loader image

Verslo suomių kalba, B2

  • Dalyko kodas: SMK 0315
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Business Finnish, B2
  • Dalykas atestuotas: 2016-04-01
  • Atestacija galioja iki: 2019-03-21
  • Dėstytojas(-ai):

    Lektorė Ž. Tamašauskaitė, Užsienio kalbų institutas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalykas skirtas studentams turintiems B1 lygio suomių kalbos kompetenciją ir siekiantiems įgyti dalykinės (verslo) suomių kalbos žinių. Studentai įgyja naujų fonologinių, ortografinių, gramatinių ir leksinių žinių ir gebėjimų per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) kalbinės veiklos rūšis. Mokomasi bendrauti žodžiu įvairiose su verslu susijusiose situacijose, rašyti, skaityti, ir suprasti dalykinės (verslo) suomių kalbos kompetencijos reikalaujančius rašytinius ir sakytinius tekstus ir pokalbius. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, diskusijos, tekstų analizė, darbas SANAKO multimedija laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The course is intended for students wishing to acquire knowledge and skills of business Finnish language. The course provides students with business Finnish vocabulary and basic business concepts, familiarizes them with aspects of Finnish grammar crucial for successful business communication and introduces them to cultural contexts related to business in Finland. Based on communicative methodology and skill-oriented approach, the course aims to teach students both oral and written communication skills of business Finnish. Students improve their phonological, orthographical, grammatical and lexical competencies of Finnish and develop speaking, listening, writing and reading skills of business Finnish. The form of studies includes lectures, seminars, self-study tasks and work in SANAKO lab and in virtual MOODLE environment.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

B1 lygmens suomių kalbos kompetencija

Dalyko studijų rezultatai

Atpažinti daiktavardžių ir būdvardžių kamienus. Taisyklingai kaityti daiktavardžius ir būdvardžius translatyvo ir esyvo linksniais, vartoti translatyvo ir esyvo linksnių formas.
Taisyklingai kaityti veiksmažodžius Imperfekti ir Pluskvamperfekti laikais. Taisyklingai vartoti veiksmažodžių laikus praeities veiksmams reikšti. Sudaryti ir vartoti neveikiamosios rūšies Präsens ir Imperfekti laikų formas. Taisyklingai vartoti tranzityvinius ir intrazityvinius veiksmažodžius.
Taisyklingai sudaryti ko/kö-klausimus ir klausimus su klausiamaisiais žodžiais, linksniuoti klausiamuosius žodžius. Taisyklingai sudaryti ir vartoti sudėtinius ir šalutinius sakinius.
Skaityti ir suprasti vidutinio ilgumo tekstus verslo valdymo, vadybos, marketingo, reklamos, prekių ir paslaugų kūrimo, rinkos analizės temomis.
Taisyklingai rašyti motyvacinį ir oficialius laiškus, pasiūlymą bendradarbiauti, veiklos ataskaitas ir apžvalgas. Kurti pardavimo skelbimus, reklamas, plėtros planus. Tinkamai parengti verslo idėjų (plėtros, naujų produktų, bendradarbiavimo) pristatymus.
Suprasti vidutinio ilgio adaptuotus ir kelių minučių originalius audio ir video įrašus įvairiomis su verslo susijusiomis temomis.
Bendrauti žodžiu su kolegomis, verslo partneriais, klientais. Gebėti dalyvauti derybose, verslo susitikimuose, konferencijose.
Taisyklingai ir aiškiai dėstyti mintis. Klausti, atsakyti ir reaguoti į pašnekovo teiginius, pagrįsti ir ginti savo nuomonę.

Dalyko turinys

Kalbos kompetencijos tobulinimo turinys:
Daiktavardžių ir būdvardžių kamienai. Daiktavardžių ir būdvardžių translatyvo ir esyvo linksniai. Veiksmažodžių Imperfekti ir Pluskvamperfekti laikai. Veiksmažodžių (Präsens ir Imperfekti) neveikiamoji rūšis. Tranzityviniai ir intranzityviniai veiksmažodžiai. Klausimai su -ko/kö ir klausiamaisiais žodžiais. Klausiamieji žodžiai. Sudurtiniai ir šalutiniai sakiniai.
Lingvistinis turinys:
Verslo steigimas, vykdymas ir plėtra. Verslo planai. Rinkos tyrimai, Suomijos ir jos kaimynių rinka. Verslo derybos, sutartys, konfliktų sprendimas. Verslo problemos. Naujų prekių ir paslaugų kūrimas ir įvedimas į rinką. Reklama ir verslo populiarinimas. Darbo santykiai: santykiai su verslo partneriais, kolegomis, vadovais, pavaldiniais.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 60 ak. val.
Komandinis darbas virtualioje aplinkoje 15 ak. val.
Savarankiškas darbas 85 ak. val.
Iš viso 160 ak. val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas - 20 % galutinio pažymio, baigiamasis egzaminas - 30 % galutinio pažymio, kontroliniai darbai ir kiti atsiskaitymai semestro metu - 50 % galutinio pažymio (20% - atsiskaitymai raštu, 30% - atsiskaitymai žodžiu) .

Literatūra

1. 2008 Kuparinen, K., Tapaninen, T. Hyvin Menee! 2. Helsinki: Otava
2. 2011 Gehring, S., Heinzmann, S. Suomen Mestari 2. Helsinki: Finn Lectura
3. 2012 Mokomoji medžiaga MOODLE virtualioje aplinkoje . VDU
4. 2006 White, L. A Grammar book of Finnish. Helsinki: Finn Lectura
Papildoma literatūra
1. 2006 Hurme, R., Malin R. L., Pesonen, M., Syväoja O. Suomi-englanti-suomi sanakirja. Helsinki: WS Bookwell Oy