Prancūzų kalba ir kultūra II

  • Dalyko kodas: PRC 1002
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: LANGUE ET CIVILISATION FRANÇAISES II
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Inga Litvinavičienė, Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra; Dinara Mambetkazieva, Užsienio kalbų institutas.

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko tikslas: Išmokti vartoti šiuolaikinę prancūzų kalbą integruojant tokias nesudėtingo lygmens kalbines kompetencijas kaip skaitymas, rašymas, kalbėjimas, klausymas.
Prancūzų kalbos ir kultūros II kursas skirtas suteikti elementarių prancūzų leksikos bei prancūzų civilizacijos žinių. Teminis turinys→Krypties nusakymas ir paklausimas. Lokalizacija. Aplinkos apibūdinimas. Draudimas ir patarimas. Laiko, vietos nusakymas. Nesudėtingos istorijos papasakojimas, veiksmų nusakymas.Stilius/Mada. Kito žmogaus nupasakojimas, palyginimas, sutikimo, nesutikimo pareiškimas, papasakojimas apie savo ateitįes planus, palinkėjimai.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Le but de ces cours est de développer les habiletés des étudiants dans les quatre compétences linguistiques et de faire connaître les particularités de la civilisation française dans différents domaines de la vie quotidienne des Français. On fait apprendre aux étudiants à demander et indiquer la direction, exprimer l’obligation et l’interdit, décrire un lieu, décrire les étapes d’une action, comparer, parler de l’avenir, exprimer des souhaits, décrire quelqu’un. Le travail se déroulera sous la forme de nombreuses activités pratiques orales et écrites.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Studentai privalo turėti teigiamą „Prancūzų kalba ir kultūra I“ kurso įvertinimą

Dalyko studijų rezultatai

1. Nusakyti kasdieniškus veiksmus
2. Susikalbėti paprastose komunikacinėse situacijose (nusakyti vietą , veiksmą, palyginti,apibūdinti ir t.t..). Mokėti paklausti, atsakyti.
3. Taisyklingai ir logiškai papasakoti nedidelės apimties tekstus (A 2 lygio) nagrinėtomis temomis.
4. Suprasti nesudėtingą informaciją klausantis įrašų (prancūzišką dainą, pokalbį telefonu, pokalbį gatvėje, radijo studijoje).
5. Suprasti ir komentuoti nesudėtingus tekstus. Perskaityta informacija komentuojama, atsakoma į pateiktus klausimus.
6. Interpretuoti išgirstą ir perskaitytą informaciją.
7. Rašyti rašinėlius išeitomis gyvenimiškomis temomis.
8. 8Pasakyti savo nuomonę,padiskutuoti apie Prancūzijos kasdienio gyvenimo reiškinius ir problemas
9. Aptarti prancūzų kasdienio gyvenimo ypatumus.
10. Užmegzti ir palaikyti nesudėtingą pokalbį su prancūzakalbiu.

Dalyko turinys

Krypties paklausimas ir jos nurodymas kalbant telefonu, gatvėje, pasinaudojant vietovės planu; vietos ir aplinkos nusakymas, apsirengimas ir t.t.( vietos prielinksniai, Passé composé avec être, skaitvardžiai, faire, ne ...plus, ne...jamais,).
Būtinumo ir draudimo nusakymas, nurodymas atlikti įvairius veiksmus, patarimai, kito asmens apibūdinimas (l’impératif, quelqu’un, personne, il faut, devoir, tout , tous,le passé composé ou l’imparfait, futur simple, le subjonctif présentetc).
Atostogos.Stilius/Mada. Europos Sąjunga. Dviejų asmenų palyginimas. Nepaprastas įvykis. Muzika. Kalbiniai faktoriai, suponuojantys teksto rišlumą:kas, kur, kada, kaip, kodėl; d’abord, ensuite ir t.t.
Įrašų nesudėtingų gyvenimiškų situacijų temomis klausymasis (Kelionė, atostogos, sportininkės gyvenimas, palinkėjimai gimimo dienos proga).
Tekstų tematika:
Aplinka Mada. Europos Sąjunga. Dviejų asmenų palyginimas.Nepaprastas įvykis. Muzika.
Tekstų tematika:
Kelionė/ maršrutas.Atostogos. Aplinka. Stilius/Mada. Sportininko gyvenimas. Europos Sąjunga. Dviejų asmenų palyginimas. Nepaprastas įvykis. Muzika.
Tematika: kelionė, atostogos, rengimosi stilius, draugo aprašymas, dviejų asmenų palyginimas, ateities planai, palinkėjimai.
Pasakyti savo nuomonę ir padiskutuoti šiomis temomis: prancūzų atostogos, mada(Coco Chanel ir kt.) architektūros ir gamtos dermė Prancūzijoje, frankofonija, prancūzų muzikiniai polinkiai
Prancūzų atostogos, architektūros ir gamtos dermė Prancūzijoje, prancūzų muzikiniai polinkiai.
Bendravimas su prancūzakalbiu (išmoktos leksikos pakartojimas).

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 15 val.
Seminarai (S) 60 val.
Savarankiškas darbas 85 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 30%, savarankiškas darbas – 20%, egzaminas - 50%

Literatūra

1. 2013 Berthet A. et al. Alter ego +: A2. Méthode de français. Hachette
2. 2013 Berthet A. et al. Alter ego +: A2. Cahier d′activité. New Hachette
3. 2013 Berthet A. et al. Alter ego +: A2. Guide pédagogique. Hachette
Papildoma literatūra
1. 1995 Schofer, P.,Rice,D., Autour de la littérature. Third Edition.
2. 2004 Johnson A. M., Menand R. Taxi 1. Hachette, Paris.