realybė? VDU
4. 2009 Žalimienė, L., Lazutka, R. et. Al. Socialinio teisingumo rodikliai švietime. VDU moodle
5. 2012 Kaufmann, F.X. European Foundations of the Welfare State. Berghahn Books
6. 2010 Castles, F.G., Leibfried, S., Lewis, J., Obinger, H. and Pierson, Ch.
The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford University Press
Papildoma literatūra
1 1998 Mullan B. Voices of pain Vilnius: Aidai
2. 1998 Kulesza T.W. Mūsų laikų ideologijos. Vilnius: Alma Litera,
3. 2009 Bielskis A., Bielskienė J. Demokratija be darbo judėjimo Kaunas: Kitos knygos
4. 1998 Heilbroner R. Didieji ekonomistai Vilnius: Amžius ALK,
5. 2013 Ivašauskaitė-Tamošiūnė, V. Pajamų perskirstymas formuojantis gerovės kapitalizmui Lietuvoje : daktaro disertacijos santrauka VDU
6. 2006 Arnlaug, L.. Dirbantys tėvai ir socialinės gerovės valstybė : kintanti šeima ir politikos reforma Skandinavijoje Vilnius : Eugrimas, 2006.
7. 2007 Taylor G. Ideology of welfare Houndmills etc.: Palgrave Macmillan
8. 2005 Cousins M. European welfare states:comparative perspectives. London: Sage
9. 2006 Neubeck K.J. When welfare disappears: The case for economic human rights New York: Routledge