Vadybos informacinės sistemos

  • Dalyko kodas: INF 2009
  • Dalyko grupė: C
  • Apimtis ECTS kreditais: 6
  • Pavadinimas anglų kalba: Management Information Systems
  • Dalykas atestuotas: 2019
  • Atestacija galioja iki: 2022
  • Dalyko aprašo rengėjas(-ai):

    Prof. Vladislav V. Fomin; Informatikos fakultetas

Dalyko anotacija lietuvių kalba

Dalyko tikslas – supažindinti su pagrindinėmis vadybos informacinių sistemų (VIS) savokomis, naudojamomis priemonėmis ir suteikti studentams VIS struktūros ir paslaugų analizės įgūdžius. Pagrindinės dalyko temos: VIS struktūra, techninė ir programinė įranga, biuro automatizavimas, kolektyvinio darbo organizavimo sistemos ir premonės, finansinės veiklos efektyvumo įvertinimo modeliai, duomenų bazių projektavimo ir naudojimo principai, duomenų rinkinių analizės priemonės, interneto ir ekstraneto technologijos verslui.

Dalyko anotacija užsienio kalba

The aims of the course are to introduce the main concepts and tools of management information systems (MIS) and to develop students‘ skills of MIS structure and services analysis. The main topics of the course: structure, hardware and software of MIS, automated offices and groupware, standard models for financial calculations and accounting, tools for data analysis, internet and extranet technologies for business.

Dalyko studijų rezultatai

1. Atpažinti ir apibūdinti pagrindines vadybos informacinių sistemų sąvokas
2. Atpažinti ir išanalizuoti įvairių tipų vadybos informacinių sistemų (VIS) funkcines struktūras
3. Išanalizuoti VIS teikiamų paslaugų organizavimo principus ir naudojimosi šiomis paslaugomis priemones
4. Išanalizuoti ir apibūdinti naujų IT įdiegimo įtaką verslo administravimo poreikiams
5. Išanalizuoti ir mokėti taikyti kompiuterinius vadybos situacijų analizės ir optimalaus planavimo modelius
6. Išanalizuoti ir apibūdinti duomenų bazių ir duomenų gavybos technologijų įtaką verslo administravimui
7. Parengti ir apginti individualias praktinių darbų, kuriuose anali-zuojami tipinių vadybos uždavinių modeliai, ataskaitas

Dalyko turinys

1. Vadybos informacinių sistemų (VIS) paskirtis, struktūra, analizės metodai, klasifikavimas, jų sąsaja su verslo administravimo poreikiais
2. Pagrindinės VIS išteklių grupės, informacinių technologijų organizavimo priemonės.
3. Grupinio darbo organizavimo priemonės ir automatizuoti biurai
4. Elektroninės visuomenės kūrimo programa ir jos įtaka verslo administravimui
5. Funkcinė vadybos informacinių sistemų struktūra, jos analizės ir projektavimo priemonės bei metodai
6. Elektroninio verslo organizavimo tikslai, principai ir priemonės
7. Automatizuotos įstaigos, jų įranga ir teikiamos paslaugos
8. Tipinės technologijos ir jų realizavimas. Technologinė VIS organizavimo aplinka
9. Programinė vadybos informacinių sistemų įranga. Taikomųjų programų paketų pritaikymas vartotojų poreikiams
10. Paslaugų organizavimas paskirstytose sistemose. Interneto ir intraneto technologijų panaudojimas
11. Funkcinė vadybos informacinių sistemų struktūra, jos analizės ir projektavimo priemonės bei metodai
12. Statistinių duomenų grafinio atvaizdavimo ir tendencijų analizės priemonės
13. Analitinės ataskaitos ir scenarijai ir verslo situacijų scenarijų analizės priemonės, ekspertinių įverčių apdorojimas
14. Kompiuterinės optimizavimo uždavinių sprendimo priemonės ir šių uždavinių modeliai. Jų taikymas optimalių gamybos planų parengimui, transporto ir kalendorinio planavimo uždavinių sprendimui
15. Duomenų bazių technologija, jos taikymas vadybos informacijos struktūrizavimui ir jos tvarkymui, pvz. finansų, marketingo, personalo vadybos ir kitose srityse. Duomenų gavybos priemonės
16. Kolektyvinio ir individualaus naudojimo duomenų bazės, duomenų sauga ir sąsajos per internetą principai
17. Modeliavimo skaičiuoklėse principai ir priemonės. Tipinių vadybos uždavinių modeliai. Investicijų analizės uždavinių modeliavimas
18. Duomenų bazių technologijos realizavimas skaičiuoklėje. Duomenų kontrolės, filtravimo priemonės ir paieškos užklausų parengimas bei naudojimas

Dalyko studijos valandomis

Paskaitos (P) 30 val.
Laboratoriniai darbai 30 val.
Savarankiškas darbas 100 val.
Iš viso 160 val.

Studijų rezultatų vertinimas

Kolokviumas – 20%
Praktikos darbai ir individ. užduotys – 30%.
Egzaminas – 50%.

Literatūra

1. 2010 GallaugherJ. Information Systems: A Manager's Guide to Harnessing Technology Open Textbook Library. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-a-manager-s-guide-to-harnessing-technology
2. 2008 Stephen Haag, Maeve Cummings, Donald J. McCubbrey. Management information systems for the information age McGraw-Hill/Irwin
3. 2013 Vidžiūnas, Antanas, Vidžiūnaitė, Miglė. MS Excel 2013, Skaičiuoklių taikymas apskaitoje ir vadyboje Smaltija
Papildoma literatūra
4. 2004 Dzemydienė D. Informacinės sistemos. Lietuvos Teisės universitetas
5. 2006 Sekliuckis V., Gudas S., Garšva G. Informacijos sistemos ir duomenų bazės Technologija.
6. 2014 David Bourgeois, Biola University. Information Systems for Business and Beyond Open Textbook Library. https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond