Makroekonominė analizė ir modeliai

  • Dalyko kodas: EKM 5024
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Macroeconmic analysis and models
  • Dalykas atestuotas: 2022-04-15
  • Atestacija galioja iki: 2025-02-01
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    J. Kalendienė, Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko paskirtis – studijuoti makroekonominius reiškinius ekonomikos viduje bei globalioje ekonomikoje. Kurso metu bus diskutuojamos einamuoju metu aktualios makroekonominės problemos, taikant teorines žinias ir atskleidžiant jų prigimtį, eigą bei vertinant galimas pasekmes. Studentams siekiama suteikti ir metodologines žinias, reikiamas makroekonominei analizei atlikti.

Dalyko anotacija užsienio kalba

Course objective – to study macroeconomic fluctuation in domestic and global economy. During the course students will discuss macroeconomic problems that are relevant for particular period. They will be encouraged to apply theoretical knowledge for the discussion of the background and essence of the problem and aiming to evaluate the possible outcomes. Students will be provided the methodological knowledge that is necessary for performing macroeconomic analysis.

Būtinas pasirengimas dalyko studijoms

Mikroekonomika, makroekonomika, makroekonomika 2

Dalyko studijų rezultatai

1. paaiškinti ir pagrįsti realių makroekonominių problemų prigimtį remiantis teoriniais modeliais.
2. atskirti trumpo ir ilgo laikotarpio makroekonomines problemas, jų pasekmes.
3. dekonstruoti realią makroekonominę problemą į atskirus klausimus ir pasiūlyti makroekonominius modelius šių klausimų analizei.
4. diskusijų metu atskleisti makroekonominių problemų daugialypiškumą ir modeliavimo galimybes.
5. Stebint realias makroekonomines situacijas tinkamai suformuluoti tyrimo problemą ir parengti metodologiją problemos analizei.

Dalyko turinys

Lietuvos makroekonominių problemų analizė; Išsivysčiusių pasaulio ekonomikų (pasirinktinai) makroekonominių problemų analizė; Tarptautinės ekonomikos makroekonominių problemų analizė; Makroekonominiai modeliai; Tyrimų metodologija; Analizės metodai; Tyrimo procesas ir dizainas;
Tyrimo problemos formulavimas; Tyrimų metodologija; Analizės metodai; Tyrimo procesas ir dizainas.

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos 30 val.
Seminarai 15 val.
Konsultacijos 15 val.
Iš viso kontaktinio darbo val. 60 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 25%
Namų darbas – 35%
Egzaminas - 40 %

Literatūra

1. Moksliniai straipsniai ir empiriniai tyrimai pagal pasirinktą problematiką
2. 2013 Babbie, E. R. (2013). The practice of social research (13th ed.).
2011 M. Gillman. Advanced Modern Macroeconomics. Analysis and applications
Papildoma literatūra
1. 2014 Creswell, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed